เอกสารสำหรับบริการสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา

สถิติข้อมูลอุตุนิยมวิทยารายเดือน (ตาราง 1)

# สถานี
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
1 สถานีอุตุนิยมวิทยาบึงกาฬ
2 สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยภูมิ
3 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแก่น)
4 สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์
5 สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย
6 สถานีอุตุนิยมวิทยามหาสารคาม
7 สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู
8 สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองคาย
9 สถานีตรวจอากาศนครพนม
10 สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร
11 สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี

ข้อมูลปริมาณน้ำฝนรายวัน รายเดือนภาค

# จังหวัด
รายอำเภอปี 2564
รายอำเภอปี 2565
รายอำเภอปี 2566 รายอำเภอปี 2567
1 จังหวัดบึงกาฬ
2 จังหวัดชัยภูมิ
3 จังหวัดขอนแก่น
4 จังหวัดกาฬสินธุ์
5 จังหวัดเลย
6 จังหวัดมหาสารคาม
7 จังหวัดหนองบัวลำภู
8 จังหวัดหนองคาย
9 จังหวัดนครพนม
10 จังหวัดสกลนคร
11 จังหวัดอุดรธานี

ข้อมูลอุณหภูมิสูงสุด-ต่ำสุดรายวันภาค

# สถานี สูงสุด ต่ำสุด
1 สถานีอุตุนิยมวิทยาบึงกาฬ
2 สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยภูมิ
3 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแก่น)
4 สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์
5 สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย
6 สสถานีอุตุนิยมวิทยามหาสารคาม
7 สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู
8 สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองคาย
9 สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม
10 สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร
11 สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี

ข้อมูลปริมาณน้ำฝนสะสมรายปี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ปริมาณน้ำฝนรายเดือน รายจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2564 - 2567

ปริมาณน้ำฝนรายวัน รายจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2564

ปริมาณน้ำฝนรายวัน รายจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2565

ปริมาณน้ำฝนรายวัน รายจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2566

ปริมาณน้ำฝนรายวัน รายจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2567

ตารางข้อมูลปริมาณน้ำฝนแยกเป็นรายจังหวัด

ตารางข้อมูลปริมาณน้ำฝนแยกเป็นรายจังหวัด

รายงานสรุปการให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก