ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะว้นออกเฉียงเหนือตอนบน
Upper Northeastern Meteorological Center
| หน้าหลัก | | เกี่ยวกับเรา |
ภาพกิจกรรม รายละเอียด วันที่
Responsive image นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ นางณิชกานต์ หลวงจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วยข้าราชการการศูนย์ฯ ออกพื้นที่สำรวจระดับความเชื่อมั่นของการพยากรณ์อากาศและเตือนภัยธรรมชาติทางอุตุนิยมวิทยา ของกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถามความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการใช้ข้อมูลการแจ้งเตือนภัยจากสภาวะอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงประกาศแจ้งเตือนภัย และช่องทางการแจ้งเตือนให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยได้ออกไปสำรวจพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยของ อำเภอบ้านไผ่ อำเภอโนนศิลา และเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ภาพ:วโรดม ศรีใส เรียบเรียงข่าง-ลงข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 15 ตุลาคม 2562
Responsive image เวลา 08.00 น. นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผุ้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ พร้อมด้วยข้าราชาการฯ เข้าร่วมพิธี “เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธี ภาพ:วโรดม ศรีใส เรียบเรียงข่าว-ลงข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 13 ตุลาคม 2562
Responsive image นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้มอบหมายให้ นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ฯ เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนบ้านโนนทันแจ้งกระนวน หมู่ที่ 8 ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น ซึ่งในการนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้ให้ความรู้อุตุนิยมวิทยา และแนะนำช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยาแก่ประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจกันอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่าน App Thai Weather และ Facebook ของทางศูนย์ฯ โดยมีนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการ พอ.สว.ในครั้งนี้ ภาพ : วโรดม ศรีใส เรียบเรียงข่าว-ลงข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 13 กันยายน 2562
Responsive image นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นประธานเปิดโครงการ “การวิเคราะห์ ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อการพยากรณ์อากาศและการเตือนภัย ด้วย เทคโนโลยีสมัยใหม่” การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ตลอดจน เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ เชี่ยวชาญ และพัฒนาต่อ ยอดวิธีการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานต่อไป ณ ห้องประชุมศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาพ : ศุภกฤต โคตรเวียง เรียบเรียงข่าว-ลงข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 9-10 กันยายน 2562
Responsive image นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ให้สัมภาษณ์สดในรายการอีสานวันนี้ เรื่อง พายุระดับ 3 (โซนร้อน) “คาจิกิ” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น (NBT 11) ทีวีอีสาน เรียบเรียงข่าว-ลงข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 3 กันยายน 2562
Responsive image ศบ.ร่วมต้อนรับรองนายกฯ (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 13.30-14.30 น. นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้ นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ และนายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ เข้าร่วมต้อนรับท่านรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) และคณะในการตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ ณ บ้านวังถั่ว ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โดยมี นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้กล่าวรายงาน และ นายสมศักดิ์ จังตระกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและผู้บริหารส่วนราชการต่างๆ ให้การต้อนรับ ภาพ:สุรชัย ภูนางดาว เรียบเรียงข่าว:สามารถ ปลอดกระโทก ลงข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์
7 กันยายน 2562
Responsive image นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนพร้อมคณะฯ ได้เดินทางตรวจราชการสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัด กลุ่มงานฯ และส่วนอากาศการบินจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน แนะนำการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานในรอบ 2/2562 ตลอดจนรับทราบปัญหาอุปสรรคและความต้องการที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการสถานี ฯ กลุ่มงาน ฯ และส่วนอากาศการบินจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ภาพ:สุรชัย ภูนางดาว เรียบเรียงข่าว-ลงข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 29 สิงหาคม-2กันยายน 2562
Responsive image เวลา 07.00 น. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นำโดย นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ผู้อำนวยการส่วนต่าง ๆ และข้าราชการศูนย์ฯ เป็นเจ้าภาพจัดงานสภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 99 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งมีหน่วยงานเข้าร่วมทั้งหมด 19 หน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ ให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนในกลุ่มสีหราช ได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงาน ภาพ:วโรดม ศรีใส เรียบเรียงข่าว-ลงข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 27 สิงหาคม 2562
Responsive image วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 17.00 น. นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้นายรักษพล พอจิต รักษาราชการผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศการบิน พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ฯ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี 12 สิงหาคม 2562
Responsive image เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00 น.นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ นายพีระเดช ซุยกระเดื่อง นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ นายวศิน อหันทริก นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน นางสาวอทิติยา ไกรสีห์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน นางสาวชนกมาส สุจจะชารี เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนบ้านเเก้งคร้อ ต.นาเเพง อ. โคกโพธิ์ชัย จ.ขอนแก่น เพื่อเผยแพร่ความรู้อุตุนิยมวิทยาและแนะนำช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยาแก่ประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจกันอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่าน App Thai Weather เเละ Facebook ของทางศูนย์ โดยมีนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการ พอ.สว.ในครั้งนี้ 9 สิงหาคม 2562
Responsive image วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 18:00 น. นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผู้อำนวยการส่วนต่างๆพร้อมด้วยข้าราชการศบ. เข้าร่วมงานพิธี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 87 พรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารพลศึกษา กองการกีฬา หาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานในพิธี 7 สิงหาคม 2562
Responsive image เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 11.30 น. นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้มอบหมายให้ นายรักษพล พอจิต รักษาการผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศการบิน ให้การต้อนรับนักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลขอมหาวิทยาลัยขอนแก่น (โครงการ วมว.-มข.) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) จำนวน 33 คน และอาจารย์ 2 ท่าน เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมี นายรักษพล พอจิต รักษาการผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศการบิน, นายเสริมสิริ ศรีโย เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา ชำนาญงาน, นายฐินันท์ ธีระวัชรานนท์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน ,นางศิริพร อหันทริก เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน ,นางอังคนาง ขันทกสิกรรม เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน, นายฉลาดชัย ศิริวงศ์กุล นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ 3 สิงหาคม 2562
Responsive image เวลา 17:30 น. นายมนูญโดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ รักษาราชการผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ นายสุรชัย ภูนางนาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ นายรักษพล พอจิต ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศการบิน พร้อมด้วยข้าราชการในศูนย์ ฯ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเเละจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พุทธศักราช 2562 โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนเเก่น เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมเเก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนเเก่น ภาพ/ข่าว:อทิตยา ไกรสีห์ ลงข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 28 กรกฎาคม 2562
Responsive image เวลา 06.30-08.30 น. นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ รักษาราชการผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนต่าง ๆ และข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร่วมกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและกระทรวงวัฒนธรรม เป็นเจ้าภาพ จัดขึ้น ณ ห้องมงกุฎเพชร ชั้น 2 โรงแรมโฆษะขอนแก่น งานนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน โดยมีดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในครั้งนี้ ภาพ : สุรชัย ภูนางดาว เรียบเรียงข่าว/ลงข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 24 กรกฎาคม 2562
Responsive image เวลา 09.30 น. นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้มอบหมายให้ นายนที ฟักอ่อน ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารและเครื่องมือ (หัวหน้าคณะทำงานแผนสร้างความผาสุกและความผูกพัน ศบ. ) พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ฯ จัดโครงการ “สะสมบุญ ถวายสังฆทาน” ครั้งที่ 3 (วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา) ณ วัดป่าโมกขวนาราม บ้านหัวทุ่ง-คำไฮ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น ภาพ : กัญญาณัฐ ไวโสภา เรียบเรียงข่าว-ลงข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 12 กรกฏาคม 2562
Responsive image นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้มอบหมายให้ นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ นายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ นางสาวจีรนันท์ แก้วกู่ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน นางชญานิศ ภูจอมดาว เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน นางสาวจริญญา เห็มวงศ์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน และนายบุญเพ็ง พิลาวรรณ์ นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง หมู่ที่ 8 ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ซึ่งในการนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้ให้ความรู้อุตุนิยมวิทยา และแนะนำช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยาแก่ประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจกันอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่าน App Thai Weather เเละ Facebook ของทางศูนย์ฯ โดยมีนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการ พอ.สว.ในครั้งนี้ ภาพ : สุรชัย ภูนางดาว เรียบเรียงข่าว-ลงข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 12 กรกฏาคม 2562
Responsive image เวลา 08:30 น. นายมนูญ โดะ ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ นายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ นายเสริมศิริ ศรีโย เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงานเเละนายกู้เกียรติ สูญราช นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โดยการปลูกต้นไม้และทำความสะอาดกำจัดวัชพืชเเละทาสีสนามเด็กเล่น เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 บริเวณ กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชชัย โดยมี พันเอกณรงค์ สวนเเก้ว ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 เป็นประธานในพิธี
ภาพ-ข่าว:อทิติยา ไกรสีห์ ลงข่าว: ณิชกานต์ หลวงจันทร์
9 กรกฎาคม 2562
Responsive image เวลา 13.00 น. นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และนายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ ให้การต้อนรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแก่นวิเทศศึกษา จำนวน 20 คน และอาจารย์ 2 ท่าน เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมี นายกู้เกียรติ สูญราช นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ, นายอานนท์ แก่นบัว นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ, นางสาวอทิติยา ไกรสีห์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ภาพ-ข่าว : อังคนาง ลงข่าว : ณิชกานต์ 5 กรกฎาคม 2562
Responsive image เวลา 07.30 น. นายรักษพล พอจิต นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ รักษาราชการผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศการบิน พร้อมด้วยข้าราชการส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมงานสภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 97 มีหน่วยงานเข้าร่วมทั้งหมด 17 หน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ ให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนในกลุ่มสีหราช ได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงาน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น เป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้ ภาพ:จีรนันท์ แก้วกู่ เรียบเรียงข่าว-ลงข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 21 มิถุนายน 2562
Responsive image นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้มอบหมายให้ นายประวิทย์ เอื้อเฟื้อ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา พร้อมข้าราชการศูนย์ฯ เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เเละร่วมกับการปฏิบัติงานหน่วยเเพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนเปียน้อยศึกษา ต.สระแก้ว อ.เปียน้อย จ.ขอนแก่น ซึ่งในการนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้ให้ความรู้อุตุนิยมวิทยา และแนะนำช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยาแก่ประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจกันอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่าน App Thai Weather เเละ Facebook ของทางศูนย์ โดยมีนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการ พอ.สว.ในครั้งนี้ ภาพ-ข่าว:ประวิทย์ เอื้อเฟื้อ ลงข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 14 มิถุนายน 2562
Responsive image นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ประจำปี 2562 (Search and Rescue Exercise 2019 : SAREX 2019) ณ กองบิน 23 กองทัพอากาศ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกกว่า 30 หน่วยงาน ในงานนี้ กรมอุตุนิยมฯวิทยา นำโดย นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค รองอธิบดีฝ่ายปฏิบัติการ, นายณัฐวุฒิ แดนดี ผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบิน และศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นำโดย นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการด้านอุตุนิยมวิทยา ในครั้งนี้ด้วย ภาพ/ข่าว:ประวิทย์ เอื้อเฟื้อ ลงข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 7-9 มิถุนายน 2562
Responsive image นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ รักษาราชการผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
มอบหมายให้ นายประวิทย์ เอื้อเฟื้อ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา, นายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ
และ นายกู้เกียรติ สูญราช นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ ไปร่วมจัดนิทรรศการกับ สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร นำโดย นายธีระ บุนนาคศรีชัย
ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับเขต เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร โดยมีนายนพดล ไพฑูรย์ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี ซึ่ง ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและสถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร ได้ร่วมออกบูท ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำการเข้าเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา เว็บไซต์ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
และการใช้ APPLICATION THAIWEATHER ในการวางแผนการจัดการด้านการเกษตรให้แก่ เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ส่วนราชการ และประชาชนผู้เข้าร่วมชมงาน ภาพ/ข่าว : นายประวิทย์ เอื้อเฟื้อ ลงข่าว: ณิชกานต์ หลวงจันทร์
7-8 มิถุนายน 2562
Responsive image วันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 17.00 น. นายมนูญ โดะโอย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยร่วมประกอบพิธีมีวางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร. สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ภาพ:อทิติยา ไกรสีห์ เรียบเรียงข่าว/ลงข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 3 มิถุนายน 2562
Responsive image เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นำโดย นายมนูญ โดะโอย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด จัดกิจกรรม big cleaning day ครั้งที่ 2 ตั้งแต่เวลา 09.30 -12.00 น. โดยร่วมกันตัดแต่งต้นไม้บริเวณรอบ ๆ อาคารที่ทำการ ตัดหญ้าภายในสนามอุตุนิยมวิทยาและทำการเก็บกวาดขยะ พร้อมกับปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สะอาดเรียบร้อย ดูสะอาดตา เพื่อปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยในความดูแลของศูนย์อุตุนิยมวิทยา ให้มีความสะอาดเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ ไม่เป็นแหล่งสะสมของฝุ่นละอองเชื้อโรค และปลูกจิตสำนึกข้าราชการ ให้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น เรียบเรียงข่าว/ลงข่าว : ณิชกานต์ หลวงจันทร์ ภาพ : ปราญิชา จันทร์กอง 28 พฤษภาคม 2562
Responsive image เวลา 08.30-12.00 น. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นำโดย นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ฯ จัดโครงการ “อุตุอิ่มใจ น้องได้อิ่มท้อง” กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเเคนทอง จังหวัดขอนแก่น ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น ต่อด้วยโครงการ “อุตุฯจิตอาสาพัฒนาเพื่อชุมชน” กิจกรรมเก็บขยะในที่สาธารณะ บริเวณถนนมะลิวัลย์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภาพ:อทิติยา ไกรสีห์ เรียบเรียงข่าว-ลงข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 8 พฤษภาคม 2562
Responsive image นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้นำข้าราชการประกอบกิจกรรม ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ดังนี้ 1. เวลา 07.00น.บำเพ็ญบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์จากวัดโมกขวนาราม ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 2. เวลา 07.30น.พิธีถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10 ณ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ร่วมเฉลิมฉลองงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 3. เวลา 07.50น.ปลูกต้นไม้มงคล “รวงผึ้ง” ต้นไม้มงคลประจำรัชกาลที่ 10 ณ บริเวณศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จากนั้น ผอ.ศบ.ได้นำข้าราชการไหว้สักการะศาลเสด็จเตี่ย กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อเป็นสิริมงคลร่มเย็นเป็นสุขแก่ข้าราชการทุกคน ภาพ:ปานดาว-วโรดม เรียบเรียงข่าว:ประวิทย์ ลงข่าว:ณิชกานต์ 3 พฤษภาคม 2562
Responsive image นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วย นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ , นายประวิทย์ เอื้อเฟื้อ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศ ได้เข้าตรวจเยี่ยมข้าราชการที่สถานีอุตุนิยมวิทยามหาสารคาม จ.มหาสารคาม เพื่อตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการ ประเมินผลตามตัวชี้วัด การปฏิบัติงานด้านตรวจข้อมูลอุตุนิยมวิทยา การรับ-ส่งข้อมูลฝนอำเภอ รวมถึงการประสานงานระดับอำเภอและระดับจังหวัด จากนั้น ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้ให้กำลังใจแก่เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาผู้ปฏิบัติงาน ที่สถานีอุตุนิยมวิทยามหาสารคาม เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีต่อไป. ภาพ/ข่าว:ประวิทย์ เอื้อเฟื้อ ลงข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 2 พฤษภาคม 2562
Responsive image ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้ขอการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวนการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนต่าง ๆ และข้าราชการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ ดร.ชยุตพงศ์ นิลอ่อน และคณะจากบริษัท เอ็นคิวเอ-ซีเอส ไทยแลนด์ จำกัด (NQA C.S. Thailand Co., Ltd) เพื่อเข้าตรวจรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 ในการขอรับรองมาตรฐานตามนโยบายการพัฒนาครอบคลุมทุกส่วนงานให้มีคุณภาพแบบยั่งยืน ซึ่งผลการตรวจรับ...“ผ่านตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015” ภาพ:ปานดาว แก้วมณี ข่าว:ประวิทย์ เอื้อเฟื้อ ลงข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 24-25 เมษายน 2562
Responsive image นางสาวชลาลัย เเจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนพร้อมผู้อำนวยการส่วนต่าง ๆ เเละข้าราชการในศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าร่วมวางพานพุ่มราชสักการะเนื่องในงานพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เเละวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” เพื่อเป็นการเเสดงออกถึงความจงรักภักดี เเละสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ห้องประชุมเเก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนเเก่น โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนเเก่น เป็นประธานในพิธี ภาพ : ประวิทย์ เอื้อเฟื้อ ข่าว : อทิติยา ไกรสีห์ ลงข่าว : ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 6 เมษษยน 2562
Responsive image เวลา 09.00น. - 12.00 น. นางสาวชลาลัย เเจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้มอบหมายให้ นายประวิทย์ เอื้อเฟื้อ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา พร้อมข้าราชการศูนย์ฯ เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เเละร่วมกับการปฏิบัติงานหน่วยเเพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ต.ห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนเเก่น โดยมีดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในครั้งนี้ ในการนี้ข้าราชการที่เข้าร่วมงาน ได้ทำการเผยเเพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน เรื่องติดตามสภาพอากาศในทุกช่องทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่าน App Thai Weather เเละ Facebook ของทางศูนย์ ทำให้ประชาชนให้ความสนใจกันอย่างมาก ภาพ : ประวิทย์ เอื้อเฟื้อ ข่าว : อังคนาง ขันทกสิกรรม ลงข่าว : ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 4 เมษายน 2562
