วิสัยทัศน์กรมอุตุนิยมวิทยา : เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน ========
กฎ มติครม. คำสั่ง ม.7 (4)
ข้อมูลข่าวสารอื่น ม.9(8)
เวบไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
คู่มือการปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆ
  • คู่มือการปฏิบัติงานการผลิตแผนที่อากาศของส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา
คำสั่งต่างๆ
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  • คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจุบัน