ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
Upper Northeastern Meteorological Center
| หน้าหลัก | | เกี่ยวกับเรา |
ภาพกิจกรรม รายละเอียด วันที่
Responsive image ศบ.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยสนามบิน และประชุมคณะกรรมการอำนวยความสะดวกท่าอากาศยานขอนแก่น วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้ นายรักษพล พอจิต รักษาการผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศการบิน นายอภิญญา จิตรแจ้ง รักษาการผู้อำนวยการส่วนตรวจอากาศการบิน นายวศิน อหันทริก ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารและเครื่องมือ เข้าร่วมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยสนามบิน เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรักาความปลอดภัยบังเกิดผลดีที่สุดทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการบินพลเรือน และประชุมคณะกรรมการอำนวยความสะดวกท่าอากาศยานขอนแก่น เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการบินพลเรือน เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานในท่าอากาศยาน ให้ดำเนินด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีนายสมหมาย ไซยนิจ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานขอนแก่น เป็นประธาน ภาพ : นายสามารถ ปลอดกระโทก ข่าว : นางศิริพร อหันทริก ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
Responsive image ศบ.เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”จังหวัดขอนแก่น วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้ นางณิชกานต์ หลวงจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา นายอภิญญา จิตรแจ้ง รักษาการผู้อำนวยการส่วนตรวจอากาศการบิน นางสาวชนกมาส สุจจะชารี เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงานและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ๑ คน เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”จังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา หมู่ที่ ๙-๑๐ ตำบลเขาบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแก่น ในการนี้ศูนย์ฯ ได้แนะนำช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยาผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น เพจfacebook ศูนย์ฯ เพื่อรับของรางวัล โดยในครั้งนี้ทางศูนย์ฯ ได้มีหนังสือการ์ตูนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากประชาชนหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย โดยมีนายศุภชัย ลีเขาสูง ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ภาพ : นางสาวฐิติพร ไม้เลิศหล้า ข่าว : นางศิริพร อหันทริก ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
Responsive image ศบ. เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ เพื่อพบปะสร้างความสัมพันธ์ หารือข้อราชการ วันพุธ ที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยนางณิชกานต์ หลวงจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา นายรักษพล พอจิต รักษาการผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศการบิน นายศุภกฤต โคตรเวียงนักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการและนางสาวปิยมาศ สวัสดี เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ เพื่อพบปะสร้างความสัมพันธ์ หารือข้อราชการ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากส่วนราชการข้างเคียงเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาร่วมกัน สำหรับการจัดประชุมสภากาแฟครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ ๑๑๓ ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น เป็นเจ้าภาพ ภาพ : นางสาวปิยมาศ สวัสดี ข่าว : นางสาวปิยมาศ สวัสดี ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖
Responsive image บรรยายให้ความรู้ในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วันอังคาร ที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้นายศุภกฤต โคตรเวียง นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่อย่างประสิทธิภาพ ในหัวข้อ “การเฝ้าระวังวิเคราะห์ความเสี่ยงและการแจ้งเตือนภัย” และหัวข้อ “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมฯ ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ณ อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ภาพ : นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด ข่าว : นางสาวปิยมาศ สวัสดี ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖
Responsive image วัน จันทร์ ที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ เข้าร่วมการประชุม “ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดขอนแก่น (ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง/ฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย ปี๒๕๖๖) ครั้งที่ ๓/๖๖ ณ ห้องประชุมลำน้ำชี สำนักงานชลประทานที่ ๖ ขอนแก่น โดยมีนายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อติดตามการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในฤดูแล้ง ในการนี้ นางสาวชวนพิศฯ ได้คาดหมายลักษณะอากาศและปริมาณน้ำฝนในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๖ และแนะนำแอพพลิเคชัน “เรดาร์ขอนแก่น” ให้ที่ประชุมฯ ได้รับทราบ เพื่อใช้ประกอบการวางแผนฯ โดยประธานฯ สั่งการให้นายอำเภอ ปภ. และผู้เกี่ยวข้องเฝ้าระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน และอากาศร้อนในพื้นที่ ข่าว : นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด ภาพ : นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
Responsive image วัน ศุกร์ ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นประธานเปิดกิจกรรมภายใต้แผนงานเสริมสร้างเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสู่ความยั่งยืน ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการเครือข่ายอาสาสมัครอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านโสกจาน ณ วิสหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านโสกจาน ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ นายสุริยันต์ พิเชฐพงษ์วิมุติ ประธานศูนย์การเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) จังหวัดขอนแก่น และปรธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตบ้านโสกจาน กล่าวให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลผลการดำเนืนของวิสาหกิจชุมชนบ้านโสกจาน และมีนางสาวชวนพิศ เงินฉลาด ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ นางณิชกานต์ หลวงจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา นายสุริยา เสาร่อน ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร่วมกิจกรรมประชุม รับฟังความคิดเห็น และเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วม เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และความต้องการ เกี่ยวกับข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และข่าวพยากรณ์อากาศ ในการใช้วางแผนทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลิต ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ต่อไป ภาพ : นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด และนางสาวฐิติพร ไม้เลิศหล้า ข่าว : นางสาวชนกมาส สุจจะชารี ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
Responsive image วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๔๕ น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมาย ให้นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ ให้ การต้อนรับคณาจารย์ ๑ คนและนักศึกษา ๘ คน นักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายทนินธร ถือขุนทด นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ นางสาวดิษยาภา ศักดิ์ศรีศิริสกุล นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ นางศิรินาถ สโตรทมันน์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน นางสาวบุษยมาส พันทะชุมเจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน บรรยายให้ความรู้แก่คณาจารย์และนักศึกษา ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาพ : นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด ข่าว : นางศิริพร อหันทริก ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
Responsive image วัน พุธ ที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๒๕ – ๑๕.๕๕ น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ นางณิชกานต์ หลวงจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา นายวศิน อหันทริก ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารและเครื่องมือ ร่วมต้อนรับศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ ลงพื้นที่ขับเคลื่อน และเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “ระบบรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)”ให้แก่หน่วยงานระดับท้องถิ่น และของหน่วยงานภายใต้สังกัด ดศ. ร่วมกับ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการขอนแก่น ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาพ : นางณิชกานต์ หลวงจันทร์และนางสาวชวนพิศ เงินฉลาด ข่าว : นางสาวชนกมาส สุจจะชารี ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
Responsive image วัน อังคาร ที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้นายพีระเดช ซุยกระเดื่อง นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง รุ่นที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่อย่างประสิทธิภาพ ในหัวข้อ “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมฯ ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ภาพ : นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด ข่าว : นางศิริพร อหันทริก ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
Responsive image วัน อังคาร ที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้นายกู้เกียรติ สูญราช นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง รุ่นที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เสริมสร้างความสามัคคี ความเข้มแข็ง ความเสียสละ ความอดทน ความกล้าหาญ และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตลอดรวมถึงความกระตือรือร้น เพิ่มขีดความสามารถในการช่วยเหลืองานบริการชุมชนและสังคมให้มีประสิทธิภาพ ในหัวข้อ “การเฝ้าระวัง วิเคราะห์ความเสี่ยงและการแจ้งเตือนภัย” ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมฯ ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ณ เทศบาลตำบลแวงใหญ่ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ภาพ : นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด ข่าว : นางศิริพร อหันทริก ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
Responsive image วัน ศุกร์ ที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และนางสาวชวนพิศ เงินฉลาด ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ เข้าร่วมการประชุม “คณะทํางานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖” ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อติดตามทํางานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัด ในการนี้ นางสาวชวนพิศฯ ได้รายงานการดำเนินการด้านเครือข่าย และการให้บริการข้อมูลพยากรณ์อากาศกับประชาชน และกลุ่มเครือข่าย ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในยุทธศาสตร์ที่ ๒ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล บูรณาการการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าสู่ชุมชนเกษตรกร ข่าว : นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด ภาพ : นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
Responsive image วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมาย ให้นายรักษพล พอจิต รักษาการผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศการบิน นายวศิน อหันทริกผู้อำนวยการส่วนสื่อสารและเครื่องมือ นายอภิญญา จิตรแจ้งรักษาการผู้อำนวยการส่วนตรวจอากาศการบิน ให้การต้อนรับคณาจารย์ ๑ คนและนักศึกษา ๑๓ คน นักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คระวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายศุภกฤต โคตรเวียงนักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ นางศิรินาถ สโตรทมันน์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน บรรยายให้ความรู้แก่คณาจารย์และนักศึกษา ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาพ : นางศิริพร อหันทริก ข่าว : นางศิริพร อหันทริก ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
Responsive image วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ นางณิชกานต์ หลวงจันทร์ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา นายพีระเดช ซุยกระเดื่องนักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ นางสาวหนูเล็ก สำราญจิตนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ นายเสริมศิริ ศรีโยเจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน นางสาวอทิติยา ไกรสีห์เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน นางสาวจริญญา เห็มวงศ์เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน นายสุชาติ ศรีใสนายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน นายณัฐพงษ์ โกฏิสืบนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน นายภาคิน พรมดีนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน คณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงฯ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ร่วมกิจกรรม โครงการสร้าง/แผนงานเสริมสร้างเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สู่ความยั่งยืน ณ. ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านค้อ อ.เมือง จ. ขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ชี้แจงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ การดำเนินงานของโครงการ การรับทราบการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรในการดำเนินงานของเครือข่าย รับทราบความต้องการของเครือข่าย แนวทางการดำเนินงานร่วมกัน บรรยายให้ความรู้ และแนะนำผลิตภัณฑ์การพยากรณ์อากาศ และช่องทางการเข้าถึงข้อมูลอุตุนิยมวิทยา โดยเปิดโอกาศให้ตัวแทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการกำหนดนโยบาย กางวางแผน การตัดสินใจ การดำเนินงาน และการประเมินผลการดำเนินงาน โดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จะเป็นผู้ดำเนินการพัฒนากลไกและเสริมสร้างศักยภาพของประชาชนให้เข้มแข็งและจัดระบบการบริหารงาน ขั้นตอน/วิธีการ วัฒนธรรมการทำงาน และโครงสร้างการบริหารราชการที่เอื้อต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ภาพ : นางณิชกานต์ หลวงจันทร์ นางสาวอทิติยา ไกรสีห์ นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด ข่าว : นางศิริพร อหันทริก ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
Responsive image วันพุธ ที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ นายรักษพล พอจิต รักษาการผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศการบิน นายอภิญญา จิตรแจ้ง รักษาการผู้อำนวยการส่วนตรวจอากาศการบิน นายวศิน อหันทริก ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารและเครื่องมือ นายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับอาจารย์ ๑ คนและนักศึกษา ๘ คน โดยบรรยายให้ความรู้เรื่อง การตรวจอากาศ ตรวจอากาศการบิน ตรวจอากาศเรดาร์ การพยากรณ์อากาศและพยากรณ์อากาศการบิน แก่อาจารย์และนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในรายวิชาการจัดการพืชไร่ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาพ : นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด ข่าว : นางสาวชนกมาส สุจจะชารี ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
Responsive image อังคาร ที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้สภาพอากาศประจำสัปดาห์ เพื่อการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงาน และเพิ่มพูนความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา ให้กับนักวิทยาศาสตร์ศูนย์ฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาพ : นางณิชกานต์ หลวงจันทร์ ข่าว : นางศิริพร อหันทริก ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
Responsive image อังคาร ที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ เข้าร่วมการประชุม “ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดขอนแก่น (ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง/ฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย ปี๒๕๖๖) ครั้งที่ ๒/๖๖ ณ ห้องประชุมสำนักงาน ปภ. จังหวัดขอนแก่น ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อติดตามการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในฤดูแล้ง ในการนี้ นางสาวชวนพิศฯ ได้คาดหมายลักษณะอากาศและปริมาณน้ำฝนในช่วงฤดูร้อน ปี ๒๕๖๖ ให้ที่ประชุมฯ ได้รับทราบ เพื่อใช้ประกอบการวางแผนฯ โดยประธานฯ สั่งการให้นายอำเภอ ปภ. และผู้เกี่ยวข้องเฝ้าระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน อากาศร้อน และอัคคีภัยในพื้นที่ ข่าว : นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด ภาพ : นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
Responsive image วัน อังคาร ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้นายศุภกฤต โคตรเวียง นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมสรุปบทเรียนชุมชนต้นแบบการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการดำเนินงานการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชนต้นแบบตำบลเขวาไร่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ภาพ : นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด ข่าว : นางสาวปิยมาศ สวัสดี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
Responsive image วัน อังคาร ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้นายกู้เกียรติ สูญราช นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ประเภทจัดตั้ง) ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ บทบาทและหน้าที่ของ อปพร. การจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน การปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ นายกู้เกียรติ สูญราช นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมฯ ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ภาพ : นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด ข่าว : นางสาวปิยมาศ สวัสดี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
Responsive image วันอังคาร ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้สภาพอากาศประจำสัปดาห์ เพื่อการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงาน และเพิ่มพูนความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา ให้กับนักวิทยาศาสตร์ศูนย์ฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาพ : นางสาวฐิติพร ไม้เลิศหล้า ข่าว : นางสาวปิยมาศ สวัสดี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
Responsive image วัน จันทร์ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และนางสาวชวนพิศ เงินฉลาด ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยรัฐวิสาหกิจในจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องแก่นเมือง ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนราชการในรอบเดือนที่ผ่านมา และการดำเนินตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในการนี้ ผอ.ศบ. ได้คาดหมายลักษณะอากาศในเดือนมีนาคม และฤดูร้อนปี ๒๕๖๖ นอกจากนี้ยังรายงานสภาพอากาศที่ผ่านมาให้ที่ประชุมฯ ได้รับทราบ เพื่อใช้ประกอบการวางแผนดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ต่อไป ข่าว : นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด ภาพ : นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
Responsive image วันจันทร์ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นประธานเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (COP) ครั้งที่ ๑ เรื่อง “การติดตั้ง Software โปรแกรม Quantum GIS (QGIS) และการใช้งานเบื้องต้น” โดยมีคณะทำงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มที่ ๑ ประกอบด้วย นางสาวธนพร ภูไชยแสง นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ นายอภิชิต ฤทธิกุล นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ นายสุชาติ ศรีใส นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน นางศิริพร อหันทริก เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน นางสาวอทิติยา ไกรสีห์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน และนายวโรดม ศรีใส เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าถึงความรู้ ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีข้าราชการสังกัด ศบ.และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน ๘๗ คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และออนไลน์ผ่านระบบ WebEx ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
Responsive image วันจันทร์ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ นายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ นางสาวอทิติยา ไกรสีห์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงานและนางสาววิมลพรรณ ชัยประสานสินธุ์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฎิบัติงาน เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ เพื่อพบปะสร้างความสัมพันธ์ หารือข้อราชการ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากส่วนราชการข้างเคียงเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาร่วมกัน สำหรับการจัดประชุมสภากาแฟครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ ๑๑๒ ที่โรงแรมราชาวดีรีสอร์ทแอนด์โฮเทล อ.เมือง จ.ขอนแก่น เป็นเจ้าภาพ ภาพ : นางสาวอทิติยา ไกรสีห์ ข่าว : นางสาวชนกมาส สุจจะชารี ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
Responsive image วันศุกร์ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายพีระเดช ซุยกระเดื่อง นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายตามโครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ภาพ : นายพีระเดช ซุยกระเดื่อง ข่าว : นางสาวชนกมาส สุจจะชารี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
Responsive image วันศุกร์ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ นางณิชกานต์ หลวงจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรแก่เด็กและเยาวชนที่จบการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ศูนย์การเรียนเซ็นต์ยอห์นบอสโก ปทุมธานี) รุ่นที่ ๑ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๔ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรม ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับศูนย์การเรียนเซ็นต์ยอห์นบอสโก ปทุมธานี และมีเด็กและเยาวชนที่จบการศึกษาหลักสูตรดังกล่าว จำนวน ๑๖ ราย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น ภาพ : นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด ข่าว : นางสาวชนกมาส สุจจะชารี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
Responsive image วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้ นางณิชกานต์ หลวงจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ นางชญานิศ ภูจอมดาว เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ๓ คน เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”จังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนสองห้องประชาบำรุง หมู่ที่ 7 บ้านหนองสองห้อง ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ในการนี้ศูนย์ฯ ได้แนะนำช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยาผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น เพจfacebook ศูนย์ฯ เพื่อรับของรางวัล โดยในครั้งนี้ทางศูนย์ฯ ได้มีหนังสือการ์ตูนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากประชาชนหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย โดยมีนายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ภาพ : นางสาวฐิติพร ไม้เลิศหล้า ข่าว : นางศิริพร อหันทริก ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
Responsive image วันเสาร์ ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้นายศุภกฤต โคตรเวียง นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่สมาชิก อปพร.ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปี ๒๕๖๖ ในหัวข้อ “การเฝ้าระวังวิเคราะห์ความเสี่ยงและการแจ้งเตือน”และ “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ภาพ : นายศุภกฤต โคตรเวียง ข่าว : นางสาวชนกมาส สุจจะชารี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
Responsive image วันอังคาร ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้สภาพอากาศประจำสัปดาห์ เพื่อการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงาน และเพิ่มพูนความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา ให้กับนักวิทยาศาสตร์ศูนย์ฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาพ : นางสาวฐิติพร ไม้เลิศหล้า ข่าว : นางสาวชนกมาส สุจจะชารี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
Responsive image วันจันทร์ ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับคณาจารย์ ๔ คนและนักศึกษา ๔๐ คน นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒ และ ๓ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อศึกษาดูงานด้านการพยากรณ์อากาศเบื้องต้น โดยมี นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ นายทนินธร ถือขุนทด นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ นางสาวอทิติยา ไกรสีห์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน และนางสาววิมลพรรณ ชัยประสานสินธุ์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฎิบัติงาน บรรยายให้ความรู้แก่คณาจารย์และนักศึกษา ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาพ : นางสาวฐิติพร ไม้เลิศหล้า ,นางสาวณิชาภา พงษ์พิศ และนางสาวจุฑารัตน์ จ้อยภูเขียว ข่าว : นางสาวชนกมาส สุจจะชารี ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
Responsive image วันพุธ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ เข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕) ผ่านระบบ Web Conference จากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) โดยมีนายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้นางสาวชวนพิศฯ ได้รับข้อสั่งการจากประธานการประชุมฯ เพื่อดำเนินการต่อไป ข่าว : นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด ภาพ : นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
Responsive image วันอังคาร ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้สภาพอากาศประจำสัปดาห์ เพื่อการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงาน และเพิ่มพูนความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา ให้กับนักวิทยาศาสตร์ศูนย์ฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาพ : ณิชาภา พงษ์พิศ ข่าว :นางศิริพร อหันทริก ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
Responsive image วันอังคาร ที่ ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘..๓๐- ๑๖.๓๐ น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนต่าง ๆ และข้าราชการศูนย์ฯ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ ISO 9001:2015 ประจำปี ๒๕๖๖ โดย ดร.ชยุตพงศ์ นิลอ่อน จากบริษัทBEST ISO (Thailand ) Co., Ltd ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาพ : จุฑารัตน์ จ้อยภูเขียว ข่าว :นางศิริพร อหันทริก ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
Responsive image วันศุกร์ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นประธานเปิดโครงการ “แปลข่าวอุตุนิยมวิทยาการบิน” โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ บุคลากรของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,เจ้าหน้าที่สายการบินไทยแอร์เอเชีย,เจ้าหน้าที่สายการบินนกแอร์,เจ้าหน้าที่สายการบินไทยสมาย,เจ้าหน้าที่สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ และเจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยานขอนแก่น การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายได้รับความรู้เกี่ยวกับข่าวอุตุนิยมวิทยาการบินเพิ่มมากขึ้น และสามารถแปลข่าวอุตุนิยมวิทยาการบินได้ ซึ่งข้อมูลจากการพยากรณ์อากาศ ทำให้สามารถวางแผนการบินเพื่อให้เกิดความสะดวก ประหยัด ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการบิน ในการนี้ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน ได้มอบหมายให้ นายอานนท์ แก่นบัว นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ, นายฉลาดชัย ศิริวงศ์กุล นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ และนายอภิชิต ฤทธิกุล นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในการบรรยายแบ่งออกเป็น ๒ รอบ โดยรอบที่ ๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และรอบที่ ๒ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 40 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมหงส์ยนต์ ชั้น ๓ ท่าอากาศยานขอนแก่น จ.ขอนแก่น ภาพ : นายนางสาวธนพร ภูไชยแสง ข่าว : นางสาวปิยมาศ สวัสดี ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
Responsive image วันอังคาร ที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้นายศุภกฤต โคตรเวียง นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕) ขอนแก่น ปี ๒๕๖๖ ด้วยได้เกิดสถานการณ์ระดับปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM๒.๕) เกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ อยู่ในเกณฑ์มีผลต่อสุขภาพ และปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน(PM๑๐)อยู่ในเกณฑ์มีผกระทบต่อสุขภาพ และมีแนวโน้มสูงขึ้น ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า) ภาพ : นายศุภกฤต โคตรเวียง ข่าว : นางสาวชนกมาส สุจจะชารี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
Responsive image วัน อังคาร ที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้นายทนินธร ถือขุนทด นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.(หลักสูตรจัดตั้ง) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ การเฝ้าระวัง วิเคราะห์ความเสี่ยง การแจ้งเตือน และเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารด้านการป้องกันและบรรเทาสารธารณะภัย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนโมง ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มจำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในสังกัดเทศบาลดอนโมง และเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ นายทนินธร ถือขุนทด นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ บรรยาย “การเฝ้าระวัง วิเคราะห์ความเสี่ยงและการแจ้งเตือน” เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ บรรยาย “เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารด้านการป้องกันและบรรเทาสารธารณะภัย” ภาพ : จุฑารัตน์ จ้อยภูเขียว ข่าว : นางสาวปิยมาศ สวัสดี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
Responsive image วันจันทร์ ที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยนายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ และนายศุภกฤต โคตรเวียง นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ ร่วมต้อนรับพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการแก้มลิงแก่งน้ำต้อน พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 1) อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บรรยายสรุปความก้าวหน้าและร่วมลงพื้นที่ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ได้กล่าวพบปะประชาชนและมอบนโยบายในการบริหารจัดการน้ำ ณ วัดสายราษฎร์บำรุง บ้านป่าเหลื่อม ต.ตอนช้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ภาพ : นายศุภกฤต โคตรเวียงและนายสุรชัย ภูนางดาว ข่าว : นางสาวชนกมาส สุจจะชารี ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
Responsive image วัน จันทร์ ที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การคาดการณ์ภูมิอากาศในอนาคตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและการใช้ข้อมูลพยากรณ์อากาศสำหรับเกษตรกร ณ ห้องประชุม ๑ อาคาร HS 05 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนี้ นางสาวชวนพิศฯ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและเป็นวิทยากรในหัวข้อ “การใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมฯ ให้ความสนใจและสอบถามข้อมูลเป็นจำนวนมาก ข่าว : นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด ภาพ : นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
Responsive image เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมข้าราชการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ จำนวน ๑ คน ผส.มัลลิกา ศรีสุธรรม และนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๕๓ คน เพื่อศึกษาดูงานด้านอุตุนิยมวิทยา เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการเรียนรายวิชา AG123 314 การจัดลุ่มน้ำ โดยมีนายกู้เกียรติ สูญราช นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ ,นายพีระเดช ซุยกระเดื่อง นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ นายเสริมศิริ ศรีโย เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน และนางสาววิมลพรรณ ชัยประสานสินธุ์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฎิบัติงาน บรรยายให้ความรู้แก่อาจารย์และนักศึกษา ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาพ : นางสาวฐิติพร ไม้เลิศหล้า ข่าว : นางสาวชนกมาส สุจจะชารี ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
Responsive image วัน พุธ ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้ นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ หัวหน้าคณะทำงานอาสาสมัครเครือข่ายอุตุนิยมวิทยา ชุดที่ 2 พร้อมด้วยนางสาวชวนพิศ เงินฉลาด ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ นางณิชกานต์ หลวงจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา นายเสริมศิริ ศรีโย เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน และนายสุชาติ ศรีใส นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เดินทางไปพบปะ พูดคุย และสร้างกลุ่มไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสภาพอากาศกับเครือข่าย ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ต่อจากนั้นเดินทางไปเยี่ยมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนบ้านโสกจาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เพื่อติดตั้งป้ายฐานการเรียนรู้อุตุนิยมวิทยา โดยประธาน และสมาชิกกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายให้การต้อนรับและร่วมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ภาพ : นางสาวฐิติพร ไม้เลิศหล้า ข่าว : นางสาวปิยมาศ สวัสดี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
Responsive image วัน จันทร์ ที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ เข้าร่วมการประชุม “ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดขอนแก่น (ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง/ฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย ปี๒๕๖๖) ณ ห้องประชุมสำนักงาน ปภ. จังหวัดขอนแก่น ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อติดตามการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในฤดูแล้ง ในการนี้ นางสาวชวนพิศฯ ได้คาดหมายลักษณะอากาศและปริมาณน้ำฝนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้ที่ประชุมฯ ได้รับทราบ เพื่อใช้ประกอบการวางแผนฯ พร้อมรับข้อสั่งการเพท่อนำมาดำเนินการต่อไป ข่าว : นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด ภาพ : นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
Responsive image วัน จันทร์ ที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยรัฐวิสาหกิจในจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องแก่นเมือง ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนราชการในรอบเดือนที่ผ่านมา รวมทั้งได้ติดตามความคืบหน้าข้อสั่งการจากรัฐบาล และการดำเนินตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในการนี้ ผส.สพ. ได้คาดหมายลักษณะอากาศในเดือนกุมภาพันธ์ และฤดูร้อนปี ๒๕๖๖ นอกจากนี้ยังรายงานสภาพอากาศที่ผ่านมาให้ที่ประชุมฯ ได้รับทราบ เพื่อใช้ประกอบการวางแผนดำเนินกิจกรรมต่างๆต่อไป ข่าว : นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด ภาพ : นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
Responsive image เวลา ๐๗..๐๐ น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ นางณิชกานต์ หลวงจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา และนางสาวธนพร ภูไชยแสง นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ เข้าร่วมการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2023 ครั้งที่ 18 (KKIM ๒๐๒๓) ประเภท FUN RUN ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีนางสาวธนิยา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ภาพ : นางสาวธนพร ภูไชยแสง ข่าว:นางศิริพร อหันทริก ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
