บุคลากรของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

นางสาวชลาลัย แจ่มผล
ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวปิยะวรรณ ยอดศิริ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวเต็มศิริ วงศ์อามาตร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 ส่วนพยากรณ์อากาศ

นายมนูญ โดะโอย
รก.ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ
นายรักษพล พอจิต
นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ
นายไตรรัตน์ สิงห์ขัน
นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ
นายพีระเดช ซุยกระเดื่อง
นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ
 
นายศุภกฤต โคตรเวียง
นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ

 ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา

นายสามารถ ปลอดกระโทก
ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา

นางณิชกานต์ หลวงจันทร์
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน
นางศิริพร อหันทริก
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน

 ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ
 

นายวันชัย ชัยวิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ

นายเสริมศิริ ศรีโย
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน
นายฉัตรชัย หาญชนะ
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน

นางกัญญาณัฐ ไวโสภา
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน
นางชญานิศ มีคำทอง
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน
 
นางสาวอทิติยา ไกรสีห์
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน
 
นางสาวศิรินาถ อำไพพันธ์
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน

 ส่วนติดตามสภาะอากาศ

นายสุรชัย ภูนางดาว
ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ

นายฐินันท์ ธีระวัชรานนท์
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน
นางอังคนาง ขันทกสิกรรม
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน

 ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ

นายนที ฟักอ่อน
ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารและเครื่องมือ

นายวศิน อหันทริก
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นายบุญเพ็ง พิลาวรรณ์
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

 

นายสุชาติ ศรีใส
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

 

นางปราญิชา จันทร์กอง
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน