คำสั่ง/ประกาศ/หนังสือเวียน (ศบ.)

ประกาศ
ประกาศ หลัเเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปี 2561 26 กรกฎาคม 2561
ประกาศ
ประกาศ รายชื่อข้าราชการดีเด่น ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปี 2560 12 กรกฎาคม 2560
ประกาศ
ประกาศ รายชื่อข้าราชการดีเด่น ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปี 2559 15 กรกฎาคม 2559