Responsive image นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วย นางณิชกานต์ หลวงจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา และนางสาวเต็มศิริ วงศ์อามาตร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ พลับพลาพิศาลมงคล วัดกลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ภาพ : นางณิชกานต์ หลวงจันทร์ และนางสาวเต็มศิริ วงศ์อามาตร ข่าว : นางสาวชนกมาส สุจจะชารี ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖
Responsive image เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้ นายกู้เกียรติ สูญราช นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรื่อง การเฝ้าระวังวิเคราะห์ความเสี่ยงและการแจ้งเตือนภัย ณ ค่ายลูกเสือพันธวาศิษฏ์ ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ภาพ : นายกู้เกียรติ สูญราช ข่าว:นางศิริพร อหันทริก ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
Responsive image วันศุกร์ ที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนร่วมกับนางสาวหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมสภากาแฟสีหราช ครั้งที่ ๑๑๑ ภายในงานมีการจับของขวัญ ของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยหัวหน้าหน่วยงานสภากาแฟสีหราชทั้ง 20 หน่วยงาน การจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะสร้างความสัมพันธ์ หารือข้อราชการ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาร่วมกัน สำหรับภาคีเครือข่ายสีหราช ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น เป็นเจ้าภาพ ภาพ : นายณัฐพงษ์ โกฎสืบ ข่าว : นางสาวปิยมาศ สวัสดี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖
Responsive image วันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนร่วมกับสภากาแฟสีหราช จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้จัดให้มีทั้งบูธชิม(อาหาร) ได้แก่ ข้าวไข่เจียว ลูกชิ้นนึ่ง ข้าวโพดคลุกเนย และน้ำดื่ม แจกเด็กๆ รวมทั้งผู้ปกครองที่มาร่วมงาน พร้อมมีหน่วยงานที่เข้าร่วมจัดบูธช้อป (ความรู้) ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น พร้อมกันนี้ได้รับการสนบันสนุนของขวัญของรางวัลจากสมาชิกสภากาแฟสีหราชและหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ในงานได้มีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ทั้งในรูปแบบของนิทรรศการ สถานการณ์จำลอง การแข่งขันเล่นเกมส์ต่างๆ เช่น เหยียบลูกโป่ง เก้าอี้ดนตรี เกมหาสัญลักษณ์ ลูกบอลปริศนา และร้องเพลง พร้อมทั้งมีของรางวัลต่างๆมากมาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนไทยในทุกมิติเพื่อปลูกฝังให้รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี บูธรับ(รางวัล) ให้เด็กๆนำสติกเกอร์มาแปะบอร์ดความพึ่งพอใจ พร้อมรับของรางวัล ซึ่งเด็กๆที่มาร่วมกิจกรรมให้ความสนใจ สร้างรอยยิ้ม และความสนุกสนานเป็นอย่างมาก ภาพ : วโรดม ศรีใส ข่าว : นางสาวปิยมาศ สวัสดี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖
Responsive image วันเสาร์ที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๙ น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ฯ และครอบครัว ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวชิรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และเพื่อเสริมสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖ หลังจากนั้น เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day โดยทำความสะอาดร่องระบายน้ำ และตีเส้นทำแนวจอดรถใหม่ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สำหรับผุ้พักอาศัย ณ บ้านพักศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาพ : นายณัฐพงษ์ โกฏิสืบ และนายวโรดม ศรีใส ข่าว : นางสาวชนกมาส สุจจะชารี ๗ มกราคม ๒๕๖๖
Responsive image วัน ศุกร์ ที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ เข้าร่วมการประชุม “ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดขอนแก่น (ภัยแล้ง/ฝนทิ้งช่วง พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสำนักงาน ปภ. จังหวัดขอนแก่น ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อวางแผนดำเนินงานเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในฤดูแล้ง ในการนี้ นางสาวชวนพิศฯ ได้คาดหมายลักษณะอากาศและปริมาณน้ำฝนในปี ๒๕๖๖ ให้ที่ประชุมฯ ได้รับทราบ เพื่อใช้ประกอบการวางแผนฯ ต่อไป ข่าว : นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด ภาพ : นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕๖
CopyRight : 2010 by Upper North-Eathern Region Meteorological Center All Right Reserved
สถานที่ตั้ง : ท่าอากาศยานขอนแก่น ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. ส่วนพยากรณ์อากาศ (สอบถามลักษณะอากาศ) 0-4346-8224 , ส่วนสารสนเทศฯ (บริการข้อมูล) 0-4346-8246
ส่วนเฝ้าระวังฯ 0-4346-8291 , ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 043-468130 , Fax 043-468086
Contact to Webmaster: s48381@metnet.tmd.go.th, center_kk@metnet.tmd.go.th