ฉบับที่ 13 (79/2560) เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน