การจัดการองค์ความรู้ (KM : Knowledge Management)

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

การจัดการองค์ความรู้ KM ประจำปี 2562

การจัดการองค์ความรู้ KM ประจำปี 2560