Responsive image เวลา 13.00น. นางสาวชลาลัย เเจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยนายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ ให้การต้อนรับนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 9 คน และอาจารย์ 1 ท่าน เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมี นายกู้เกียรติ สูญราช นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ, นายอภิชิต ฤทธิกุล นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ, นางสาวชนกมาศ สุจวารี เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน,นางสาวศิรินาถ อำไพพันธ์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ภาพ : ศิรินาถ อำไพพันธ์ เรียบเรียงข่าว-ลงข่าว : ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 29 มีนาคม 2562
Responsive image นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้ นายมนูญ โดะโอย ผอ.ส่วนพยากรณ์อากาศ พร้อมด้วย นายประวิทย์ เอื้อเฟื้อ ผอ.ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา ,นายวัสนันทน์ แสงจันทร์ นักอุตุนิยมวิทยา ,นายอานนท์ แก่นบัว นักอุตุนิยมวิทยา , นางสาวจีรนันท์ แก่วกู่ นักอุตุนิยมวิทยา เข้าร่วมการประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน รับทราบแผนโครงการต่างๆ ของหน่วยงานข้างเคียง และเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบินจำนวน 28 หน่วยงาน ในหัวข้อเรื่อง "บินปลอดภัยไร้ความเสี่ยง" ครั้งที่ 6 ณ ห้องประชุมทุ่งศรีเมืองแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา จ.อุดรธานี ภาพ-เรียบเรียงข่าว : ประวิทย์ เอื้อเฟื้อ ลงข่าว : ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 28-29 มีนาคม 2562
Responsive image เวลา 12.30 น. นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จังหวัดขอนแก่น และข้าราชการให้การต้อนรับ นายสือ ล้ออุทัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.) ประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมคณะ ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในโอกาสที่คณะกรรมการฯ(ค.ต.ป.) มาตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินโครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ(LLWAS) ซึ่งดำเนินการโดยกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ อีกทั้งได้ประชุมหารือการดำเนินโครงการฯ แก้ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินโครงการดังกล่าวด้วย ภาพ-ข่าว:ประวิทย์ ลงข่าว:ณิชกานต์ 21 มีนาคม 2562
Responsive image เวลา 10.00-12.30 น. นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วย นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ นายสุพจน์ ปั้นทรัพย์ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ และนายประวิทย์ เอื้อเฟื้อ ผู้อำนวนการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา ได้เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำชี ฤดูแล้ง ปี 2561/2562 ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งในการนี้ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้นำเสนอข้อมูลการพยากรณ์อากาศและพยากรณ์ฤดูฝนในช่วง 5-6เดือนข้างหน้านี้ จากนั้นได้ร่วมติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนลำปาว ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว สำนักงานชลประทานที่6 กรมชลประทาน ภาพ-ข่าว:ประวิทย์ เอื้อเฟื้อ ลงข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 15 มีนาคม 2562
Responsive image เวลา 09.00น.นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้ นายประวิทย์ เอื้อเฟื้อ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาฯ เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนบ้านหนองหอยเทพเทวัญ หมู่ที่ 6 ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้รับทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ซึ่งศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉ0ียงเหนือตอนบน ได้ให้ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา แนะนำช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยาแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ ภาพ:วโรดม ศรีใส เรียบเรียงข่าว-ลงข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 8 มีนาคม 2562
Responsive image เวลา 09.00 น.นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ช่อง 7 สี ในเรื่องพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2562 ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2562) ซึ่งบริเวณที่มีผลกระทบ ได้แก่ บริเวณจังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น หนองบัวลำภู เลย และอุดรธานี ภาพ:ประวิทย์ เอื้อเฟื้อ เรียบเรียงข่าว:อทิติยา ไกรสีห์ ลงข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 26 กุมภาพันธ์ 2562
Responsive image นางสาวชลาลัย เเจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผู้อำนวยการส่วนฯ พร้อมด้วยข้าราชการในศบ. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการเเสดงออกถึงความจงรักภักดีเเละน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ห้องประชุมเเก่นเมือง ศาลากลางจังจังหวัดขอนเเก่น พร้อมด้วยหน่วยงานในจังหวัดทุกภาคส่วน โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนเเก่น เป็นประธานในพิธี ภาพ:อทิติยา ไกรสีห์ เรียบเรียงข่าว:อทิติยา ไกรสีห์ ลงข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 18 มกราคม 2562
Responsive image เวลา 07.00 – 12.00 น. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้จัด กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้นซึ่งในงานนี้เด็กๆ ได้มีโอกาสเเสดงความสามารถ ตอบคำถาม เล่นเกมส์ ชิงรางวัล โดยในงานมี นางสาวชาลัย เเจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนฯ เป็นผู้มอบของรางวัลซึ่งในงานนี้ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและเด็กๆเป็นจำนวนมาก เด็กๆสนุกเเละตื่นเต้นที่ได้เรียนรู้เเละได้สัมผัสกับเครื่องมือตรวจอากาศของจริง คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 คือ “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” ภาพ : วโรดม ศรีใส ข่าว : อทิติยา ไกรสีห์ ลงข่าว : ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 12 มกราคม 2562
Responsive image เวลา07:00-12.00 นางสาวชลาลัย เเจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
มอบหมายให้ นายประวิทย์ เอื้อเฟื้อ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ พอ.สว. สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ ต.หนองกุงเซิน อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น เ
เละในครั้งนี้ ข้าราชการในศูนย์ได้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้ ทางด้านอุตุนิยมวิทยา พร้อมทั้งตอบข้อสักถามต่าง ๆ ให้กับประชาชนผู้สนใจ
โดยในงานงานนี้ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนเก่น ได้เข้าเยี่ยมชมบูธ เเละเป็นประธานในพิธีอีกด้วย ภาพ : ประวิทย์ เอื้อเฟื้อ ข่าว:อทิติยา ไกรสีห์ ลงข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์
11 มกราคม 2562
Responsive image เวลา 12.00น. นางสาวชลาลัย เเจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ให้สัมภาษณ์สื่อทีวี บริษัทขอนแก่นเคเบิลทีวี จำกัด(KTV) เกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าชมศูนย์อุตุนิยมวิทยา(OPEN HOUSE ) และเปิดต้อนรับเด็กและเยาวชนเข้าชมช่วงวันเด็กแห่งชาติ พร้อมนี้ได้พาผู้สื่อข่าวเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของข้าราชการในส่วนฯต่างๆ ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาพ-เรียบเรียงข่าว:ประวิทย์ เอื้อเฟื้อ ลงข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 7 มกราคม 2562
Responsive image เวลา 09.00-12.00น. นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเเหนือตอนบน เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเรื่องการตรวจอากาศผิวพื้น ซึ่งจัดโดยส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมีสถานีอุตุนิยมวิทยาจากต่างจังหวัด เข้ารับฟังทางconferenceด้วย ภาพ:ประวิทย์ เอื้อเฟื้อ เรียบเรียงข่าว:อทิติยา ไกรสีห์ ลงข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 7 มกราคม 2562
Responsive image นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและคณะฯ ได้เดินทางตรวจราชการสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัด กลุ่มงานฯ และส่วนอากาศการบินจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน แนะนำการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานในรอบ 1/2562 ตลอดจนรับทราบปัญหาอุปสรรคและความต้องการที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการสถานี ฯ กลุ่มงาน ฯ และส่วนอากาศการบินจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ เส้นทางที่ 2 ได้แก่ จังหวัดเลย หนองบัวลำภู และชัยภูมิ ภาพ:ประวิทย์ เอื้อเฟื้อ เรียบเรียงข่าว-ลงข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 24-25 ธันวาคม 2561
Responsive image นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และคณะ ฯ ได้เดินทางตรวจราชการสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัด กลุ่มงานฯ และส่วนอากาศการบินจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ 11 จังหวัด เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน แนะนำการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานในรอบ 1/2562 ตลอดจนรับทราบปัญหาอุปสรรคและความต้องการที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการสถานี ฯ กลุ่มงาน ฯ และส่วนอากาศการบินจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ เส้นทางที่ 1 ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม บึงกาฬ หนองคาย และอุดรธานี ภาพ:ประวิทย์ เอื้อเฟื้อ เรียบเรียงข่าว-ลงข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 13-16 ธันวาคม 2561
Responsive image นางสาวชลาลัย เเจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้ข้าราชการศูนย์ ฯ เข้าร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนอาจสามารถ หมู่ที่ 9 ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนเเก่น เป็นประธานในพิธี ในครั้งนี้ข้าราชการที่เข้าร่วมงาน ได้เผยเเพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนเรื่องติดตามสภาพอากาศในทุกช่องทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่าน App Thai Weather เเละ เพจ Facebook ของทางศูนย์ฯ ทำให้ประชาชนให้ความสนใจกันอย่างมาก ภาพ:วโรดม ศรีใส เรียบเรียงข่าว-ลงข่าว:ณิกานต์ หลวงจันทร์ 14 ธันวาคม 2561
Responsive image เวลา 08.00 น. นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้นำคณะข้าราชการศูนย์ฯ เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมีดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ภาพ:เต็มศิริ,อทิติยา เรียบเรียงข่าว:ประวิทย์ เอื้อเฟื้อ ลงข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 5 ธันวาคม 2561
Responsive image นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ นายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ นายประวิทย์ เอื้อเฟื้อ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา นายรักษพล พอจิต ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศการบิน และคณะข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าศึกษาดูงาน ระบบ ISO 9001:2015 ณ กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีนางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค ผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบิน และข้าราชการส่วนต่างๆ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเรื่อง การจัดทำระบบ ISO 9001:2015 เพื่อนำไปจัดทำในส่วนต่างๆ ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนต่อไป ภาพ:ประวิทย์ เอื้อเฟื้อ เรียบเรียงข่าว:ชญานิศ ภูจอมดาว ลงข่าว:ชญานิศ ภูจอมดาว 3 ธันวามคม 2561
Responsive image เวลา 09.30 น. นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ ให้สัมภาษณ์ข่าวทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น (NBT 11) และทีวีช่อง 7 สีถึงลักษณะอากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในช่วงสัปดาห์นี้ ภาพ:ประวิทย์ เอื้อเฟื้อ เรียบเรียงข่าว:อังคนาง ขันทกสิกรรม ลงข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 27 พฤศจิกายน 2561
Responsive image เวลา 07.30-09.00 น. นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนต่าง ๆ และข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าร่วมกิจกรรม "สภากาแฟสีหราช "ครั้งที่ 91 โดยมีเทศบาลตำบลบ้านเป็ดร่วมกับสถานีตำรวจภูธรบ้านเป็ดเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกเครือข่ายจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมประชุม ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อมูลข่าวสาร และสร้างความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่อง โคยมีนายประทีป เสาผล ประธานเทศบาลตำบลบ้านเป็ดเป็นประธานในครั้งนี้
ภาพ:ประวิทย์ เอื้อเฟื้อ เรียบเรียงข่าว:อังคนาง ขันทกสิกรรม ลงข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์
27 พฤศจิกายน 2561
Responsive image เวลา 06.30-08.30 น. นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนต่าง ๆ และข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร่วมกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ 11/2561 โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง และหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้น ณ ห้องศรีจันทร์ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น งานนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน โดยมีดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในครั้งนี้ ภาพ:ประวิทย์ เอื้อเฟื้อ/อทิติยา ไกรสีห์ เรียบเรียงข่าว/ลงข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 21 พฤศจิกายน 2561
Responsive image นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ
นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศและนายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ
ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ข้อมูลและบริการด้านต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงาน
กับชุมชนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โดยเป็นการริเริ่มการทำงานที่บูรณาการร่วมกันและมีเป้าหมายเดียวกันคือเพื่อให้บริการกับชุมชนได้ประโยชน์สูงสุด
15 พฤศจิกายน 2561
Responsive image นางสาวชลาลัย เเจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้ นายประวิทย์ เอื้อเฟื้อ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วยข้าราชการฯ เข้าร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ สนามเทศบาลตำบลกุดน้ำใส หมู่ที่1 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนเเก่นเป็นประธานในพิธี ในการนี้ข้าราชการที่เข้าร่วมงาน ได้ทำการเผยเเพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนเรื่องติดตามสภาพอากาศในทุกช่องทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่าน App Thai Weather เเละ เพจ Facebook ของทางศูนย์ฯ ทำให้ประชาชนให้ความสนใจกันอย่างมาก 9 พฤศจิกายน 2561
Responsive image เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวชลาลัย เเจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ให้สัมภาษณ์นักข่าวจากช่อง KTV เรื่องการเข้าสู่ฟดูหนาวของประเทศไทย 27 ตุลาคม 2561
Responsive image นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ออกรายการสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น
(NBT11) ออกอากาศสดเวลา 08.00-09.00น. ในรายการอีสานวันนี้ ช่วงหมายเหตุอีสาน ในหัวข้อ"การเตรียมเข้าสู่ฤดูหนาว" ซึ่งรายงานดังกล่าวเป็นประโยชน์สำหรับประชาชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและประชาชนโดยทั่วไป
24 ตุลาคม 2561
Responsive image เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 น. นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผู้อำนวยการส่วนต่างๆ พร้อมข้าราชการ
เข้าร่วมงานสภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 90 มีหน่วยงานเข้าร่วมทั้งหมด 17 หน่วยงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ ให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนในกลุ่มสีหราช
ได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงาน โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 เป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้
25 ตุลาคม 2561
Responsive image วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 - 17.00 . น. นางสาวชลาลัย เเจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมผู้อำนวยการส่วนต่างๆ
เข้าร่วมประชุมกับบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด โดยศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี จัดประชุมในหัวข้อ "AIRSIDE" (พื้นที่เขตการบิน) ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 1
อาคารสำนักงานศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนวิธีปฏิบัติงานและข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านการบิน เพื่อนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยอย่างสูงสุด
24 ตุลาคม 2561
Responsive image วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 8:00 น. นางสาวชลาลัย เเจ่มผลผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมข้าราชการในสังกัด
ร่วมกันประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึก และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดขอนเเก่น โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล เป็นประธานในพิธี
วัน เดือน ปี
Responsive image วันเสาร์ ที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 06.00 น. นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ นายประวิทย์ เอื้อเฟื้อ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธี ณ บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดขอนแก่น และเวลา 09.00 น.ในวันเดียวกัน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 13 ตุลาคม 2561
Responsive image วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นำโดย นายประวิทย์ เอื้อเฟื้อ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา นายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศเป็นตัวเเทนผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนพร้อมด้วยข้าราชการฯ เข้าร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านโจดหนองเเกหนองสิม ต.โจดหนองเเก อ.พล จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนเเก่นเป็นประธาน ในการนี้ข้าราชการที่เข้าร่วมงาน ได้ทำการเผยเเพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนเรื่องติดตามสภาพอากาศในทุกช่องทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่าน App Thai Weather เเละ เพจ Facebook ของทางศูนย์ฯ ทำให้ประชาชนให้ความสนใจกันอย่างมาก 12 ตุลาคม 2561
Responsive image เวลา 10.00น. นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ ให้สัมภาษณ์ Tv ช่อง 7 เรื่องพายุโซนร้อน "เบบินคา(BEBINCA)" และการพยากรณ์ลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในช่วงสัปดาห์นี้ ณ ห้อง warroom ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 14 สิงหาคม 2561
Responsive image เวลา 17.00 น. นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายชนิดชนก ผลโภค ผู้อำนวยการสถานีตรวจอากาศขอนแก่น นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ นายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ และข้าราชศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือตอนบน ร่วมพิธีถวายราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพร ชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมประภากรคอลเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน 12 สิงหาคม 2561
Responsive image นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้มอบหมายให้ นายประวิทย์ เอื้อเฟื้อ ผอ.สท. และ นายกู้เกียรติ สูญราช นอต.ปก. ลงพื้นที่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ณ อาคารหอประชุม เทศบาลตำบลโนนศิลา เพื่อบรรยายและสร้างความรับรู้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) จำนวน 40 คน โดย นายประวิทย์ เอื้อเฟื้อ ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหน่วยงานของกรมอุตุนิยมวิทยา และ นายกู้เกียรติ สูญราช ได้บรรยายให้ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงฤดูฝนที่มีผลกระทบถึงการทำนาของประชาชนในพื้นที่ 6 สิงหาคม 2561
Responsive image วันที่ 1 สิงหาคม 2561 นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูยน์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ และนายประวิทย์ เอื้อเฟื้อ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงติจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้การต้อนรับ นางคนึงนิจ คชศิลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงติจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เวลา09.30 น. มีการประชุมรับฟังนโยบายจากท่านผู้ตรวจกระทรวงติจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานต่างๆรายงานผลการปฎิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่ เวลาประมาณ13.00 น. ประชุมที่ DEPA สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(สาขาภาคอีสานตอนกลาง) วันที่ 2 สิงหาคม 2561 นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และนายรักษพล พอจิต รักษาการผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศการบิน ติดตามคณะผู้ตรวจกระทรวงติจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการเน็ตประชารัฐและโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 1-2 สิงหาคม 2561
Responsive image เวลา 06:30 น. นางสาวชลาลัย เเจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เเละถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เเละสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ณ ศาลหลักเมืองขอนเเก่น เเละในเย็นวันเดียวกันเวลา 17:00 น. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เเละพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมประภากร คอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นการเเสดงออกถึงความจงรักภักดี เเละสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ 28 กรกฎาคม 2561
CopyRight : 2010 by Upper North-Eathern Region Meteorological Center All Right Reserved
สถานที่ตั้ง : ท่าอากาศยานขอนแก่น ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. ส่วนพยากรณ์อากาศ (สอบถามลักษณะอากาศ) 0-4346-8224 , ส่วนสารสนเทศฯ (บริการข้อมูล) 0-4346-8246
ส่วนเฝ้าระวังฯ 0-4346-8291 , ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 043-468130 , Fax 043-468086
Contact to Webmaster: s48381@metnet.tmd.go.th, center_kk@metnet.tmd.go.th