ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
Upper Northeathern Region Meteorological Center
วิสัยทัศน์

  เป็นองค์กรที่ก้าวล้ำ ทันสมัย ให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยา และแผ่นดินไหว ที่เชื่อถือได้ในระดับภาค ในปี พ.ศ. 2561
พันธกิจ
•  การเฝ้าระวัง และการตรวจอากาศตามมาตรฐาน WMO, ICAO

•  การพยากรณ์อากาศและการเตือนภัยธรรมชาติถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ เป็นที่น่าเชื่อถือ

•  การให้บริการสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย (Social Network) รวดเร็ว ครอบคลุมทุกพื้นที่
ภาระกิจของศูนย์

 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของสถานีอุตุนิยมวิทยาในการตรวจ เฝ้าระวัง รายงานและเตือนสภาวะอากาศ และอากาศเพื่อการบิน รวมทั้งแผ่นดินไหวในพื้นที่รับผิดชอบภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนบน
 • ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม ศึกษา และวิเคราะห์สภาวะอากาศตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูล อุตุนิยมวิทยาในเขตพื้นที่รับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
 • จัดทำฐานข้อมูลและแผนที่อุตุนิยมวิทยา วิเคราะห์พยากรณ์ และออกคำเตือนภัยธรรมชาติทางอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งให้บริการข่าวและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและข้อมูลนิยมวิทยาเพื่อการบินในพื้นที่รับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
 • ศึกษา วางแผนและดำเนินการในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยาและการสื่อสาร
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ และเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ด้านอุตุนิยมวิทยาแผ่นดินไหวและการเตือนภัยธรรมชาติ แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งชุมชนและประชาชนที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
โครงสร้างศูนย์

ผู้อำนวยการศูนย์
(ผู้อำนวยการระดับสูง)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


 • หน้าที่ความรับผิดชอบ

  - งานสารบรรณ งานธุรการ งานพิมพ์

  - งานงบประมาณ งานคลัง งานพัสดุงานบุคคลของศูนย์

  - ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  - ดูแลและอํานวยความสะดวกในการจัดประชุมของศูนย์

  - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


ส่วนพยากรณ์อากาศ

 • หน้าที่ความรับผิดชอบ

  - ค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและจัดทํากรณีศึกษา เพื่อจัดหารูปแบบต่าง ๆ ในการพยากรณ์อากาศในพื้นที่รับผิดชอบ

  - วิเคราะห์ลักษณะจากแผนที่อากาศและผลผลิตจากแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อพยากรณ์อากาศระยะสั้น และระยะปานกลางในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

  - วิเคราะห์และพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกรในเขตพื้นรับผิดชอบ เพื่อใช้ใน การวางแผนการเพาะปลูก และกิจกรรมทางการเกษตรอื่น ๆ

  - ออกคําเตือนลักษณะอากาศร้ายที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทําความเสียหายต่อ ทรัพย์สนของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

  - วิเคราะห์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและข้อมูลการเกษตรเพื่อจัดทําคําแนะนําข้อควรระวังและ เตือนภัยทางการเกษตรระยะสั้น ระยะปานกลางในพื้นที่รับผิดชอบ

  - วิเคราะห์และจัดทําข้อมูลสําหรับกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ เช่น การคาดหมายลักษณะอากาศใน เทศกาลต่าง ๆ หรือเฉพาะกิจ

  - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน

 • หน้าที่ความรับผิดชอบ

  - ดูแลให้การสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอากาศการบินจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

  - ปฏิบัติงานตามข้อกําหนดองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) และองค์การการบินพลเรือน ระหว่างประเทศ (ICAO) ด้วยระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System : QMS)

  - ค้นคว้า วิเคราะห์ ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินและจัดทํากรณีศึกษา เพื่อจัดหารูปแบบ ต่าง ๆ ในการพยากรณ์อากาศการบินในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

  - วิเคราะห์ลักษณะอากาศจากแผนที่อากาศชนิดต่าง ๆ และผลผลิตจากระบบพยากรณ์ อากาศเชิงตัวเลข เพื่อออกคําพยากรณ์อากาศเพื่อการบิน (TAFOR) พยากรณ์อากาศเพื่อ นําเครื่องขึ้น (Take off Forecast) พยากรณ์อากาศตามเส้นทางบิน และออกคําเตือน ลักษณะอากาศร้ายบริเวณสนามบินที่จะเป็นอันตรายต่อการขนส่งทางอากาศในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ

  - พยากรณ์ลักษณะอากาศสําคัญ (Significant Weather Phenomena ) ครอบคลุมพื้นที่ รับผิดชอบให้กับเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศ

  - จัดทําแผนที่ลมและอุณหภูมิชั้นบน (Wind/Temp Chart) สําหรับเที่ยวบินภายในประเทศ และเที่ยวบินระหว่างประเทศ

  - จัดทําเอกสารประกอบการบินเพื่อให้บริการแก่สายการบินนําไปใช้ในการวางแผนการบิน เที่ยวบินสําหรับเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศ

  - ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ และองค์การต่างประเทศด้านอากาศการบิน

  - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

   ส่วนตรวจอากาศการบิน

 • หน้าที่ความรับผิดชอบ

  - ปฏิบัติงานตามข้อกําหนดองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) และองค์การการบินพลเรือน ระหว่างประเทศ (ICAO) ด้วยระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System : QMS)

  - ตรวจ เฝ้าระวัง และรายงานสภาวะอากาศการบินตามข้อกําหนดขององค์การอุตุนิยมวิยาโลก (WMO) และองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)

  - รวบรวมและจัดทําข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้ในการพยากรณ์ อากาศการบิน แลกเปลี่ยนข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินกับหน่วยงานภายในและภายนอก ประเทศ รวมทั้งให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  - ให้ข้อมูลข่าวอากาศการบินเมื่อมีการร้องขอ

  - ติดตามแนวโน้มสภาวะอากาศ และให้คําปรึกษา หรือข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง

  - ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ และองค์การต่างประเทศด้านอากาศการบิน

  - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- จัดทําฐานข้อมูลอุตุนิยมวิทยาโดยผ่านระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการแก่ประชาชนและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในรูปกราฟ ตาราง และแผนที่ต่าง ๆ

- รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลอุตุนิยมวิทยาทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อผลิตแผนที่อากาศ ต่าง ๆ ประจําวันในพื้นที่รับผิดชอบ และบันทึกข้อมูลอุตุนิยมวิทยา

- จัดทําสถิติข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่รับผิดชอบ

- ดูแลเว็บไซต์และจัดทําแผนงานการประชาสัมพันธ์ของศูนย์

- ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจําศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ดูแลให้การสนับสนุน การปฏิบัติงานของสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัด รวมทั้งสถานีตรวจวัด แผ่นดินไหวในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

- ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม และรายงานสภาวะอากาศด้านอากาศผิวพื้น อากาศชั้นบน อากาศเกษตร และอุตุนิยมวิทยาอุทก ในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งสภาวะปกติและที่จะเป็น อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

- รวบรวม ตรวจสอบ การตรวจเพื่อใช้ในการพยากรณ์อากาศในพื้นที่รับผิดชอบ

- จัดทําสถิติจากผลการตรวจสารประกอบอุตุนิยมวิทยาต่าง ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในการ พยากรณ์อากาศ การวิจัย และพัฒนางานวิชาการด้านอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งให้บริการ ข้อมูลแก่ผู้รับบริการเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ตามความต้องการ

 


ส่วนติดตามสภาวะอากาศ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- เฝ้าระวังและเตือนสภาวะอากาศโดยใช้ภาพถ่ายเรดาร์ตรวจอากาศและดาวเทียมอุตุนิยม วิทยาในพื้นที่รับผิดชอบ

- ตรวจ เฝ้าระวังและติดตามกลุ่มฝน ทิศทางการเคลื่อนตัว และความแรงของกลุ่มฝน ในเขต พื้นที่ความรับผิดชอบ และแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ใช้บริการอย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์

- วิเคราะห์ลักษณะอากาศ ภาพผลการตรวจเรดาร์ตรวจอากาศ และดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา

- ผลิตภาพผลการตรวจด้วยเรดาร์ตรวจอากาศ และดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา เพื่อให้บริการ ผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอก

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ควบคุมระบบ ตรวจสอบระบบสื่อสารอุตุนิยมวิทยาเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล อุตุนิยมวิทยาทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ

- บริหารระบบเครือข่ายในแบบ 2 ทาง ทั้งอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต และเอ็กทราเน็ตในพื้นที่รับผิดชอบ

- บํารุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไขอุปกรณ์เครื่องมืออุตุนิยมวิทยา เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย เครื่องกําเนิดไฟฟ้า รวมทั้งระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์สํารองต่าง ๆ ในพื้นที่ รับผิดชอบให้ใช้งานได้ตลอดเวลา

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


 

 

 

โครงสร้างและบุคลากร