แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน


ประชาชนเขียนคำขอข้อมูล
ยื่นต่อเจ้าหน้าที่
รับเรื่อง/วิเคราะห์ข้อมูล
จัดพิมพ์/ตรวจสอบ
เสนอ ผอ.ศูนย์ ฯ
ลงนามฯ
จ่ายเรื่องคืนประชาชน

สรุป 3 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 20 นาที
หมายเหตุ ระยะเวลาการให้บริการข้อมูลฯ ขึ้นอยู่กับจำนวนของข้อมูลติดต่อขอข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ได้ที่
ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น (บริเวณท่าอากาศยานขอนแก่น)
โทร. 0-4346-8224 ในวันและเวลาราชการ
หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ Email : center_kk@metnet.tmd.go.th


โครงสร้างและบุคลากร