วัน/เดือน/ปี ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2 สิงหาคม 2562
24 กรกฎาคม 2562
23 กรกฎาคม 2562
11 มกราคม 2562
11 มกราคม 2562
28 ธันวาคม 2561
27 ธันวาคม 2561
25 ธันวาคม 2561
19 ธันวาคม 2561
11 ธันวาคม 2561
7 ธันวาคม 2561
7 ธันวาคม 2561
6 ธันวาคม 2561
6 ธันวาคม 2561
26 พศฤจิกายน 2561
26 พศฤจิกายน 2561
26 พศฤจิกายน 2561
23 พศฤจิกายน 2561
22 พศฤจิกายน 2561
22 พศฤจิกายน 2561
6 พศฤจิกายน 2561
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
6 พศฤจิกายน 2561
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ 1 คัน
3 ตุลาคม 2561
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สอต.เลย จัดซื้อรถบรรทุก 1 คัน)
12 กันยายน 2561
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สอต.กาฬสินธุ์ จัดซื้อรถบรรทุก 1 คัน)
23 สิงหาคม 2561
21 สิงหาคม 2561
17 สิงหาคม 2561
14 ธันวาคม 2560
24 พฤศจิกายน 2560
14 พฤศจิกายน 2560
22 กันยายน 2560
1 ธันวาคม 2559
28 กันยายน 2559
16 สิงหาคม 2559
21 กรกฎาคม 2558
6 กรกฎาคม 2558

30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2558

18 มิถุนายน
31 มีนาคม 2559
23 มีนาคม 2558
5 มีนาคม 2558
19 - 24 กุมภาพันธ์ 2558
2557