รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561