แผนที่แสดงสถานีอุตุนิยมวิทยาที่อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสถานี สัญลักษณ์ ชนิด ที่ตั้ง
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคฯ (ศบ.)
สถานีตรวจอากาศ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Lat 16 43 33 N Long 102 83 33 E
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น สถานีอากาศเกษตร ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Lat 16 33 33 N Long 102 81 67 E
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองคาย
สถานีตรวจอากาศ อ.เมือง จ.หนองคาย
Lat 17 86 66 N Long 102 71 67 E
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย สถานีตรวจอากาศ อ.เมือง จ.เลย
Lat 17 45 00 N Long 101 73 33 E
สถานีอากาศเกษตรเลย สถานีอากาศเกษตร อ.เมือง จ.เลย
Lat 17 40 00 N Long 101 73 33 E
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยภูมิ สถานีตรวจอากาศ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
Lat 15 80 00 N Long 102 03 33 E
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี สถานีตรวจอากาศ อ.เมือง จ.อุดรธานี
Lat 17 38 33 N Long 102 80 00 E
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู สถานีตรวจอากาศ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
Lat N Long E
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทก อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
Lat 16 33 25 N Long 103 58 83 E
สถานีอุตุนิยมวิทยามหาสารคาม สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
Lat 16 24 72 N Long 103 06 80 E
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร สถานีตรวจอากาศ อ.เมือง จ.สกลนคร
Lat 17 15 00 N Long 104 13 33 E
สถานีอากาศเกษตรสกลนคร สถานีอากาศเกษตร อ.เมือง จ.สกลนคร
Lat 17 11 66 N Long 104 05 00 E
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม สถานีตรวจอากาศ อ.เมือง จ.นครพนม
Lat 17 41 67 N Long 104 78 33E
สถานีอากาศเกษตรนครพนม สถานีอากาศเกษตร อ.เมือง จ.นครพนม
Lat 17 25 00 N Long 104 79 00 E


ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน