วิสัยทัศน์กรมอุตุนิยมวิทยา : เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน ========
กฎ มติครม. คำสั่ง ม.7 (4)
ข้อมูลข่าวสารอื่น ม.9(8)
เวบไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังดำเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์ , แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
  • แผนปฏิบัติราชการกรมอุตุนิยมวิทยา 4 ปี (พ.ศ.2559-2562)
  • แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปี พ.ศ.2559
กิจกรรม/โครงการ
 
  • แผนสร้างความผาสุขและความผูกพันของบุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยา (พ.ศ.2558-2560)
กิจกรรม/โครงการ
 
  • แผนกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล กรมอุตุนิยมวิทยา (พ.ศ.2557-2560)
กิจกรรม/โครงการ