วิสัยทัศน์กรมอุตุนิยมวิทยา : เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน ========
กฎ มติครม. คำสั่ง ม.7 (4)
ข้อมูลข่าวสารอื่น ม.9(8)
เวบไซต์ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารดาวโหลด
 • คำแนะนำการปฏิบัติระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
 • คู่มือ การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน และตัวชี้วัดความโปร่งใสที่กำหนดภายใต้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ
 • คู่มือการตรวจแนะนำ
 • คู่มือการตรวจแนะนำการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 • คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รับฟังความคิดเห็นของกรมอุตุนิยมวิทยา
 • คู่มือแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจตาม พ.ร.บ.ข้อมูล ข่าวสารฯ พ.ศ.2540 สำหรับหน่วยงานของรัฐ
 • คู่มือผู้บริหารการปฏิบัติงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร
 • คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
 • แบบ สขร. ๑
 • แบบหนังสือคำขอข้อมูลข่าวสาร
 • แบบหนังสืออุทธรณ์
 • พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 • รายงานการปฏิบัติตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารปี พ.ศ. 2546