เอกสารสำหรับบริการสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา

ข้อมูลอุณหภูมิสูงสุด-ต่ำสุดรายวันภาค

# สถานี สูงสุด ต่ำสุด
1 สถานีอุตุนิยมวิทยาบึงกาฬ
2 สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยภูมิ
3 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแก่น)
4 สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์
5 สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย
6 สสถานีอุตุนิยมวิทยามหาสารคาม
7 สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู
8 สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองคาย
9 สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม
10 สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร
11 สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี

ข้อมูลปริมาณน้ำฝนรายวัน รายเดือนภาค

# จังหวัด
รายอำเภอปี 2564
รายอำเภอปี 2565
1 จังหวัดบึงกาฬ
2 จังหวัดชัยภูมิ
3 จังหวัดขอนแก่น
4 จังหวัดกาฬสินธุ์
5 จังหวัดเลย
6 จังหวัดมหาสารคาม
7 จังหวัดหนองบัวลำภู
8 จังหวัดหนองคาย
9 จังหวัดนครพนม
10 จังหวัดสกลนคร
11 จังหวัดอุดรธานี

ข้อมูลปริมาณน้ำฝนสะสมรายปี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ปริมาณน้ำฝนรายเดือน รายจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ปริมาณน้ำฝนรายวัน รายจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปี 2564
ปริมาณน้ำฝนรายวัน รายจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปี 2565

สถิติข้อมูลอุตุนิยมวิทยารายเดือน (ตาราง 1)

# สถานี
ปี 2564
ปี 2565
1 สถานีอุตุนิยมวิทยาบึงกาฬ
2 สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยภูมิ
3 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแก่น)
4 สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์
5 สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย
6 สถานีอุตุนิยมวิทยามหาสารคาม
7 สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู
8 สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองคาย
9 สถานีตรวจอากาศนครพนม
10 สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร
11 สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี

รายงานสรุปการให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก