การจัดการองค์ความรู้ (KM : Knowledge Management)

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนการจัดการองค์ความรู้ KM ประจำปี 2566

การจัดการองค์ความรู้ KM ประจำปี 2564