เรื่อง การเริ่มต้นฤดูฝนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พ.ศ. 2560
ฉบับที่ 6 (110/2560) เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน