วิสัยทัศน์กรมอุตุนิยมวิทยา : เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน ========
กฎ มติครม. คำสั่ง ม.7 (4)
ข้อมูลข่าวสารอื่น ม.9(8)
เวบไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 (2) อำนาจหน้าที่ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ คือ
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของสถานีอุตุนิยมวิทยาในการตรวจ เฝ้าระวัง รายงานและ
  เตือนสภาวะอากาศ และอากาศเพื่อการบิน รวมทั้งแผ่นดินไหวในพื้นที่รับผิดชอบภาค
  ตะวันออก เฉียงเหนือตอนบน
 • ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม ศึกษา และวิเคราะห์สภาวะอากาศตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูล อุตุนิยมวิทยาในเขตพื้นที่รับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
 • จัดทำฐานข้อมูลและแผนที่อุตุนิยมวิทยา วิเคราะห์พยากรณ์ และออกคำเตือนภัยธรรมชาติ
  ทางอุตุนิยมวิทยารวมทั้งให้บริการข่าวและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและข้อมูลนิยมวิทยาเพื่อการบิน
  ในพื้นที่รับผิดชอบภาคตะวันออก
  เฉียงเหนือตอนบน
 • ศึกษาวางแผนและดำเนินการในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ
  ์อุตุนิยมวิทยาและการสื่อสาร
 • ให้คำปรึกษาแนะนำและเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ด้านอุตุนิยมวิทยาแผ่นดินไหวและ
  การเตือนภัยธรรมชาติ แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งชุมชนและประชาชนที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย