ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ


นายสามารถ ปลอดกระโทก

ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ

นายเสริมศิริ ศรีโย

เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน

นางสาวอทิติยา ไกรสีห์

เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน


นางสาวศิรินาถ อำไพพันธ์

เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน


นางชญานิศ ภูจอมดาว

เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน


นางสาวณัฐริกา โนนโม้

เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน

ส่วนติดตามสภาวะอากาศ


นายสุรชัย ภูนางดาว

ผู้อำนวยการส่วนติดตามระวังสภาวะอากาศ

นางสาวบุษยมาศ พันทะชุม

เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน

นายวโรดม ศรีใส

เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน


นางสาวจริญญา เห็มวงศ์

เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน


น.ส.วิมลพรรณ ชัยประสานสินธุ์

เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน

ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ


นายวศิน อหันทริก

ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารและเครื่องมือ

นายสุชาติ ศรีใส

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นายบุญเพ็ง พิลาวรรณ์

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน


นายณัฐพงษ์ โกฏสืบ

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

นายประสิทธิ์ อ้อมแก้ว

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ว่าที่ร้อยตรี กฤษฏา ฆารรักษา

พนักงานราชการ