ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
Upper Northeastern Meteorological Center
| หน้าหลัก | | เกี่ยวกับเรา |
Card image cap
นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย

ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

Card image cap
นางสาวปิยะวรรณ ยอดศิริ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

Card image cap
นางสาวเต็มศิริ วงศ์อามาตร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

Card image cap
นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด

ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ

Card image cap
นายพีระเดช ซุยกระเดื่อง

นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ

Card image cap
นายศุภกฤต โคตรเวียง

นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ

Card image cap
นายกู้เกียรติ สูญราช

นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ

Card image cap
นายทนินธร ถือขุนทด

นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ

Card image cap
นายรักษพล พอจิต

รักษาการผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศการบิน

Card image cap
นางสาวหนูเล็ก สำราญจิต

นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ

Card image cap
นายฉลาดชัย ศิริวงศ์กุล

นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ

Card image cap
นายอภิชิต ฤทธิกุล

นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ

Card image cap
นางสาวดิษยาภา ศักดิ์ศรีศิริสกุล

นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ

Card image cap
นายอภิญญา จิตรแจ้ง

รักษาการผู้อำนวยการส่วนตรวจอากาศการบิน

Card image cap
นายอานนท์ แก่นบัว

นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ

Card image cap
นางสาวธนพร ภูไชยแสง

นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ

Card image cap
นางสาวจีรนันท์ แก้วกู่

นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ

Card image cap
ตำแแหน่งว่าง

เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา

Card image cap
นางณิชกานต์ หลวงจันทร์

ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา

Card image cap

นางศิริพร อหันทริก

เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน

Card image cap
นางสาวชนกมาส สุจจะชารี

เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน

Card image cap
นางสาวปิยมาศ สวัสดี

เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน

Card image cap
นางสาวปิยะธิดา เมืองโคตร

เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน

Card image cap
นายสามารถ ปลอดกระโทก

ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ

Card image cap
นายเสริมศิริ ศรีโย

เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน

Card image cap
นางสาวอทิติยา ไกรสีห์

เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน

Card image cap
นางชญานิศ ภูจอมดาว

เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน

Card image cap
นางศิรินาถ สโตรทมันน์

เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน

Card image cap
นางสาวณัฐริกา โนนโม้

เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฎิบัติงาน

Card image cap
นายสุรชัย ภูนางดาว

ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ

Card image cap
นางสาวบุษยมาส พันทะชุม

เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน

Card image cap
นางสาวจริญญา เห็มวงศ์

เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน

Card image cap
นายวโรดม ศรีใส

เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน

Card image cap
นางสาววิมลพรรณ ชัยประสานสินธุ์

เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฎิบัติงาน

Card image cap
นายวศิน อหันทริก

ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารและเครื่องมือ

Card image cap
นายบุญเพ็ง พิลาวรรณ์

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

Card image cap
นายสุชาติ ศรีใส

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

Card image cap
นายณัฐพงษ์ โกฎสืบ

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

Card image cap
นายภาคิน พรมดี

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

Card image cap
ตำแหน่งว่าง

พนักงานราชการ

CopyRight : 2010 by Upper North-Eathern Region Meteorological Center All Right Reserved
สถานที่ตั้ง : ท่าอากาศยานขอนแก่น ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. ส่วนพยากรณ์อากาศ (สอบถามลักษณะอากาศ) 0-4346-8224 , ส่วนสารสนเทศฯ (บริการข้อมูล) 0-4346-8246
ส่วนเฝ้าระวังฯ 0-4346-8291 , ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 043-468130 , Fax 043-468086
Contact to Webmaster: s48381@metnet.tmd.go.th, center_kk@metnet.tmd.go.th