พยากรณ์โอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ระหว่างวันที่ 6-9 เมษายน 2562