ประกาศประกวดราคา/สอบราคาซื้อ/จ้าง
ปี พ.ศ.
รายการจัดซื้อ/จ้าง
ประกาศ
2557
เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 1 ชุด
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 1 ชุด
  ประกาศยกเลิกสอบราคาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 1 ชุด
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 1 ชุด