ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นส่วนราชการหนึ่งของกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    มีพื้นที่รับผิดชอบ 10 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบด้วยจังหวัด ขอนแก่น อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย  หนองคาย สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์  มหาสารคาม และชัยภูมิ

ประวัติ

                กรมอุตุนิยมวิทยา ดำเนินการจัดตั้งสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์ที่ท่าอากาศยานขอนแก่น  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น   เริ่มก่อสร้างหอเรดาร์แห่งใหม่ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2535   สร้างเสร็จวันที่ 18 เมษายน 2536

                วันที่ 30 เมษายน 2536 นายไกรสร พรสุธี รองอธิบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานตรวจรับหอเรดาร์ขอนแก่น
                พฤษภาคม 2536 บริษัทไทยอิควิพเม้นต์  ทำการติดตั้งเครื่องเรดาร์ S-BAND DWSR-88S

                วันที่ 16 กรกฎาคม 2536 นายธวัชชัย พฤกษะวัน รองอธิบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานตรวจรับเครื่องเรดาร์

                วันที่ 22 พฤษภาคม 2539 กรมอุตุนิยมวิทยามีหนังสือชี้แจงถึงกรมการบินพลเรือนให้เปลี่ยนแนวถนนไม่ให้ตัดผ่านหอเรดาร์ขอนแก่น จากโครงการปรับปรุงท่าอากาศยานขอนแก่น

                วันที่ 18 มิถุนายน 2539 กรมอุตุนิยมวิทยา มีคำสั่งที่ คค 0803/1827 ให้ก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็น คสล. สูง 3 ชั้น มีดาดฟ้า ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 20 เมตร

               วันที่ 9 กรกฎาคม 2539 นายสมิทธ ธรรมสโรช อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาได้กำหนดแผนผังก่อสร้างอาคารศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ใกล้หอเรดาร์ขอนแก่น

                วันที่ 14 สิงหาคม 2539 คณะกรรมการพิจารณาประกวดราคา โดยมีนายดุษฎี สาริกบุตร ผู้อำนวยการกองตรวจอากาศเป็นประธานในการคัดเลือก ปรากฏว่า  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นก่อสร้างประมูลได้ราคา 6,840,000 บาท  ด้วยเหตุที่งบประมาณ พ.ศ. 2539 ที่ตั้งไว้ไม่พอจ่าย  กรมอุตุนิยมวิทยาจึงได้ทำหนังสือขอต่อรองกับห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นก่อสร้าง

                วันที่ 24 กันยายน 2539 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นก่อสร้าง มีหนังสือถึงกรมอุตุนิยมวิทยายินยอมลดเหลือเท่าวงเงินงบประมาณ 6,489,000 บาท
 
                วันที่ 9 กันยายน 2540  คณะกรรมการได้ตรวจรับอาคารศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยนายสมนึก ปิ่นกุมภีร์ หัวหน้าสถานีตรวจอากาศขอนแก่นเป็นประธาน

                วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2542 นายทวีสิทธิ์ ดำรักษ์ รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เดินทางมาสถานีตรวจอากาศขอนแก่น เตรียมการย้ายตรวจอากาศการบินจากหอบังคับการบินขอนแก่นมาที่อาคารศูนย์ฯ

                ในปีเดียวกันนายดุษฎี สาริกบุตร ผู้อำนวยการตรวจอากาศมีคำสั่งให้ย้าย สถานีตรวจอากาศขอนแก่น ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองใกล้สถานีบริษัทขนส่ง  ไปอยู่ที่อาคารศูนย์ฯ ท่าอากาศยานขอนแก่น
                ตั้งแต่  พ.ศ. 2542-2552  สถานีตรวจอากาศขอนแก่น  ตั้งอยู่  ท่าอากาศยานขอนแก่น ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น มีนายสมนึก ปิ่นกุมภีร์ เป็นหัวหน้าสถานีตรวจอากาศขอนแก่นจนถึง พ.ศ. 2543 และมีหัวหน้าสถานีต่อไปอีก 3 ท่าน
               
                วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2549 กรมอุตุนิยมวิทยามีคำสั่งที่ 60/2549 จัดตั้งศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขึ้นเป็นหน่วยงานภายในระดับกอง

                วันที่ 10 กันยายน 2551 กรมอุตุนิยมวิทยามีคำสั่งที่ 263/2551 มอบหมายให้
1.นายทวีวัฒน์ นิลเพชรรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น
2.ว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์  เอี่ยมอนันชัย ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ช่วยอำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น

                วันที่ 26 พฤษภาคม 2552 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจัดตั้งตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                วันที่ 27 พฤษภาคม 2552   กรมอุตุนิยมวิทยา   มีคำสั่งที่ 160/2552   แต่งตั้งให้นายทวีวัฒน์ นิลเพชรรัตน์  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

วันที่ 24 กันยายน 2552  กรมอุตุนิยมวิทยา มีคำสั่งที่ 261/2552 แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งใหม่ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา ดังนั้นส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศและส่วนติดตามสภาวะอากาศได้ปฏิบัติงานที่หอเรดาร์ขอนแก่น

วันที่ 28 กันยายน 2552  รรก.ผอ.ศบ. จึงมีหนังสือที่ ทก 0407/5427 ถึงกรมอุตุนิยมวิทยาขออนุญาตให้ข้าราชการฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส่วนพยากรณ์อากาศ  ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา กับส่วนสื่อสารและเครื่องมือ ปฏิบัติหน้าที่ ณ ที่เดิมไปก่อนจนกว่าการปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานชั้นที่ หนึ่งและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจะแล้วเสร็จ

                วันที่ 29 ธันวาคม 2552   กรมอุตุนิยมวิทยา  มีคำสั่งที่ 470/2552   แต่งตั้งให้นายทวีวัฒน์ นิลเพชรรัตน์  เป็นผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

                วันที่ 18 เมษายน 2553 ผอ.ศบ. ได้ทำหนังสือเรียกข้าราชการส่วนพยากรณ์อากาศ  ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา ส่วนสื่อสารและเครื่องมือและส่วนติดตามสภาวะอากาศที่เหลือให้กลับมาปฏิบัติงานที่ศูนย์ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป เนื่องจากการปรับปรุงชั้นที่หนึ่งอาคารปฏิบัติงานได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว

                วันที่ 3 พฤษภาคม 2553  ข้าราชการของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบด้วยฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนพยากรณ์อากาศ  ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา กับส่วนสื่อสารและเครื่องมือ เริ่มปฏิบัติงานที่ชั้นหนึ่งอาคารศูนย์ (วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2553 เป็นวันหยุดราชการ)