ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
Upper Northeathern Region Meteorological Center
วิสัยทัศน์

  เป็นองค์กรที่ก้าวล้ำ ทันสมัย ให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยา และแผ่นดินไหว ที่เชื่อถือได้ในระดับภาค ในปี พ.ศ. 2561
พันธกิจ
•  การเฝ้าระวัง และการตรวจอากาศตามมาตรฐาน WMO, ICAO

•  การพยากรณ์อากาศและการเตือนภัยธรรมชาติถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ เป็นที่น่าเชื่อถือ

•  การให้บริการสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย (Social Network) รวดเร็ว ครอบคลุมทุกพื้นที่
ภาระกิจของศูนย์

 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของสถานีอุตุนิยมวิทยาในการตรวจ เฝ้าระวัง รายงานและเตือนสภาวะอากาศ และอากาศเพื่อการบิน รวมทั้งแผ่นดินไหวในพื้นที่รับผิดชอบภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนบน
 • ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม ศึกษา และวิเคราะห์สภาวะอากาศตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูล อุตุนิยมวิทยาในเขตพื้นที่รับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
 • จัดทำฐานข้อมูลและแผนที่อุตุนิยมวิทยา วิเคราะห์พยากรณ์ และออกคำเตือนภัยธรรมชาติทางอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งให้บริการข่าวและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและข้อมูลนิยมวิทยาเพื่อการบินในพื้นที่รับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
 • ศึกษา วางแผนและดำเนินการในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยาและการสื่อสาร
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ และเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ด้านอุตุนิยมวิทยาแผ่นดินไหวและการเตือนภัยธรรมชาติ แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งชุมชนและประชาชนที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
โครงสร้างศูนย์

ผู้อำนวยการศูนย์
(ผู้อำนวยการระดับสูง)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


 
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


 • หน้าที่ความรับผิดชอบ

  - งานสารบรรณ งานธุรการ งานพิมพ์

  - งานงบประมาณ งานการเงิน งานบัญชี และการพัสดุ

  - งานบริหารงานบุคคล

  - งานประชาสัมพันธ์ และประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ


ส่วนพยากรณ์อากาศ

 • หน้าที่ความรับผิดชอบ

  - ค้นคว้า วิเคราะห์ ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและจัดทำกรณีศึกษา เพื่อจัดหารูปแบบต่าง ๆ ในการพยากรณ์อากาศ ในพื้นที่รับผิดชอบ

  - วิเคราะห์ลักษณะอากาศจากแผนที่อากาศ และผลิตจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อพยากรณ์อากาศระยะสัน ระยะปานกลาง
  และพยากรณ์อากาศการบิน ในพื้นที่รับผิดชอบ

  - ออกคำเตือนลักษณะอากาศร้ายที่เป็นอันตรายต่อชีวิต และทำความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ

  - วิเคราะห์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาอุทก เพื่อคาดหมายและออกคำเตือนการเกิดอุทกภัย และภัยแล้งในพื้นที่รับผิดชอบ


  - วิเคราะห์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และข้อมูลการเกษตร เพื่อจัดทำคำแนะนำ ข้อควรระวังและเตือนภัยทางการเกษตรระยะสั้น และระยะปานกลาง ในพื้นที่รับผิดชอบ


  - วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลสำหรับกิจกรรมพิเศษ
ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

•  จัดทำฐานข้อมูลอุตุนิยมวิทยาโดยผ่านระบบสารสนเทศและให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

•  รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลอุตุนิยมวิทยาทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อบันทึกข้อมูลอุตุนิยมวิทยา

•  ผลิตแผนที่อากาศประจำวันในพื้นที่รับผิดชอบ

•  จัดทำสถิติข้อมูลอุตุนิยมวิทยา

•  ดูแลรับผิดชอบเวบไซต์ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

•  ดูแลรับผิดชอบข้อมูลข่าวสารทางสังคมออนไลน์ ( Socail Media)

•  ดูแลรับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

•  จัดทำแผนงานในการประชาสัมพันธ์องค์การและข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยาตามบทบาทหน้าที่ของ ศบ. ร่วมทั้งภาระกิจที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งได้รับมอบหมายจากกรมอุตุนิยมวิทยาส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของสถานีอุตุนิยมวิทยา เฝ้าระวังและเตือนภัยสภาวะอากาศรวมทั้งแผ่นดินไหวในพื้นที่รับผิดชอบ

- เฝ้าระวังและเตือนสภาวะอากาศด้านอากาศผิวพื้น อากาศชั้นบน อากาศเกษตร อุตุนิยมวิทยาอุทก และอุตุนิยมวิทยาการบิน
ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งในสภาวะปกติ และที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชน

- รวบรวม ตรวจสอบ การตรวจเพื้อใช้ในการพยากรณ์อากาศในพื้นที่รับผิดชอบ


 


ส่วนติดตามสภาวะอากาศ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- เฝ้าระวังและเตือนสภาวะอากาศโดยใช้เรดาร์ตรวจอากาศ และดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา

- ผลิตภาพผลการตรวจเรดาร์ และดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาเพื่อให้บริการผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ควบคุมระบบ ตรวจสอบ แลกเปลี่ยนข้อมูลอุตุนิยมวิทยาทั้งภายใน และภายนอกประเทศและระหว่างประเทศ

- บริหารระบบเครือข่ายในแบบ 2 ทาง ทั้ง Internet Intranet และ Extranet ในพื้นที่รับผิดชอบ

- บำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไขอุปกรณ์ เครื่องมือสื่อสาร เรดาร์ตรวจอากาศ ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา คอมพิวเตอร์เครือข่าย เครื่องมือ
อุตุนิยมวิทยา เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และอุปกรณ์สำรองต่าง ๆ
 

 

 

โครงสร้างและบุคลากร