ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
Upper Northeastern Meteorological Center
| หน้าหลัก | | เกี่ยวกับเรา |
พยากรณ์อากาศ(สอบถามลักษณะอากาศ): 0-4346-8224
ส่วนสารสนเทศฯ (บริการข้อมูล): 0-4346-8246
ส่วนเฝ้าระวังฯ : 0-4346-8291
Fax : 043-468086
Card image cap
นางรุ่งรวี อ้นคต

ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

Card image cap
นางสาวปิยะวรรณ ยอดศิริ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

Card image cap
นางสาวเต็มศิริ วงศ์อามาตร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

Card image cap
นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด

ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ

Card image cap
นายพีระเดช ซุยกระเดื่อง

นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ

Card image cap
นายศุภกฤต โคตรเวียง

นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ

Card image cap
นางสาวธนพร ภูไชยแสง

นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ

Card image cap
นายทนินธร ถือขุนทด

นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ

Card image cap
นายรักษพล พอจิต

ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศการบิน

Card image cap
นายอภิชิต ฤทธิกุลต

นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ

Card image cap
นายฉลาดชัย ศิริวงศ์กุล

นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ

Card image cap
นางสาวหนูเล็ก สำราญจิต

นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ

Card image cap
นางสาวดิษยาภา ศักดิ์ศรีศิริสกุล

นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ

Card image cap
นายอภิญญา จิตรแจ้ง

ผู้อำนวยการส่วนตรวจอากาศการบิน

Card image cap
นายกู้เกียรติ สูญราช

นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ

Card image cap
นางสาวจีรนันท์ แก้วกู่

นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ

Card image cap
นางสาวนุชรีย์ คงยวง

นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ

Card image cap
นายธนากร สุทธานี

เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน

Card image cap
นางณิชกานต์ หลวงจันทร์

ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา

Card image cap
นางศิริพร อหันทริก

เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน

Card image cap
นางสาวชนกมาส สุจจะชารี

เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน

Card image cap
นางสาวปิยมาศ สวัสดี

เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน

Card image cap
นางสาวปิยะธิดา เมืองโคตร

เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน

Card image cap
นายสามารถ ปลอดกระโทก

ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ

Card image cap
นางสาวอทิติยา ไกรสีห์มิ

เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน

Card image cap
นายชัยวัฒน์ อัศวภูมิ

เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน

Card image cap
นางชญานิศ ภูจอมดาว

เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน

Card image cap
นายวโรดม ศรีใส

เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน

Card image cap
นายเสริมศิริ ศรีโย

ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ

Card image cap
นางสาวบุษยมาส พันทะชุม

เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน

Card image cap
นางสาวจริญญา เห็มวงศ์

เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน

Card image cap
นางสาววิมลพรรณ ชัยประสานสินธุ์

เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฎิบัติงาน

Card image cap
( ตำแหน่งว่าง )

เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา

Card image cap
นายวศิน อหันทริก

ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารและเครื่องมือ

Card image cap
นายบุญเพ็ง พิลาวรรณ์

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

Card image cap
นายสุชาติ ศรีใส

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

Card image cap
นายฐิราวัฒน์ อำภัย

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

Card image cap
นายอนุกูล ตันเจียง

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

Card image cap
(ตำแหน่งว่าง)

พนักงานราชการ

CopyRight : 2010 by Upper North-Eathern Region Meteorological Center All Right Reserved
สถานที่ตั้ง : ท่าอากาศยานขอนแก่น ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. ส่วนพยากรณ์อากาศ (สอบถามลักษณะอากาศ) 0-4346-8224 , ส่วนสารสนเทศฯ (บริการข้อมูล) 0-4346-8246
ส่วนเฝ้าระวังฯ 0-4346-8291 , ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 043-468130 , Fax 043-468086
Contact to Webmaster: s48381@metnet.tmd.go.th, center_kk@metnet.tmd.go.th