บุคลากรของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

นางสาวชลาลัย แจ่มผล
ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

นางสาวปิยะวรรณ ยอดศิริ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวเต็มศิริ วงศ์อามาตร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ส่วนพยากรณ์อากาศ

นายมนูญ โดะโอย
ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ
นายพีระเดช ซุยกระเดื่อง
นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ
นายกู้เกียรติ สูญราช
นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ
นายชลชัย จตุรทิศ
นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ
นางสาวหนูเล็ก สำราญจิต
นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ

ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน
นายรักษพล พอจิต
รรก.ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศการบิน

นายศุภกฤต โคตรเวียง
นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ
นางสาวธนพร ภูไชยแสง
นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ
นางสาวจีรนันท์ แก้วกู่
นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ
นายอานนท์ แก่นบัว
นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ

ส่วนตรวจอากาศการบิน
นายมนูญ โดะโอย
ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนตรวจอากาศการบิน


นายอภิชิต ฤทธิกุล
นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ
นายฉลาดชัย ศิริวงศ์กุล
นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ
นายวัสนันทน์ แสงจันทร์
นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ
นายเฉลิมชัย สืบอินทร์
นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ
นายฉัตรชัย หาญชนะ
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน


ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา

นายประวิทย์ เอื้อเฟื้อ
ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา

นางณิชกานต์ หลวงจันทร์
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน
นางศิริพร อหันทริก
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน
นางชญานิศ มีคำทอง
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน


ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ
 

นายสามารถ ปลอดกระโทก
ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ

นายเสริมศิริ ศรีโย
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน
นางกัญญาณัฐ ไวโสภา
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน

นางสาวอทิติยา ไกรสีห์
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน
นางสาวศิรินาถ อำไพพันธ์
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน


ส่วนติดตามสภาะอากาศ

นายสุรชัย ภูนางดาว
ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ

นายฐินันท์ ธีระวัชรานนท์
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน
นางอังคนาง ขันทกสิกรรม
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน

 
นายวิทวัส พันธู์ทุม
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน
 
นางสาวจริญญา เห็มวงศ์
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน

 ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ

นายนที ฟักอ่อน
ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารและเครื่องมือ

นายวศิน อหันทริก
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นายบุญเพ็ง พิลาวรรณ์
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

 

นายสุชาติ ศรีใส
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

 

นางปราญิชา จันทร์กอง
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน