ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะว้นออกเฉียงเหนือตอนบน
Upper Northeastern Meteorological Center
| หน้าหลัก | | เกี่ยวกับเรา |
ถึงตรงนี้ --> ถึงตรงนี้ -->
ภาพกิจกรรม รายละเอียด วันที่
Responsive image วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในเชิงป้องกันหรือยับยั้ง จังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (ชั้น 2) โดยมีนาย นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน 8 เมษายน 2564
Responsive image เวลา 06.00 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยนายวศิน อหันทริก ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารและเครื่องมือ และนางสาวชนกมาส สุจจะชารี เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน เข้าร่วมงานรัฐพิธี” วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลาหลางจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธี 6 เมษายน 2564
Responsive image เวลา 09.00 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนพร้อมด้วยนายพีระเดช ซุยกระเดื่อง นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการ “ศบ.พร้อมใจให้โลหิต” โดยการบริจาคเกล็ดเลือด ณ คลังเลือดกลางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 1 อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับแผนสร้างความผาสุกและผูกพัน การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร กิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม 2 เมษายน 2564
Responsive image วันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 – 15.00 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์ อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น (NBT KHONKAEN) เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 3-6 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เมษายน 2564
Responsive image เวลา 08.00 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วย
นายรักษพล พอจิต นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ/ รักษาราชการผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ และ นางสาวจริญญา เห็มวงศ์
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน ร่วมงานพิธีถวายสักการะ “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว” และ
"วันข้าราชการพลเรือน" ณ ห้องแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
31 มีนาคม 2564
Responsive image เวลา 14.30- 15.00 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ฯร่วมให้การต้อนรับนายภูเวียง ประคำมินทร์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการตรวจเยี่ยม ศบ. 24 มีนาคม 2564
Responsive image นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้
นายกู้เกียรติ สูญราช เข้าร่วมการประชุมผังน้ำครั้งที่ 2 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำชี จัดโดยสำนักงานทรัพยากร
น้ำแห่งชาติ ณ โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอล 2-3
โดยมีนาย สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานและกล่าวเปิดงานและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ได้มอบหมายให้บริษัทโปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด ,บริษัทเมกกาเทค คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ทำการศึกษา
และวางผังน้ำบริเวณลุ่มแม่น้ำชีเพื่อหาแก้ปัญหาพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก ใช้ระยะเวลา 480 วัน และได้นำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ได้ให้ข้อมูลและสะท้อนถึงปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่
22 มีนาคม 2564
Responsive image ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2564 เวลา 08.30–16.30 น. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นำโดยนายนายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนต่าง ๆ และข้าราชการศูนย์ฯ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ ISO 9001:2015 ประจำปี 2564 โดย ดร.ชยุตพงศ์ นิลอ่อน จากบริษัท เอ็นคิวเอ-ซีเอส ไทยแลนด์ จำกัด (NQA C.S. Thailand Co., Ltd) ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 19 มีนาคม 2564
Responsive image วันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 07.30 -12.00 น.นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์ อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้ นางณิชกานต์ หลวงจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศ อุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ฯ เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” จังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนชุมแพพิทยาคม หมู่ที่ 9 ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ในการนี้ศูนย์ฯ ได้ แนะนำช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยาผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น เพจfacebook ศูนย์ฯ เพื่อรับของรางวัล โดยในครั้งนี้ทางศูนย์ฯ ได้รณรงค์ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ร่วมใช้ถุงผ้า”เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับ ความสนใจเป็นอย่างมากจากประชาชนหน่วยงานต่าง ๆ มากมายโดยมีนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้ ภาพ:อทิติยา เรียบเรียง/ลงข่าว:ชนกมาส ตรวจทานข่าว:ณิชกานต์ 18 มีนาคม 2564
Responsive image เวลา 13:30 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 18 คน ในรายวิชา อุตุนิยมวิทยาการเกษตร เเละวิชาการจัดการพืชไร่ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาริการ์ บุญพันธ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เรื่องเครื่องมือทางอุตุนิยมวิทยา หลักการใช้งาน การอ่านแผนที่อากาศ แผนที่ดาวเทียม ตลอดจนประยุกต์ใช้อุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายวิชาดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ด้านต่างๆเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยในครั้งนี้มีนายชลชัย จตุรทิศ,นางสาวจีรนันท์ เเก้วกู่ นักอุตุนิยมวิทยาปฎิบัติการ นางสาวอทิติยา ไกรสีห์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงานเเละนายวโรดม ศรีใส เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฎิบัติงานเป็นวิทยากรในครั้งนี้ 15 มีนาคม 2564
Responsive image วันพฤหัสบดี ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 10.00 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น (NBT KHONKAEN) และ สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 เรื่อง ภาวะฝุ่นละออง ณ ห้องประชุม ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 11 มีนาคม 2564
Responsive image เวลา 08.00 น.นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำชี
รวมทั้งเตรียมความพร้อมของส่วนราชการในการช่วยเหลือประชาชน ในกรณีที่ประสบสภาวะภัยแล้ง ร่วมกับผู้แทนจากสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ,สำนักพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ นายสมศักดิ์ จังตระกุล
ผู้ว่าราชจังหวัดขอนแก่น,นายสมพงษ์ เข็มเหล็ก หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น,นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานจังหวัดขอนแก่น
,นายสมบัติ มีลักษณะสม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดขอนแก่นและ นายสาธิต สื่อประเสริฐสุข ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 4
โดยมี นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
4 มีนาคม 2564
Responsive image เวลา 13.00 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น (NBT KHONKAEN) เรื่อง พายุฤดูร้อน และผลกระทบที่เกิดขึ้นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ ห้องประชุม ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 3 มีนาคม 2564
Responsive image เวลา 09.00 น.นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าร่วมโครงการ “ศบ.พร้อมใจให้โลหิต” โดยการบริจาคเกล็ดเลือด ณ คลังเลือดกลางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 1 อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับแผนสร้างความผาสุกและผูกพัน การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร กิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม 3 มีนาคม 2564
Responsive image นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ฯ ตามมาตรการทุกรูปแบบในการเฝ้าระวังเเละป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เเละกระตุ้นเตือนให้เกิดการตระหนักตื่นตัวของบุคลากร ศบ.ประกอบกับเป็นแผนปฏิบัติงานสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร กรมอุตุนิยมวิทยาปี 2564 ประเด็นยุทธ์ที่ 1.เสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน เป้าประสงค์ มีสภาพแวดล้อม บรรยากาศและเครื่องมือที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มีขวัญกำลังใจที่ดี กลยุทธ์ เสริมสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตกับงาน ส่งเสริมให้บุคคลากรมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมจึงได้จัดทำ โครงการมือสะอาดปราศจากโรค จัดทำอ่างล้างมือแบบเท้าเหยียบ โดยมุ่งหวังการล้างมือตามมาตรการการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อได้อย่างดียิ่ง 2 มีนาคม 2564
Responsive image เวลา 14.00-16.30 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
มอบหมายให้ นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนตรวจอากาศการบินและส่วนพยากรณ์อากาศการบิน พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ฯ
ให้การต้อนรับคณะนักเรียนโครงการวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.5 คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 31 คน
พร้อมอาจารย์ 4 ท่าน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
โดยมีนายชลชัย จตุรทิศ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ บรรยายในหัวข้ออุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น และนางสาวอทิติยา ไกรสีห์
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน บรรยายด้านการตรวจอากาศผิวพื้น และการตรวจอากาศชั้นบน
ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
24 กุมภาพันธ์ 2564
Responsive image เวลา 10.00-12.00 น.นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องอบรม 1 อาคารB1 วิทยาลัยป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตขอนแก่นที่ โดยมีนายสุเทพ มณีโชค รองผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในการประชุม
19 กุมภาพันธ์ 2564
Responsive image นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ฯ ตามมาตรการทุกรูปแบบในการเฝ้าระวังเเละป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)เเละกระตุ้นเตือนให้เกิดการตระหนักตื่นตัวของบุคลากร ศบ. ประกอบกับเป็นแผนปฏิบัติงานสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร กรมอุตุนิยมวิทยาปี 2564 ประเด็นยุทธ์ที่ 1.เสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน ป้าประสงค์ มีสภาพแวดล้อม บรรยากาศและเครื่องมือที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มีขวัญกำลังใจที่ดี กลยุทธ์ เสริมสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตกับงาน ส่งเสริมให้บุคคลากรมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมจึงได้ติดตั้งเครื่องเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิอุณหภูมิร่างกาย แบบไร้สัมผัส และแอลกอฮอล์ล้างมือ โดยมุ่งหวังให้บริการคัดกรองโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เบื้องต้น 11 กุมภาพันธ์ 2564
Responsive image เวลา 09.00-12.00 น.คณะทำงานเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนได้รับมอบหมายจาก นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ออกไปพบปะกลุ่มสมาชิกเครือข่ายลงพื้นเก็บข้อมูลผลผลิตทางการเกษตรที่เครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนแบบมีส่วนร่วมบ้านห้วยเตย อำเภอซำสูง จ.ขอนแก่น 11 กุมภาพันธ์ 2564
Responsive image เวลา 09.00-12.00 น.คณะทำงานเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนได้รับมอบหมายจาก นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ลงพื้นเก็บข้อมูลผลผลิตทางการเกษตรที่เครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนแบบมีส่วนร่วมบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ และพบปะพูดคุยสมมชิกเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาใหม 2เครือข่ายที่ บ้านอำเภอชุมแพและ บ้านหนองน้อย อำเภอเวียงเก่า 10 กุมภาพันธ์ 2564
Responsive image เวลา 10.00 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น (NBT KHONKAEN) เรื่อง เตือน พายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ในช่วงวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 9 กุมภาพันธ์ 2564
Responsive image เวลา 16.00 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวช่อง36 PPTV เรื่อง เตือน พายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ในช่วงวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 5 กุมภาพันธ์ 2564
Responsive image นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ฯ เข้าร่วมโครงการ
“ศบ.พร้อมใจให้โลหิต” ซึ่งสอดคล้องกับแผนสร้างความผาสุกและผูกพัน การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร กิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม
บริจาคเกล็ดเลือดและบริจาคเลือด ที่คลังเลือดกลางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 1 อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ภาพ
5 กุมภาพันธ์ 2564
Responsive image เวลา 08.00-09.30 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
มอบหมายให้ นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนต่างฯ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชชัย ต.ศิลา
อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีพ.อ.ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการการกรมทหารราบที่ 8 เป็นประธานในพิธี
28 มกราคม 2564
Responsive image เวลา 10.30 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น (NBT KHONKAEN) ในหัวข้อเรื่อง “การคาดหมายสภาวะอากาศและผลกระทบต่อการสะสมของฝุ่นละออง PM 2.5" ณ ห้องปรุชุม ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน วันที่ 27 มกราคม 2564
Responsive image เวลา 09.00-12.00 น.นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าร่วมประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ที่ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 6 ขอนแก่น เรื่องการบริหารจัดการน้ำ ปี 2564 โดยมีนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรีเป็นประธานในการประชุม 25 มกราคม 2564
Responsive image คณะทำงานเครือข่ายฯได้รับมอบหมายจาก นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ให้ออกไปพบปะพูดคุยกับสมาชิกใหม่เครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนแบบมีส่วนร่วม เเละได้เยี่ยมชมพื้นที่การเกษตรและงานกลุ่มกิจกรรม ชุมชนบ้านขามป้อม ที่บ้านขามป้อม ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 22 มกราคม 2564
Responsive image เวลา 08:00 - 12.00 น.นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ฯ เข้าร่วมโครงการ ลดปริมาณเชื้อเพลิง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยสำนักจัดการทรัพยากร ป้าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อมจังหวัดขอนเก่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ ซึ่งในงานนี้มีการสาธิตการเก็บขนใบไม้ กิ่งไม้เเห้งที่ร่วงหล่นในพื้นที่ป่าเเล้วนำมาเข้าเครื่องอัดใบไม้เเละการจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการป่าไม้โดยทำเเนวกันไฟ (firebreak) ในพื้นที่ป่าระยะทางประมาณ100เมตร ณ บริเวณป่าชุมชน บ้านหนองปิง ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยในงานนี้มีนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี 21 มกราคม 2564
Responsive image เวลา 08.30 - 16:30 น.นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ฯ
ร่วมกันทำความสะอาดและ ทาสีรั้ว ณ ศูนย์ฯ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ทัศนียภาพของศูนย์ฯ ให้สวยงาม สะอาด น่าอยู่ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
อีกทั้งการทำกิจกรรมดังกล่าวยังมีส่วนทำให้บุคลากรได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการเสริมสร้างความสามัคคี ความรักใคร่กลมเกลียวต่อกัน
12-14 ม.ค.2564
Responsive image วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 คณะทำงานเครือข่ายอุตุนิยมวิทยา ได้รับมอบหมายจากท่าน ผอ.ศบ.ได้ออกไปพบปะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องผลิตผลทางการเกษตรและบำรุงรักษาตรวจเช็ดเครื่องมือตรวจอากาศที่ เครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนแบบมีส่วนร่วม อำเภอซำสูง และได้พบปะพูดคุยกับบุคลากรเกษตรอำเภอซำสูง เรื่องการเกษตรในพื้นที่ เครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนแบบมีส่วนร่วม อำเภอซำสูง 6 มกราคม 2564
Responsive image วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 คณะทำงานเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ออกไปพบปะกลุ่มสมาชิกเครือข่ายตำบลบ้านเม็ง โดยคณะทำงานได้ลงพื้นที่พบปะพูดคุย ตรวจเช็คเครื่องมือวัดสารประกอบทางอุตุนิยมวิทยา มอบเอกสารสำหรับบันทึกการวางแผนเพาะปลูกในปี 2564 และติดตามการเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูหนาวซึ่งพื้นที่บ้านเม็งหมู่ 11 มีการเตรียมพื้นที่เพื่อเพาะปลูกข้าวนาปรัง และพืชผักสวนครัว และได้มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2564 ล่วงหน้า กับนายจักรธร โงะบุดดา กำนันบ้านเม็งและตัวแทนเครือข่าย 24 ธันวาคม 2563
Responsive image เวลา 07.30 -08:30 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุม "สภากาเเฟสีหราช" ครั้งที่ 107 ณ ห้องประชุมมณฑาทิพย์ ไชยศักดิ์ อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เพื่อให้สมาชิกเครือข่ายจากหน่วยงานต่างๆ ได้เข้าร่วมปรึกษาหารือ เเลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลข่าวสารความรู้ เเละสร้างความสัมพันธ์อันดีกันอย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เป็นเจ้าภาพจัดประชุมในงานครั้งนี้ 18 ธันวาคม 2563
Responsive image เวลา 07.30 -12.00 น.นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
มอบหมายให้นางณิชกานต์ หลวงจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศ พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ฯ เข้าร่วมโครงการ
“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”จังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ หมู่ที่4
ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ในการนี้ศูนย์ฯ ได้แนะนำช่องทางการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารอุตุนิยมวิทยาผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น เพจ facebook ศูนย์ฯ เพื่อรับของรางวัล
โดยในครั้งนี้ทางศูนย์ฯ ได้รณรงค์ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ร่วมใช้ถุงผ้า”เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม
ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากประชาชนหน่วยงานต่าง ๆ มากมายโดยมีนายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธานเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้ ภาพ:อทิติยา เรียบเรียง-ลงข่าว:อทิติยา ตรวจทานข่าว:ณิชกานต์
17 ธันวาคม 2563
Responsive image วันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 - 13.00 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "โครงการอาหารกลางวันเด็กมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดขอนแก่น" เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ที่ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 15 ธันวาคม 2563
Responsive image นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ฯ จัดกิจกรรม big cleaning day ครั้งที่ 1 ปี 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 -12.00 น. โดยร่วมกันตัดแต่งต้นไม้บริเวณรอบ ๆ อาคารที่ทำการ ตัดหญ้าภายในสนามอุตุนิยมวิทยาและทำการเก็บกวาดขยะ พร้อมกับปรับปรุงภูมิทัศน์ และปรับปรุงพื้นที่ใช้สอย ให้ถูกสุขลักษณะ อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกข้าราชการ ให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสถานที่ปฏิบัติงานให้น่าอยู่และดีขึ้น 9 ธันวาคม 2563
Responsive image นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ เข้าร่วมพิธีรำลึกถึง ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีที่ ฯพณฯ มีต่อประเทศชาติและชาวจังหวัดขอนแก่น ณ อนุสาวรีย์ ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ สวนรัชดานุสรณ์ ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธี 8 ธันวาคม 2563
Responsive image นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และผู้อำนวยการส่วนต่างๆ พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ฯ เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น (ภาคเช้า)พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม ณ ห้องประชุมแก่นเมือง
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (ภาคเช้า) พิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกถึง ในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ห้องประชุมแก่นเมือง
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (ภาคค่ำ) โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธี
5 ธันวาคม 2563
Responsive image นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ฯ เข้าร่วมโครงการ
“ศบ.พร้อมใจให้โลหิต” ซึ่งสอดคล้องกับแผนสร้างความผาสุกและผูกพัน การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร กิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม
บริจาคเกล็ดเลือดและบริจาคเลือด ที่คลังเลือดกลางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 1 อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ภาพ
2 ธันวาคม 2563
Responsive image เวลา 17:00 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้ ข้าราชการศูนย์ฯ
เข้าร่วมกิจกรรมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนเเก่น เเละฉลองครบรอบ 223 ปี เนื่องในเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว เเละงานกาชาด
จังหวัดขอนเเก่น ภายใต้มาตรการควบคุมโควิด-19 โดยในงานนนี้มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 6 หมื่นคนร่วมใจกันสวมเสื้อเหลืองดอกคูณ ผ้าซิ่น เเละผ้าขาวม้าลายเเคนเเก่นคูน
ซึ่งเป็นลายผ้าประจำจังหวัดขอนเเก่น ในงานนี้มีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนเเก่นเป็นประธานในพิธี
28 พฤศจิกายน 2563
Responsive image เวลา 07.30 -08:30 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ฯ
เข้าร่วมประชุม "สภากาเเฟสีหราช" ครั้งที่ 106 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เพื่อให้สมาชิกเครือข่ายจากหน่วยงานต่างๆ ได้เข้าร่วมประชุม
ปรึกษาหารือ เเลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลข่าวสารความรู้ เเละสร้างความสัมพันธ์อันดีกันอย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ เเละกิจการโทรคมนาคมเเห่งชาติ ภาค 2 (สำนักงาน กสทช. ภาค 2) ร่วมกับ โรงเรียนสีหราชเดโชชัย เป็นเจ้าภาพจัดประชุมในงานครั้งนี้ ภาพ:ณิชกานต์ เรียบเรียง-ลงข่าว:อทิติยาตรวจทานข่าว:ณิชกานต์
26 พฤศจิกายน 2563
Responsive image วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 07.30 -12.00 น.นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ฯ เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” จังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา หมู่ที่ 13 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ในการนี้ศูนย์ฯ ได้แนะนำช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยาผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น เพจ facebook ศูนย์ฯ เพื่อรับของรางวัล โดยในครั้งนี้ทางศูนย์ฯ ได้รณรงค์ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ร่วมใช้ถุงผ้า”เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากประชาชนหน่วยงานต่าง ๆ มากมายโดยมี ดร. สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้ ภาพ:ชญานิศ เรียบเรียง-ลงข่าว:ศิริพร ตรวจทานข่าว:ณิชกานต์ < 17 พฤศจิกายน 2563
Responsive image วันจันทร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30-11.30 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ นายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ นางณิกานต์ หลวงจันทร์ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา และนางสาวธนพร ภูไชยแสง นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรนำเสนอให้กับคณาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 8 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อศึกษาดูงานทางด้านการพยากรณ์ทางสถิติ ด้านสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและการสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิก (Infographic) เพื่อนำเสนอออนไลน์ ภาพ : วโรดม เรียบเรียงข่าว/ลงข่าว: กัญญาณัฐ ตรวจทานข่าว ณิชกานต์ 9 พฤศจิกายน 2563
Responsive image วันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2563 นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายวศิน อหันทริก ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารและเครื่องมือ เดินทางไปตรวจเยี่ยม สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี,หนองคาย,บึงกาฬ,นครพนมและสถานีอุตุนิยมวิทยามหาสารคาม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และตรวจเช็ค สภาพเครื่องมือให้พร้อมใช้งาน ได้ตามปกติ ภาพ:วศิน เรียบเรียงข่าว/ลงข่าว:อังคนาง ตรวจทาน:ณิชกานต์ 9 พฤศจิกายน 2563
Responsive image วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายรักษพล พอจิต นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ/ รักษาราชการผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ นายวศิน อหันทริก ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารและเครื่องมือ พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ฯ เข้าร่วมโครงการ “ศบ.พร้อมใจให้โลหิต”ซึ่งสอดคล้องกับแผนสร้างความผาสุกและผูกพัน การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร กิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม บริจาคเกล็ดเลือดและบริจาคเลือด ที่คลังเลือดกลางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 1 อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ภาพ : ศิริพร ลงข่าว:เรียบเรียง อังคนาง ตรวจทานข่าว ณิชกานต์ 3 พฤศจิกายน 2563
Responsive image วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.30 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น (NBT KHONKAEN) เรื่อง “ติดตาม พายุไต้ฝุ่น โมลาเบ” ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาพ:รักษพล/ณิชกานต์ เรียบเรียง-ลงข่าว: กัญญาณัฐ ตรวจทานข่าว:ณิชกานต์ 28 ตุลาคม 2563
Responsive image วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 07.30-09.30 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และผู้อำนวยการส่วนต่างๆ เข้าร่วมประชุมสภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 105 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 มีหน่วยงานเข้าร่วมทั้งหมด 17 หน่วยงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ ให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนในกลุ่มสีหราช ได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงาน การจัดงานมีการแนะนำและแสดงความยินดีกับหัวหน้าส่วนราชการ ที่เข้ามารับตำแหน่งใหม่ หลังจากนั้นได้ออกกำลังกายร่วมกันโดยการเต้นบาสโลบ โดยในครั้งนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพการจัดงาน ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 4 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาพ:รักษพล/ณิชกานต์ เรียบเรียง-ลงข่าว: กัญญาณัฐ ตรวจทานข่าว:ณิชกานต์ 28 ตุลาคม 2563
Responsive image เวลา 10.30 – 17.30 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้นายรักษพล พอจิต
นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ/ รักษาราชการผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ เข้าร่วมการเสวนาในการอบรมแกนนำอาสาสมัครดิจิทัล(อสต.) ณ โรงแรมเซ็นทรา
จ.อุดรธานี ภายในโครงการการพัฒนาอาสาสมัครดิจิทัล ในหัวข้อ “ดีอี สร้างโอกาศ”บรรยายให้ความรู้ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการอ่านและแปลความหมายจาก
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาจากแผนที่อากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม ภาพเรดาร์ ที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์หรือแอปพลิคชัน เพื่อสร้างความรู้และประสบการณ์ในการนำข้อมูล
ไปใช่ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและกิจกรรมต่างๆ โดยมีนางคะนึงนิจ คชศิลา ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นประธาน
ภาพ : นายรักษพล ลงข่าว:เรียบเรียง อังคนาง ตรวจทานข่าว ณิชกานต์
26 ตุลาคม 2563
Responsive image
เวลา 17.30 – 18.30 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้นายสามารถ ปลอดกระโทก
ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ฯ เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” โดยจัดให้มีพิธีสวดพระพุทธมนต์
และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดฃ มหาราช บรมนาถบพิตร
13 ตุลาคม 2563 และเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา
บุคลากรชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น และชุมชนใกล้เคียง ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาสวดพระพุทธมนต์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ
น้อยใหญ่นานัปการของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทย จัดขึ้น ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ภาพ : ชนกมาส ลงข่าว:เรียบเรียง ศิริพร ตรวจทานข่าว ณิชกานต์
26 ตุลาคม 2563
Responsive image วันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และผู้อำนวยการส่วนต่างๆ พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ฯ เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 พิธีวางพวงมาลา ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น การจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล ณ สถานีรถไฟบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ภาพ ศิริพร/ณัฐพงษ์ /วศิน/ เรียบเรียง-ลงข่าว กัญญาณัฐ ตรวจทานข่าว:ณิชกานต์ 23 ตุลาคม 2563
Responsive image เวลา 08.30 – 12.00 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายรักษพล พอจิต นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ/
รักษาราชการผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ และ นายวศิน อหันทริก ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารและเครื่องมือ พร้อมด้วย ข้าราชการ ศบ. ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้
เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ ที่พักสงฆ์ป่าทรายแก้ว บ้านท่อนน้อย หมู่ที่1 ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแกน เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นสำนึกให้ข้าราชการ
เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ ประกอบกับเป็นแผน
ปฏิบัติงานสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร กรมอุตุนิยมวิทยาปี ๒๕๖๔ ประเด็นยุทธ์ที่ ๑.สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การ เป้าประสงค์ องค์การมีภาพลักษณ์
ที่ดี บุคลากรมีความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์การ กลยุทธ์ เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ศบ.ได้ตระหนักถึงปัญหาและความจำเป็นในการช่วยลดภาวะโลกร้อน
และความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมอีกทั้งการทำกิจกรรมดังกล่าวยังมีส่วนให้บุคลากรได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ เป็นการเสริมสร้างความสามัคคี ความรักใคร่กลมเกลียว
โดยมี นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธี ภาพ:จีรนันท์/อทิติยา เรียบเรียงข่าว-ลงข่าว:อังคนาง ตรวจทานข่าว:ณิชกานต์
21 ตุลาคม 2563
Responsive image วันศุกร์ที่ 16 ต.ค. 63 พ.ศ. 2563 เวลา 07.30 -12.00 น.นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ฯ เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”จังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนบ้านละหานนา ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ในการนี้ศูนย์ฯ ได้แนะนำช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยาผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น เพจfacebook ศูนย์ฯ เพื่อรับของรางวัล โดยในครั้งนี้ทางศูนย์ฯ ได้รณรงค์ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ร่วมใช้ถุงผ้า”เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากประชาชนหน่วยงานต่าง ๆ มากมายโดยมีนายพันธ์เทพ เสาโกศล ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้ ภาพ:ชนกมาส เรียบเรียง-ลงข่าว:ศิริพร ตรวจทานข่าว:ณิชกานต์ 16 ตุลาคม 2563
Responsive image วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และผู้อำนวยการส่วนต่างๆ พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ฯ เข้าร่วมพิธี บำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น (ภาคเช้า) พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ ห้องแก่นเมือง ชั้น 1ศาลากลาง การจัดกิจกรรมจิตอาสาห้วยเสือเต้น ตำบลน้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ถวายพระราชกุศล พิธีจุดเทียนชัยเพื่อน้อมรำลึกถึง ในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น(ภาคค่ำ) ภาพ ณัฐพงษ์ /สุรชัย/วศิน/ เรียบเรียง-ลงข่าว กัญญาณัฐ ตรวจทานข่าว:ณิชกานต์ 13 ตุลาคม 2563
Responsive image วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด จัดกิจกรรม big cleaning day ตั้งแต่เวลา 09.00 -12.00 น. บริเวณอาคารสำนักงาน ศบ. เ
พื่อให้สะอาดเรียบร้อย ดูสะอาดตา และปรับปรุงพื้นที่ใช้สอย ให้ถูกสุขลักษณะ ไม่เป็นแหล่งสะสมของฝุ่นละอองและเชื้อโรค อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกข้าราชการ
ให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสถานที่ปฏิบัติงานให้น่าอยู่ ภาพ:ณัฐพงษ์ เรียบเรียง:กัญญาณัฐ ลงข่าว ศิริพร ตรวจทานข่าว:ณิชกานต์
9ตุลาคม 2563
Responsive image วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วย ข้าราชการ ศบ. ร่วมกิจกรรมวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปี ศบ. เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นสำนึกให้ข้าราชการ เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ ประ กอบกับเป็นแผนปฏิบัติงานสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร กรมอุตุนิยมวิทยาปี ๒๕๖๔ ประเด็นยุทธ์ที่ ๑.สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การ เป้าประสงค์ องค์การมีภาพลักษณ์ที่ดี บุคลากรมีความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์การ กลยุทธ์ เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ศบ.ได้ตระหนักถึงปัญหาและความจำเป็นในการช่วยลดภาวะโลกร้อน และความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมอีกทั้งการทำกิจกรรมดังกล่าวยังมีส่วนให้บุคลากรได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ เป็นการเสริมสร้างความสามัคคี ความรักใคร่กลมเกลียว ภาพ:ศิริพร เรียบเรียงข่าว-ลงข่าว:ศิริพร ตรวจทานข่าว:ณิชกานต์ 7 ตุลาคม 2563
Responsive image วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยนายรักษพล พอจิต นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ/ รักษาราชการผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ เ ข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ ครั้งที่ 1/2563 ณ ก้องประชุมเสียงเเคน ศาลากลางจังหวัดขอนเเก่น โดยในงานนี้มี นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม ภาพ:รักษพล เรียบเรียงข่าว:อทิติยา ลงข่าว:ศิริพร ตรวจทานข่าว:ณิชกานต์ 6 ตุลาคม 2563
Responsive image วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบ ร่วมบริจาคเกล็ดเลือด ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่6 จ.ขอนแก่น สภากาชาดไทย ภาพ:รักษพล เรียบเรียงข่าว-ลงข่าว:กัญญาณัฐ ตรวจทานข่าว:ณิชกานต์ 2 ตุลาคม 2563
Responsive image วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยนายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ นายรักษพล พอจิต นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ/ รักษาราชการผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ และ นายวศิน อหันทริก ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารและเครื่องมือ ร่วมงานพิธี“ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ” ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ภาพ:วศิน เรียบเรียงข่าว-ลงข่าว:กัญญาณัฐ ตรวจทานข่าว:ณิชกานต์ 1 ตุลาคม 2563
Responsive image วันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายรักษพล พอจิต ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ พร้อมด้วยข้าราชการ ศบ. ร่วมกิจกรรม “ การร้องเพลงชาติไทย ” พร้อมกันทั่วประเทศ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี พ.ศ.2563 ภายใต้โครงการรณรงค์ ปลุกจิตสำนึก “ การร้องเพลงชาติไทย “ ในวันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ภาพ:วศิน เรียบเรียง:ลงข่าว:กัญญาณัฐ ตรวจทานข่าว ณิชกานต์ 28 กันยายน 2563
Responsive image วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ฯ จัดงานมุทิตาจิตข้าราชการที่เกษียณอายุราชการปี 2563 เพื่อแสดงออกถึงความขอบคุณที่ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันเกษียณ โดยในครั้งนี้มีข้าราชการในสังกัดที่เกษียณอายุราชการ ได้แก่ นายไพบูลย์ ไกรสีห์ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี หลังจากเสร็จพิธีมีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ภาพ:ณัฐพงษ์ เรียบเรียงข่าว/ลงข่าว:ศิริพร ตรวจทานข่าว:ณิชกานต์ 25 กันยายน 2563
Responsive image เวลา 09.30 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน บันทึกเทปรายการ “ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น (NBT KHONKAEN) ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ภาพ:ณัฐพงษ์ เรียบเรียงข่าว/ลงข่าว:กัญญาณัฐ 23 กันยายน 2563
Responsive image เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 13:00-15:00น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้ นายศุภกฤต โคตรเวียง นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ อุตุนิยมวิทยากับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเเซง อำเภอบ้านเเฮด จังหวัดขอนเเก่น ภาพ:ศุภกฤต เรียบเรียงข่าว/ลงข่าว:กัญญาณัฐ ตรวจทาน:ณิชกานต์ 22 กันยายน 2563
Responsive image วันที่ 22-24 กันยายน 2563 นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ พร้อมด้วยข้าราชการส่วนสื่อสารและเครื่องมือ เดินทางไปตรวจเยี่ยม สถานีอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และตรวจเช็คสภาพเครื่องมือให้พร้อมใช้งาน ได้ตามปกติ โดยนายช่างส่วนสื่อสารและเครื่องมือ ภาพ:ณัฐพงษ์ เรียบเรียงข่าว/ลงข่าว:ศิริพร ตรวจทาน:ณิชกานต์ 22 กันยายน 2563
Responsive image วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-14.00 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ฯ เข้าร่วม“รณรงค์ป้องกัน โรคไข้หวัดใหญ่” รับวัคซีนป้องกัน โ รคไข้หวัดใหญ่ซึ่งสอดคล้องกับแผนสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปี ๒๕๖๓ ในประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๑. เสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตกับงาน โดยโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรให้หันมาใส่ใจในสุขภาพ เพื่อประสิทธิภาพที่ดีในการปฏิบัติงานต่อไป ภาพ : :ชญานิศ เรียบเรียง-ลงข่าว:ศิริพร ตรวจทานข่าว ณิชกานต์ 20 ก.ย.2563
Responsive image วันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประชุมติดตามสถานการณ์และเตรียมรับมือผลกระทบจากอิทธิพล“พายุโซนร้อน โนอึล (NOUL)"ณ ห้องกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ อาคาร 3 ชั้น 5 กรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ภาพ : กัญญาณัฐ เรียบเรียงข่าว :กัญญาณัฐ ลงข่าว:กัญญาณัฐ ตรวจทานข่าว ณิชกานต์ 19 กันยายน 2563
Responsive image วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 07.30 -12.00 น.นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้ นางณิชกานต์ หลวงจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ฯ เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”จังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนบ้านหนองหอย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น ในการนี้ศูนย์ฯ ได้แนะนำช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยาผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น เพจfacebook ศูนย์ฯ เพื่อรับของรางวัล โดยในครั้งนี้ทางศูนย์ฯ ได้รณรงค์ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ร่วมใช้ถุงผ้า”เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากประชาชนหน่วยงานต่าง ๆ มากมายโดยมีนายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้ ภาพ:ชญานิศ เรียบเรียง-ลงข่าว:ศิริพร ตรวจทานข่าว:ณิชกานต์ 18 ก.ย. 2563
Responsive image วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563 นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้ นายสุรชัย ภูนางดาว ผอ.ตต. และนางณิชกานต์ หลวงจันทร์ ผอ สท.และคณะกรรมการเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนแบบมีส่วนร่วม ลงพื้นที่ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ ครั้งที่ 4/2563ในพื้นที่ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ได้ประชุมพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชผักทางการเกษตรภาพ :ณัฐพงษ์ เรียบเรียงข่าว : ลงข่าว:ศิริพร ตรวจทานข่าว ณิชกานต์ 17 ก.ย. 2563
Responsive image วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้ นายมนูญ โดะโอย ผอ.สพ พร้อมด้วย นายสุรชัย ภูนางดาว ผอ.ตต. และนางณิชกานต์ หลวงจันทร์ ผอ สท. คณะกรรมการเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนแบบมีส่วนร่วม ลงพื้นที่ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ ครั้งที่ 4/2563ในพื้นที่ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ได้ประชุมพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชผักทางการเกษตร ภาพ : วศิน เรียบเรียงข่าว : ลงข่าว:ศิริพร ตรวจทานข่าว ณิชกานต์ 16 ก.ย.2563
Responsive image วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น (NBT KHONKAEN) ในรายการ อีสานวันนี้ หัวข้อ “พายุโซนร้อน โนอึล (NOUL)" ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาพ : อทิติยาเรียบเรียงข่าว :อทิติยา ลงข่าว:ศิริพร ตรวจทานข่าว ณิชกานต์ 16 กันยายน 2563
Responsive image วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09.00-11.00 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้ นายกู้เกียรติ สูญราช นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ ไปบรรยายหัวข้อ อุตุนิยมวิยากับการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ. ขอนแก่น ภาพ : หนูเล็ก เรียบเรียงข่าว /ลงข่าว:กัญญาณัฐ ตรวจทานข่าว ณิชกานต์ 10 กันยายน 2563
Responsive image วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น (NBT KHONKAEN) ในรายการ อีสานวันนี้ หัวข้อ “ติดตามสภาพอากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ” โดยการติดตามปริมาณน้ำฝนในสถานการณ์ในปัจจุบัน ปีที่ผ่านมาและค่าปกติ 30 ปี บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาพ : พีระเดช เรียบเรียงข่าว : ลงข่าว:กัญญาณัฐ ตรวจทานข่าว ณิชกานต์ 10 กันยายน 2563
Responsive image วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 13.30-16.30 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้นายรักษพล พอจิต รักษาราชการผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ นายพีระเดช ซุยกระเดื่อง นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการร่วมประชุมผังน้ำครั้งที่ 1 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำชี สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ณ ห้องคอนเวนชั่น 3 อวานี โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ. ขอนแก่น โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดมาเป็นประธาน ภาพ : พีระเดช เรียบเรียงข่าว : ลงข่าว:ศิริพร ตรวจทานข่าว ณิชกานต์ 8 กันยายน 2563
Responsive image วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 09.30-12.00 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และข้าราชการ ศบ. ให้การต้อนรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 36 คน พร้อมคณะอาจารย์ 4 คนเข้าศึกษาดูงาน ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อศึกษาดูงานทางด้านการพยากรณ์อากาศเบื้องต้น ภาพ : ณิชกานต์ เรียบเรียงข่าว : ศิริพร ลงข่าว: กัญญาณัฐ ตรวจทานข่าว ณิชกานต์ 8 กันยายน 2563
Responsive image วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น (NBT KHONKAEN) ในรายการ “ทีวีอีสาน รวมใจสู้ภัยแล้ง แล้งนี้ต้องรอด” โดยการติดตามปริมาณน้ำฝนในสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้ประชาชนเตรียมการรับมือให้ผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งนี้ไปให้ได้ รวมทั้งแจ้งช่องทางติดตามการแจ้งเตือนภัยจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือบน ภาพ:วโรดม ศรีใส เรียบเรียง-ตรวจทานข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์ ลงข่าว:ศิริพร อหันทริก 08 ก.ย. 2563
Responsive image วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น.นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และนายพีระเดช ซุยกระเดื่อง นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ ร่วมกับผู้แทนจากสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ,สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากจังหวัดขอนแก่นได้แก่ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชจังหวัดขอนแก่น,นายสมพงษ์ เข็มเหล็ก หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น,นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานจังหวัดขอนแก่น และ นายสาธิต สื่อประเสริฐสุข ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 4 โดยมี นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นประธานในการประชุม ณ โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ภาพ:นายพีระเดช ซุยกระเดื่อง เรียบเรียง-ตรวจทานข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์ ลงข่าว:กัญญาณัฐ ร่วมพัฒนา 27 สิงหาคม 2563
Responsive image วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 07.30 -12.00 น.นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้ นางณิชกานต์ หลวงจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ฯ เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”จังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนบ้านโคกสูง หมู่ที่ 10 ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น ในการนี้ศูนย์ฯ ได้แนะนำช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยาผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น เพจfacebook ศูนย์ฯ เพื่อรับของรางวัล โดยในครั้งนี้ทางศูนย์ฯ ได้รณรงค์ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ร่วมใช้ถุงผ้า”เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากประชาชนหน่วยงานต่าง ๆ มากมายโดยมีนายพันธุ์เทพ เสาโกศล ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้ ภาพ:ณัฐพงษ์ โกฏสืบ เรียบเรียง-ลงข่าว:กัญญาณัฐ ร่วมพัฒนา ตรวจทานข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 21 สิงหาคม 2563
Responsive image วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้ นายมนูญ โดะโอย ผอ.สพ พร้อมด้วยนายสามารถ ปลอดกระโทก ผอ.ฝส. นายสุรชัย ภูนางดาว ผอ.ตต. และคณะกรรมการเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนแบบมีส่วนร่วม ลงพื้นที่ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ ครั้งที่ 3/2563ในพื้นที่ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ได้ประชุมพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชผักทางการเกษตร ภาพ :นายสุรชัย ภูนางดาว เรียบเรียงข่าว : ลงข่าว:กัญญาณัฐ ตรวจทานข่าว ณิชกานต์ 14 ส.ค.2563
Responsive image วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้ นายมนูญ โดะโอย ผอ.สพ พร้อมด้วยผอ.ฝส.นายสามารถ ปลอดกระโทก ผอ.ตต.นายสุรชัย ภูนางดาว และคณะกรรมการเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนแบบมีส่วนร่วม ลงพื้นที่ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ ครั้งที่ 3/2563ในพื้นที่อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ได้ประชุมพูดคุยแลกเปลี่ยน เกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชผักทางการเกษตรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษอำเภอซำสูง ณ สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ภาพ :นายสุรชัย ภูนางดาว เรียบเรียงข่าว : ลงข่าว:กัญญาณัฐ ตรวจทานข่าว ณิชกานต์ 13 ส.ค.2563
Responsive image วันที่13 ส.ค. 63เวลา 09:00-10:00 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้นายพีระเดช ซุยกระเดื่อง นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาในหัวข้อ "การพยากรณ์และการแจ้งเตือนภัย" ให้กับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ณ อาคารฝึกอบรม ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น ภาพ : พีระเดช เรียบเรียงข่าว : ลงข่าว:ศิริพร ตรวจทานข่าว ณิชกานต์ วัน เดือน ปี
Responsive image วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และผู้อำนวยการส่วนต่างๆ พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ฯเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น (ภาคเช้า) พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัด (ภาคเช้า) กิจกรรมจิตอาสา 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก ณ อ.บ้านแฮด จ. ขอนแก่น (ภาคเช้า) พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม/พิธีจุดเทียนพระพรชัยมงคล ณ ห้องแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัด(ภาคค่ำ) ภาพ สุรชัย เรียบเรียง-ลงข่าว ศิริพร ตรวจทานข่าว ณิชกานต์ 12 ส.ค.2563
Responsive image วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนต่างๆ ข้าราชการฯ ให้การต้อนรับ นางสาวผุสดี คงสมบูรณ์ ผอ.พร. นายบุญเลิศ อาชีวระงับโรค ชช.วพ. นางสาวปริยากรณ์ ด่อนสิงหะ นวผ.ชพ. นางสาวจารวีย์ ยั่นยืน นวผ ซึ่งได้มาตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2563 โดยมีนายมนูญ โดะโอยและนายกู้เกียรติ สูญราช กล่าวรายงานสรุป ณ ห้องประชุม ศบ1 จากนั้นได้เดินทางไปพบปะเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนแบบมีส่วนร่วม ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนอง จ. ขอนแก่น ภาพ วโรดม เเละ ณัฐพงษ์ เรียบเรียง-ลงข่าว ศิริพร ตรวจทานข่าว ณิชกานต์ 7 ส.ค. 63
Responsive image วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนต่างๆ รักษาราชการผู้อำนวยการสถานีอุดรธานีและข้าราชการฯ ให้การต้อนรับว่าที่ ร้อยตรีธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีฝ่ายบริหาร นางสาวผุสดี คงสมบูรณ์ ผอ.พร. นายบุญเลิศ อาชีวระงับโรค ชช.วพ. นางสาวปริยากรณ์ ด่อนสิงหะ นวผ.ชพ. นางสาวจารวีย์ ยั่นยืน นวผ ซึ่งได้มาตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2563 โดยมีนายมนูญ โดะโอยและนายศุภกฤต โครตเวียง กล่าวรายงานสรุป ณ ห้องประชุมท่าอากาศยานอุดรธานี จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอต.อุดรธานีและสอต.หนองคาย ภาพ ณิชกานต์ เรียบเรียง-ลงข่าว ศิริพร ตรวจทานข่าว ณิชกานต์ 6 ส.ค. 2563
Responsive image วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และผู้อำนวยการส่วนต่างๆ พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น (ภาคเช้า) พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ห้องแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัด (ภาคเช้า) พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนพระพรชัยมงคล ณ ห้องแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัด(ภาคค่ำ) ภาพ วโรดม/ณิชกานต์/วศิน เรียบเรียง-ลงข่าว กัญญาณัฐ 28 กรกฎาคม 2563
Responsive image วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 07.30 น.นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และ นางณิชกานต์ หลวงจันทร์ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ฯ เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”จังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนบ้านบะยาว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว จ.ขอนแก่น ในการนี้ศูนย์ฯ ได้แนะนำช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยาผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น เพจfacebook ศูนย์ฯ เพื่อรับของรางวัล โดยในครั้งนี้ทางศูนย์ฯ ได้รณรงค์ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ร่วมใช้ถุงผ้า”เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากประชาชนหน่วยงานต่าง ๆ มากมายโดยมีนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้ ภาพ:ณัฐพงษ์ โกฏสืบเรียบเรียง-ลงข่าว:กัญญาณัฐ ไวโสภา 23 กรกฎาคม 2563
Responsive image วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น. นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายรักษพล พอจิต รักษาราชการผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ นางณิชกานต์ หลวงจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมปั้นเมล็ดพันธ์ ภายใต้โครงการโปรยเมล็ดพันธ์พืชทางอากาศสร้างความชุ่มชื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงประสบผลสัมฤทธิ์เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เเละเพื่อเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่าในการดำรงชีวิต เป็นแหล่งอาหารและใช้ประโยชน์ของชุมชนบริเวณพื้นที่ป่าและเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ ณ ค่ายสีหราชเดโชชัย กรมทหารราบที่ 8 โดยในกิจกรรมนี้มีนายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธี ภาพ :นางสาวหนูเล็ก สำราญจิต เรียบเรียง นางสาวอทิติยา ไกรสีห์ ลงข่าว นางกัญญาณัฐ ไวโสภา 20 กรกฎาคม 2563
Responsive image วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้นายรักษพล พอจิต รักษาราชการผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ และนายพีระเดช ซุยกระเดื่อง นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ เป็นผู้แทนเข้าร่วมตรวจเยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน เพื่อเตรียมการรับมือกับสถานการณ์เข้าสู่ฤดูฝนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ บริเวณโรงสูบน้ำริมบึงหนองโคตร ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมี มีนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ภาพ :นายรักษพล พอจิต เรียบเรียง-ลงข่าว:ศิริพร อหันทริก 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
Responsive image วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 ได้รับมอบหมายจากนางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ออกไปพบปะเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนแบบมีส่วนร่วม ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการเกษตรที่ทำการเพาะปลูกและได้เยี่ยมชมพื้นที่เพาะปลูกข้าวและไร่นา เกษตรสวนผสมของสมาชิกเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาของท่านกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านเม็งในปีนี้เริ่มต้นเพาะปลูกถือว่าดีมาก ภาพ-เรียบเรียบ :นายสุรชัย ภูนางดาว ลงข่าว:ศิริพร อหันทริก 13 ก.ค. 2563
Responsive image วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายนายรักษพล พอจิต รักษาราชการผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ และนายกู้เกียรติ สูญราช นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมนำเสนอสรุปผลการศึกษาโครงการการจัดการอุทกภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน ณ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น โดยมี มีนายทแกล้ว นุศรีวอ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต6 ขอนแก่น เป็นประธานภาพ :นายรักษพล พอจิต เรียบเรียง-ลงข่าว:ศิริพร อหันทริก 13 ก.ค 2563
Responsive image วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมแก่นชัย ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ภาพ :ผอ.สท.นางณิชกานต์ หลวงจันทร์ เรียบเรียง-ลงข่าว:ศิริพร อหันทริก 13 กรกฎาคม 2563
Responsive image วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 07.00 น นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วย นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ และนางณิชกานต์ หลวงจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา เข้าร่วมโครงการสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ณ กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ที่ 10 ขอนแก่น อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์(อาจ อาสภมหาเถร) วัดธาตุ พระอารามหลวง โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ภาพ :ผอ.สท.นางณิชกานต์ หลวงจันทร์ เรียบเรียง-ลงข่าว:ศิริพร อหันทริก 9 กรกฎาคม 2563
Responsive image 23 มิ.ย.2563 วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.09 น. นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนต่าง ๆ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น,ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ และข้าราชการศูนย์ฯ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสักการะพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันล้ายวันสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยา ครบรอบ 78 ปี เพื่อเป็นการน้อมถวายสักการะและระลึกถึงคุณงามความดีของผู้ก่อตั้งกิจการอุตุนิยมวิทยาในประเทศไทย ณ ศาลพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เรียบเรียงโดย ณิชกานต์ รูปภาพโดย ณัฐพงษ์ ข่าว กัญญาณัฐ
Responsive image ระหว่างวันที่ 8-16 มิถุนายน 2563 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นำโดย นางสาวชลาลัย แจ๋มผล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ นายชิดชนก ผลโภค ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศและส่วนสื่อสารและเครื่องมือ เดินทางไปบำรุงรักษาเครื่องวัดฝนตามที่ว่าการอำเภอและเครื่องวัดฝนอัตโนมัติ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เรียบเรียงข่าว ณิชกานต์ รูปภาพโดย ณัฐพงษ์ ข่าว กัญญาณัฐ 12 มิ.ย.2563
Responsive image เมื่อวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30-12.00 น.นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ประธานกรรมการ) นายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ (กรรมการและเลขานุการ) พร้อมด้วยคณะกรรมการและคณะทำงานเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนแบบมีส่วนร่วม ลงพื้นที่ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ ครั้งที่ 2/2563 ในพื้นที่ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เพื่อวางแผนการเพาะปลูก เ ช่น ข้าว พืชไร่ ผัก ไม้ผลฯ พร้อมทั้งรายงานการซ่อมบำรุงเครื่องมือการตรวจวัดสารประกอบอุตุนิยมวิทยา เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ภาพ เรียบเรียงข่าว :ผอ.สท.นางณิชกานต์ หลวงจันทร์ ลงข่าว:ศิริพร อหันทริก 9 มิ.ย. 2563/td>
Responsive image เมื่อวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 07.45 น นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยนายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ นางณิชกานต์ หลวงจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีโดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ภาพ เรียบเรียงข่าว :ผอ.สท.นางณิชกานต์ หลวงจันทร์ ลงข่าว:ศิริพร อหันทริก 3 มิถุนายน 2563
Responsive image เวลา 10.00 น. นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้ผู้อำนวยการส่วนต่างๆ และข้าราชการศูนย์ฯ เข้าร่วมโครงการ “สภากาแฟสีหราช ปันน้ำใจสู่ชุมชน” โดยการบริจาคสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง มาเติมตู้ปันสุข ในการนี้ พ.ต.ชาญ พงษ์นา นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน กรมทหารราบที่ 8 และอาจารย์กาญจนา พันธะลา เลขานุการสภากาแฟสีราช ให้เกียรติมารับสิ่งของเติมตู้ปันสุข บริเวณหน้ากรมทหารราบที่ ๘ ค่ายสีหราชเดโชไชย อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่มีผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นำไปอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือและลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ภาพ:ผอ.ตต.นายสุรชัย ภูนางดาว เรียบเรียงข่าว :ผอ.สท.นางณิชกานต์ หลวงจันทร์ ลงข่าว:อังคนาง ขันทกสิกรรม 29 พฤษภาคม 2563
Responsive image เวลา 14.30 น. นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 สี เรื่อง "การคาดการณ์ฝนต่อเนื่องยาวถึงสุดสัปดาห์ บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน" ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาพ:วโรดม ศรีใส เรียบเรียงข่าว-ลงข่าว:กัญญาณัฐ ไวโสภา 25 พฤษภาคม 2563
Responsive image นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้นายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ (หัวหน้าคณะทำงานการมีส่วนร่วมเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน) นายกู้เกียรติ สูญราช นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ และนายสุชาติ ศรีใส นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ออกไปพบปะและตรวจเช็คสภาพเครื่องมือตรวจอากาศ ที่เครือข่าย ต.บ้านเม็ง โดยมีกำนันตำบลบ้านเม็ง ให้การตอนรับและร่วมปรึกษาเกี่ยวกับสภาพอากาศและได้ไปเยี่ยมกลุ่มเกษตรกร ตำบลบ้านเม็งซึ่งกำลังเริ่มเพาะปลูกพืชผักสวนครัว ณ ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ. ขอนแก่น ภาพ:นายสุรชัย ภูนางดาว เรียบเรียงข่าว/ลงข่าว:นางอังคนาง ขันทกสิกรรม 22 พฤษภาคม 2563
Responsive image วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30-12.00 น.นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนต่าง ๆ และข้าราชการศูนย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรม “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563” ด้วยวันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นสำนึกให้ข้าราชการ ศบ. ให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคนอีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพาจากฝุ่นและหมอกควันเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยลดโลกร้อน ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซน์ประกอบกับเป็นแผนปฏิบัติงานสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร กรมอุตุนิยมวิทยาปี ๒๕๖๓ ศบ. ได้ตระหนักถึงปัญหาและความจำเป็นในการช่วยลดภาวะโลกร้อน และความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมอีกทั้งการทำกิจกรรมดังกล่าวยังมีส่วนให้บุคลากรได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ เป็นการเสริมสร้างความสามัคคี ความรักใคร่กลมเกลียว และเป็นแผนปฏิบัติงานกิจกรรมจิตอาสา ซึ่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) กรมป่าไม้ เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ที่พักสงฆ์ป่าทรายแก้ว (เพื่อการปฏิบัติธรรม) บ้านท่อนน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นภาพ:นายณัฐพงษ์/พีระเดช/จีรนันท์/ชญานิศ เรียบเรียงข่าว - ลงข่าว:ศิริพร อหันทริก 21 พฤษภาคม 2563
Responsive image วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.19 น.นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนต่าง ๆ และข้าราชการศูนย์ฯ ร่วมพิธี ถวายเครื่องสังเวยสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ "วันอาภากร" ซึ่งตรงกับวันที่ 19 พฤษภาคม ของทุกปี ณ บริเวณลานหน้าศาลเสด็จเตี่ย ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาพ:ภาพ:นายณัฐพงษ์ โกฎสืบ เรียบเรียงข่าว - ลงข่าว:ศิริพร อหันทริก 19 พฤษภาคม 2563
Responsive image วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้นายสุรุชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ (หัวหน้าคณะทำงานการมีส่วนร่วมเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน) นายกู้เกียรติ สูญราช นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ และนายณัฐพงษ์ โกฏสืบ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ออกไปพบกลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษ และตรวจเช็ดบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศที่ ตำบลห้วยเตย อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น และได้เยี่ยมชมสวนผักของกลุ่มเกษตรกร โดยมี นายขบวน อาสาษนา ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรปลูกผักปลอดสารพิษ อำเภอซำสูง ได้พาเยี่ยมชมผลผลิตในช่วงนี้ผักที่พร้อมจะเก็บเกี่ยวผลผลิต เช่นผักคะน้า ผักปวยเล้งและผักบุ้ง ป็นส่วนใหญ่ผลผลิตดี ภาพ:ผอ.ตต.นายสุรชัย ภูนางดาว เรียบเรียงข่าว :ผอ.สท.นางณิชกานต์ หลวงจันทร์ ลงข่าว:อังคนาง ขันทกสิกรรม 14 พฤษภาคม 2563
Responsive image วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น.นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนต่างๆ และข้าราชการศูนย์ฯ เป็นตัวแทนชมรมอดีตข้าราชการและลูกจ้างกรมอุตุนิยมวิทยา และศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบเงินสมทบทุนให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น ภาพ:ผอ.ตต.นายสุรชัย ภูนางดาว เรียบเรียงข่าว :ณิชกานต์ หลวงจันทร์ ลงข่าว:อังคนาง ขันทกสิกรรม 13 พฤษภาคม 2563
Responsive image วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563เวลา 15:00 น. นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้นายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวอากาศเป็นตัวแทนมอบน้ำเปล่า ในโครงการ สภากาแฟสีหราช ปันน้ำใจสู่ชุมชน เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนยากจน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ชุมชนรอบค่ายสีหราชเดโชชัย ซึ่งได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 และเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนร่วมกันในนามสภากาแฟสีหราช ภาพ:ผอ.ตต.นายสุรชัย ภูนางดาวเรียบเรียงข่าว -ลงข่าว :ศิริพร อหันทริก 12 พฤษภาคม 2563
Responsive image เวลา 09.00 น. นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ นายรักษพล พอจิต รักษาราชการผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ พร้อมด้วย ข้าราชการศูนย์ ฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด- 19 ส่งผลกระทบทำให้ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น ได้รับผลกระทบการรับบริจากของใช้ประจำวันสำหรับเด็กในความอุปการะลดน้อยลง ได้แก่ นมผงเด็ก นมกล่อง UHT แซมพู สบู่เหลว ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ยา และเวชภัณฑ์ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จึงได้จัดโครงการพลังน้ำใจ ก้าวข้ามผ่านไวรัสโควิด-19ไปด้วยกัน ขึ้นเพื่อ เด็กที่ขาดโอกาสทางสังคมเหมือนคนปกติทั่วไป ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิต เพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับน้องๆประกอบกับเป็นแผนปฏิบัติงานสร้างความผาสุก และความผูกพันของบุคลากร กรมอุตุนิยมวิทยาปี 2563และเป็นแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย มีส่วนร่วมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) /การมีส่วนร่วมช่วยเหลือชุมชน ภาพ: เรียบเรียงข่าว ศิริพร อหันทริก ลงข่าว: อังคนาง ขันทกสิกรรม 8 พฤษภาคม 2563
Responsive image วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้นายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวอากาศเข้าร่วมหารือ เ พื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนยากจน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ชุมชนรอบค่ายสีหราชเดโชชัย ซึ่งได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 และเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนร่วมกันในนามสภากาแฟสีหราช ณ ใต้ร่มไม้พุทธศาสนสถาน ค่ายสีหราชเดโชไชย ภาพ:ผอ.ตต.นายสุรชัย ภูนางดาว เรียบเรียงข่าว -ลงข่าว :ศิริพร อหันทริก 7 พฤษภาคม 2563
Responsive image เวลา 09.30 น. นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและผู้อำนวยการส่วนต่างๆ พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ฯ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันฉัตรมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ อาคารที่ทำการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาพ:นายณัฐพงษ์ โกฎสืบ เรียบเรียงข่าว :ณิชกานต์ หลวงจันทร์ ลงข่าว:อังคนาง ขันทกสิกรรม 5 พฤษภาคม 2563
Responsive image วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้นายสุรชัย ภูนางดาว หัวหน้าคณะทำงานการมีส่วนร่วมเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน และนายกู้เกียรติ สูญราช นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการได้ออกไปพบปะกลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษและตรวจเช็ดเครื่องมือตรวจอากาศที่ ตำบลห้วยเตย อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น ในช่วงนี้กลุ่มเกษตรกรได้ทำการเพาะปลูกผักคะน้าและผักปวยเล้งเป็นส่วนใหญ ่และจะเกี่ยวผลผลิตในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2563 ภาพ:ผอ.ตต.นายสุรชัย ภูนางดาว เรียบเรียงข่าว :ณิชกานต์ หลวงจันทร์ ลงข่าว:ศิริพร อหันทริก 24 เมษายน 2563
Responsive image นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้นายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ(หัวหน้าคณะทำงาน) และนายกู้เกียรติ สูญราช นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ ออกไปพบปะกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกพืชผัก ให้กับสมาชิกและผู้นำชุมชน เครือข่ายบ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ได้สอบถามการเก็บเกี่ยว ผลผลิตทางการเกษตรว่าได้ผลผลิตดที่ดีกว่าปีที่ผ่านมาอย่างมาก เพราะการเพาะปลูกในที่ดอนจะได้ผลผลิตมาก 100 % ส่วนในพื้นที่ลุ่มมีปัญหาฝนตกติดต่อกัน 2 วัน ทำให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรแค่ 80 % แต่ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ภาพ:ผอ.ตต.นายสุรชัย ภูนางดาว เรียบเรียง-ลงข่าว:อังคนาง ขันทกสิกรรม 16 เมษายน 2563
Responsive image เวลา 15:00-17:00 น. นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้นายรักษพล พอจิต นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ/รักษาการผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาในหัวข้อ "อุตุนิยมวิทยาเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย" ให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น ภาพ : รักษพล พอจิต เรียบเรียงข่าว : ลงข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 16 มีนาคม 2563
Responsive image เวลา 08.00–17.00 น. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นำโดยนางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนต่าง ๆ และข้าราชการศูนย์ฯ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ ISO 9001:2015 โดย ดร.ชยุตพงศ์ นิลอ่อน จากบริษัท เอ็นคิวเอ-ซีเอส ไทยแลนด์ จำกัด (NQA C.S. Thailand Co., Ltd) ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาพ : วโรดม ศรีใส เรียบเรียงข่าว-ลงข่าว : ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 16 มีนาคม 2563
Responsive image เวลา 08.30 – 12.00 น. นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้ นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ ให้การต้อนรับ,นายพีระเดช ซุยกระเดื่อง นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ นางสาวหนูเล็ก สำราญจิตนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ ,นางสาวจีรนันท์ แก้วกู่ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ นางสาวศิรินาถ อำไพพันธ์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน,นางอังคนาง ขันทกสิกรรม เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ กับภาควิชาเทศโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 11 คน และอาจารย์ 1 ท่าน เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ พร้อมทั้งวิชาที่เรียนก็มีเนื้อหาครอบคลุมเนื้อหาถึงเครื่องมือทางอุตุนิยมวิทยา และเพื่อเพิ่มทักษะกระบวนการคิดและประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน ภาพ : ศิรินาถ อำไพพันธ์ เรียบเรียงข่าว : อังคนาง ขันทกสิกรรม ลงข่าว : ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 9 มีนาคม 2563
Responsive image 08.30 – 12.00 น. นายพลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประชุมร่วมกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการดำเนินงานสำคัญของกระทรวงฯ ปี 2563 และแผนงาน/โครงการภายใต้แผนตรวจราชการ ปี 2563 ซึ่งในการนี้ นางสาวชลาลัย แจ่มผลอ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ นางณิชกานต์ หลวงจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและนายณัฐพงษ์ โกฏสืบ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแก่นภูมิ 2 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น(หลังใหม่) ภาพ : ณัฐพงษ์ โกฏิสืบ เรียบเรียงข่าว-ลงข่าว : ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 9 มีนาคม 2563
Responsive image วันที่ 5-6 มีนาคม 2563 นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายสามารถปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ เข้าร่วมประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการศึกษาดูงานของคณะอนุกรรมมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ เรื่องการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ป่าสัก ของสภาผู้แทนราษฎร ณ ศาลากลางจังหวัดเลย และอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยพร้อมทั้งตรวจราชการและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการสถานีอุตุนิยมวิทยาเลย โดยมี นายพรเทพ พงศ์โอภาส ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาเลยพร้อมด้วยข้าราชการ ให้การต้อนรับ ภาพ:สามารถ ปลอดกระโทก เรียบเรียง-ลงข่าว:ศิริพร อหันทริก วันที่ 5-6 มีนาคม 2563ี
Responsive image 08:00-10.00น. นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้ นายชลชัย จตุรทิศ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ ได้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “อุตุนิยมวิทยากับการป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย “ให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) จำนวน 40 คน ณ อุทยานเเห่งชาติภูผาม่านอ.ชุมเเพ จ.ขอนเเก่น ภาพ:อานนท์ แก่นบัว เรียบเรียง-ลงข่าว:อทิติยา ไกรสีห์ 5 มีนาคม 2563
Responsive image เวลา 07.00 น.นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้นางณิชกานต์ หลวงจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ฯ เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” จังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ในการนี้ศูนย์ฯ ได้แนะนำช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยา ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น เพจfacebook ศูนย์ฯ เพื่อรับของรางวัล โดยในครั้งนี้ทางศูนย์ฯ ได้รณรงค์ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ร่วมใช้ถุงผ้า” เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากประชาชนหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย โดยมีนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้ ภาพ:วโรดม ศรีใส เรียบเรียง-ลงข่าว:อทิติยา ไกรสีห์ 5 มีนาคม 2563
Responsive image เวลา 09.00 น. นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้ให้สัมภาษณ์ กับผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ช่อง 7 ให้สัมภาษณ์ เรื่อง "พายุฤดูร้อน ที่จะเกิดขึ้น บริเวณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน" ในช่วงวันที่ 3 - 5 มีนาคม 2563 ภาพ:วโรดม ศรีใส เรียบเรียงข่าว-ลงข่าว:ชญานิศ ภูจอมดาว 4 มีนาคม 2563
Responsive image วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 08.10-09.00 น.นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้ นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ ให้สัมภาษณ์เรื่อง "พายุฤดูร้อน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน" ในรายการบอกเล่าเช้านี้ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เครือข่ายโทรทัศน์ขอนแก่น (FMTV 98.50 MHz) ภาพ-มนูญ โดะโอย เรียบเรียง: ลงข่าว:ศิริพร อหันทริก 2 มีนาคม 2563
Responsive image วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 07.30 น. นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ,นายนที ฟักอ่อน ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารและเครื่องมือ, นายสามารถ ปลอดกระโทกผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ,นายรักษพล พอจิต รักษาราชการผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ,นางณิชกานต์ หลวงจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา และข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบิตร เนื่องในวันมตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ" โดยมีนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธี จัดขึ้น ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 จ.ขอนแก่น ภาพ-ณิชกานต์ หลวงจันทร์ เรียบเรียง:นางอังคนาง ขันทกสิกรรม ลงข่าว:ศิริพร อหันทริก 2 มีนาคม 2563
Responsive image วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:30 น.นางสาวชลาลัย เเจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ เข้าร่วมงานเลี้ยงส่งเเละเเสดงความยินดีพร้อมมอบของที่ระลึก กับ ดร.สิทธิพล พหลทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนสีหราชเดโชชัย ณ ห้องประชุม โรงเรียนสีหราชเดโชชัย ซึ่งได้รับเเต่งตั้งให้ไปดำรงตำเเหน่งรองผู้อำนวยการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จังหวัดมหาสารคาม โดยในงานนี้มี พันเอก ณรงค์ สวนเเก้ว ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 เป็นประธานในพิธี ภาพ- เรียบเรียง:อทิติยา ไกรสีห์ ลงข่าว:ศิริพร อหันทริก 28 กุมภาพันธ์ 2563
Responsive image วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:00-17:00 น. นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้นายกู้เกียรติ สูญราช นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาในหัวข้อ "อุตุนิยมวิทยาเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย" ให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) จำนวน 40 คน ณ อุทยานเเห่งชาติภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนเเก่น ภาพ-สุรชัย ภูนางดาวเรียบเรียง ลงข่าว:ศิริพร อหันทริก 24 กุมภาพันธ์ 2563
Responsive image วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 – 15.30 น. นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้ นายศุภกฤต โคตรเวียง นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ และนายเสริมสิริ ศรีโย เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงานเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยมีข้าราชการศบ.ให้การต้อนรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาตร์) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 62 คน และอาจารย์ 5 ท่าน เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ทักษะกระบวนการคิดและประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนภาพ-นักศึกษาฝึกงานเรียบเรียง:นางอังคนาง ขันทกสิกรรม ลงข่าว:ศิริพร อหันทริก 19 กุมภาพันธ์ 2563
Responsive image วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 14.00น.นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และ นางสาวธนพร ภูไชยแสง นักอุตุนิยมวิทยาปฎิบัติการ เข้าร่วมประชุม “คณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดขอนแก่น ปี 2563” ณ ห้องประชุมเสียงแคน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า) โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานที่ประชุม โดยที่ประชุมมีมติให้เพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกต้นไม้ 2 ล้านต้นภายใน 3 ปี ลดการเผาใบไม้และขยะ ให้หน่วยงานราชการเข้มงวดกับการก่อสร้างทางและอาคารสูง นอกจากนี้ยังให้ท้องถิ่นดำเนินการออกประกาศห้ามเผาและเฝ้าระวังสอดส่องการเผาในพื้นที่ ทั้งนี้ให้ดำเนินงานตามแผนระยะสั้น-ระยะยาวของจังหวัดขอนแก่น แผนเผชิญเหตุถ้าค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน 2 วันติดกัน ให้เรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อระบุสาเหตุ และสั่งให้แก้ไขและฉีดพ่นละอองน้ำบริเวณตึกสูง เพื่อลดค่าปริมาณฝุ่นละอองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานภาพ-เรียบเรียง:นางสาวธนพร ภูไชยแสง ลงข่าว:ศิริพร อหันทริก 17 กุมภาพันธ์ 2563
Responsive image วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 07.00 น.นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นางสาวหนูเล็ก สำราญจิต นักอุตุนิยมวิทยาปฎิบัติการ และนางชญานิศ ภูจอมดาว เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงานเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น โดยมีนายปานทอง สระคูขันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในครั้งนี้ภาพ:ชญานิศ ภูจอมดาว เรียบเรียง-ลงข่าว:ศิริพร อหันทริก 14 กุมภาพันธ์ 2563
Responsive image เวลา 08.30-16.00 น.นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน, นายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ(หัวหน้าคณะทำงาน) และคณะทำงานเครือข่ายภาคประชาชน ลงพื้นที่บรรยายให้ความรู้เรื่องการบำรุงรักษาเครื่องมือเบื้องต้น การตรวจอากาศ และความรู้เรื่องเรดาร์ ให้กับสมาชิกและผู้นำชุมชน เครือข่ายสหกรณ์ซำสูง อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น หลังจากนั้นได้มีประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับนโยบาย เป้าหมาย แผนการดำเนินการ การดำเนินการในพื้นที่ การวางแผนการเพาะปลูก แนวทางแก้ไขเกี่ยวกับปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ เนื่องจากสภาพอากาศ ผลิตภัณฑ์ทางอุตุนิยมวิทยาที่เหมาะสมต่อความต้องการของพื้นที่ และการส่งข้อมูลสารประกอบอุตุนิยมวิทยา จากพื้นที่เครือข่ายมายัง ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทางเครือข่ายสหกรณ์ซำสูง ได้ตระหนักถึงสภาพอากาศ ที่เปลี่ยนแปลงซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและคอยติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอยู่เสมอ อีกทั้งยังรู้สึกดีใจที่ภาครัฐให้ความสำคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรลดความสูญเสีย ผลผลิตทางการเกษตรเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ได้ตระหนักถึงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงซึ่ง ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร 13 กุมภาพันธ์ 2563
Responsive image เวลา 08.30-16.00 น. นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน, นายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ(หัวหน้าคณะทำงาน) และคณะทำงานเครือข่ายภาคประชาชน ลงพื้นที่บรรยายให้ความรู้เรื่องการบำรุงรักษาเครื่องมือเบื้องต้น การตรวจอากาศ และความรู้เรื่องเรดาร์ ให้กับสมาชิกและผู้นำชุมชน เ เครือข่ายบ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น หลังจากนั้นได้มีประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับนโยบาย เป้าหมาย แผนการดำเนินการ การดำเนินการในพื้นที่ การวางแผนการเพาะปลูก แนวทางแก้ไขเกี่ยวกับปัญหาผลผลิตทางการเกษตร ตกต่ำเนื่องจากสภาพอากาศ ผลิตภัณฑ์ทางอุตุนิยมวิทยาที่เหมาะสมต่อความต้องการของพื้นที่ และการส่งข้อมูลสารประกอบอุตุนิยมวิทยา จากพื้นที่เครือข่ายมายัง ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทางเครือข่ายบ้านเม็งได้ตระหนักถึงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและคอยติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอยู่เสมอ อีกทั้งยังรู้สึกดีใจที่ภาครัฐให้ความสำคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรลดความสูญเสียผลผลิตทางการเกษตรเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ได้ตลอดเวลา ได้ตระหนักถึงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร ภาพ:ณัฐพงษ์ โกฏสืบ เรียบเรียง-ลงข่าว:ศิริพร อหันทริก 11 กุมภาพันธ์ 2563
Responsive image นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ว่าที่ร้อยตรีธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีฝ่ายบริหาร ตรวจราชการและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการสถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม ส่วนตรวจอากาศการบินและ สถานีอากาศเกษตรนครพนม โดยมีนางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายสามารถปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ นายสมผล เมืองโครต ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม พร้อมด้วยข้าราชการ สังกัด ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ให้การต้อนรับ ภาพ:ชญานิศ ภูจอมดาว เรียบเรียง-ลงข่าว:ศิริพร อหันทริก 10 กุมภาพันธ์ 2563
Responsive image นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ พร้อมข้าราชการศูนย์ฯ เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” จังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนบ้านเปล่ง หมู่ที่ 3 ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ในการนี้ศูนย์ฯ ได้แนะนำช่องทางการเข้าถึงข้อมูลลข่าวสารอุตุนิยมวิทยา ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น โหลดแอป Thai weather และ เพจเพสบุ๊คศูนย์ฯ เพื่อแลกของรางวัล โดยในครั้งนี้ทางศูนย์ฯ ได้รณรงค์ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ร่วมใช้ถุงผ้า” เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากประชาชนหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้ ภาพ:ณัฐพงษ์ โกฏสืบ เรียบเรียง-ลงข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 6 กุมภาพันธ์ 2563
Responsive image นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้ นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ, นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ และข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร่วมกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าภาพ จัดขึ้น ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น งานนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน โดยมีดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในครั้งนี้ ภาพ:ณัฐพงษ์ โกฎสืบ เรียบเรียง-ลงข่าว:ชญานิศ ภูจอมดาว 30 มกราคม 2563
Responsive image นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้ นายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ, นางณิชกานต์ หลวงจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา และนายวโรดม ศรีใสเข้าร่วมงานสภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 103 มีหน่วยงานเข้าร่วมทั้งหมด 17 หน่วยงาน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ ให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนในกลุ่มสีหราช ได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงาน โดยสถานพินิจคุ้มครองเด็ก และเยาวชนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 จังหวัดขอนแก่น เป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้ ภาพ:วโรดม ศรีใส เรียบเรียง อังคนาง ขันทกสิกรรม 30 มกราคม 2563
Responsive image เวลา 15:00-17:00 น. นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้นายศุภกฤต โคตรเวียง นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “อุตุนิยมวิทยากับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” ให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) จำนวน 30 คน ณ อุทยานแเห่งชาติน้ำพอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ภาพ/เรียบเรียงข่าว:อทิติยา ไกรสีห์ ลงข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 27 มกราคม 2563
Responsive image นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยขอนแก่น จำนวน 44 คน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 2 คน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ภูมิอากาศและการพยากรณ์” โดยมีนายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ และข้าราชการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ และมีนายศุภกฤต โครตเวียง นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ นายเสิรมศิริ ศรีโย เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน นายฐินันท์ ธีระวัชรานนท์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน และนางสาวอทิติยา ไกรสีห์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาพ:อทิติยา ไกรสีห์ เรียบเรียงข่าว-ลงข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์ วัน เดือน ปี
Responsive image เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 09:30น. นางสาวชลาลัย เเจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ นายประวิทย์ เอื้อเฟื้อ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ ได้เข้าร่วมประชุมติดตามสถาณการณ์การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำชี ร่วมกับ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้เเทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำเเห่งชาติ (สทนช.) สำนักงานชลประทาน 6 เเละเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายอำพล กิตติอำพล องคมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ โครงการส่งน้ำเเละบำรุงรักษาลำปาว อ.เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ภาพ: ณิชกานต์ หลวงจันทร์ เรียบเรียง อทิติยาไกรสีห์ ลงข่าว ศิริพร อหันทริก 23 มกราคม 2563
Responsive image นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนต่าง ๆ และข้าราชการศูนย์ ฯ เข้าพบเพื่อขอพรและสวัสดีปีใหม่ โดยมอบกระเช้าและถุงผ้า แด่ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ภาพ: ณิชกานต์ หลวงจันทร์ เรียบเรียง-ลงข่าว:ชญานิศ ภูจอมดาว 17 มกราคม 2563
Responsive image นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายคณะทำงานเครือข่ายภาคประชาชน นำโดยนายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ ,นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ, นายณัฐพงษ์ โกฎสืบ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน และ นายกู้เกียรติ สูญราช นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ ได้เดินทางไปติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศ ณ พื้นที่เครือข่ายสหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษอำเภอซำสูง จำกัด อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น ให้ติดตั้งเครื่องมือในพื้นที มีประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำเนื่องจากสภาพอากาศ และเยี่ยมชมผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษอำเภอซำสูง จำกัด อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น โดยทางเครือข่ายสหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษอำเภอซำสูง จำกัด ได้ตระหนักถึงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร และคอยติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอยู่เสมอ อีกทั้งยังรู้สึกดีใจที่ภาครัฐให้ความสำคัญ ในการช่วยเหลือเกษตรกรลดความสูญเสียผลผลิตทางการเกษตรเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ภาพ:สุรชัย ภูนางดาว เรียบเรียง-ลงข่าว:ชญานิศ ภูจอมดาว 15 มกราคม 2563
Responsive image เวลา 18.00 น. นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผู้อำนวยการส่วนฯ ต่าง ๆ พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ฯ ร่วมกันจัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของบุคลากรภายในองค์กร ในการมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น จับสลากแลกของรางวัล ประกวดการแต่งกายแฟนซี และร่วมโหวต 6 ฉายาแห่งปี เป็นต้น จัดขึ้น ณ ลานหน้าอาคารสำนักงาน ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาพ : วโรดม ศรีใส เขียนข่าว-ลงข่าว : ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 11 มกราคม 2563
Responsive image วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 07.00 – 12.00 น. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้จัด กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้นซึ่งในงานนี้เด็กๆ ได้มีโอกาสเเสดงความสามารถ ตอบคำถาม เล่นเกมส์ ชิงรางวัล โดยในงานมี นางสาวชาลัย เเจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนฯ เป็นผู้มอบของรางวัลซึ่งในงานนี้ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและเด็กๆเป็นจำนวนมาก เด็กๆสนุกเเละตื่นเต้นที่ได้ เรียนรู้เเละได้สัมผัสกับเครื่องมือตรวจอากาศของจริง คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 คือ “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย ” ภาพ ฉลาดชัย ศิริวงศ์กุล เรียบเรียง อังคนาง ขันทกสิกรรม ลงข่าวศิริพร อหันทริก 11 มกราคม 2563
Responsive image วันศุกร์ที่ 10 ม.ค.63 นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมาย นางณิชกานต์ หลวงจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา พร้อมข้าราชการศูนย์ฯ เข้าร่วมโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เเละร่วมกับการปฏิบัติงานหน่วยเเพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านสร้างเป็น หมู่ที่ 1 ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ซึ่งในการนี้ศูนย์ฯได้ให้ความรู้อุตุนิยมวิทยา และแนะนำช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร อุตุนิยมวิทยาแก่ประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจกันอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่าน App Thai Weather เเละ Facebook ของทางศูนย์ โดยมี นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการ พอ.สว.ในครั้งนี้ ภาพ:วศิน อหันทริก เรียบเรียง-ลงข่าว:ชญานิศ ภูจอมดาว 10 มกราคม 2563
Responsive image ศบ. เปิดบ้าน (OPEN HOUSE) ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยาเวลา 13.00 – 16.00 น. นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้มอบหมายให้ นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา เข้าศึกษาดูงานที่ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมี นายอานนท์ แก่นบัว นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ, นางสาวศิรินาถ อำไพพันธ์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน ,นางสาวขนกมาส สุจจะชารี เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฎิบัติงาน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ภาพ: ณิชกานต์ หลวงจันทร์ เรียบเรียง-ลงข่าว:ชญานิศ ภูจอมดาว 9 มกราคม 2563
Responsive image ศบ. เปิดบ้าน (OPEN HOUSE) ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนทศบาลบ้านโนนหนองวัด เวลา 09.00 - 12.00 น. นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้มอบหมายให้ นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนทศบาลบ้านโนนหนองวัด จำนวน 35 คน และอาจารย์ 5 ท่าน เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมี นายพีระเดช ซุยกระเดื่อง นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ,นายอานนท์ แก่นบัว นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ,นางสาวศิรินาถ อำไพพันธ์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน, นางสาวขนกมาส สุจจะชารี เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฎิบัติงาน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ภาพ: ณิชกานต์ หลวงจันทร์ เรียบเรียง-ลงข่าว:ชญานิศ ภูจอมดาว 9 มกราคม 2563
Responsive image คณะทำงานเครือข่ายภาคประชาชน นำโดยนายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ (หัวหน้าคณะทำงานฯ) นายกู้เกียรติ สูญราช นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ นายอานนท์ แก่นบัว นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ นายสุชาติ ศรีใส นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน นายวโรดม ศรีใส เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน เดินทางไปติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศ ณ พื้นที่เครือข่ายบ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น พร้อมกันนี้ได้แนะนำวิธีการใช้งานและจัดเก็บข้อมูลเพื่อส่งต่อให้กับทางศูนย์อุตุฯ โดยได้รับการต้อนรับจากนายจักรธร โงะบุดดา กำนันบ้านเม็ง พาเยี่ยมชมผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มเกษตรกร บ้านเม็ง หมู่ 11 อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ทางเครือข่ายบ้านเม็งได้ตระหนักถึงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและคอยติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอยู่เสมอ อีกทั้งยังรู้สึกดีใจที่ภาครัฐให้ความสำคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรลดความสูญเสียผลผลิตทางการเกษตรเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ภาพ:วโรดม ศรีใส เรียบเรียงข่าว:สุรชัย ภูนางดาว ลงข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 7 มกราคม 2563
Responsive image นายรักษพล พอจิตร ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศการบิน พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร่วมกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ 12/2562 โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้น ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์ จ. ขอนแก่น งานนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน โดยมีดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในครั้งนี้ ภาพ:เต็มศิริ วงศ์อามาตร เรียบเรียง-ลงข่าว:ชญานิศ ภูจอมดาว 25 ธันวาคม 2562
Responsive image นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผู้อำนวยการส่วนฯ และข้าราชการในศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกงาน เข้าร่วมโครงการ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกร่วมใช้ถุงผ้า”โดยให้ทุกคนตระหนักความสำคัญเรื่องภาวะโลกร้อนมากขึ้น ในวันนี้ ข้าราชการ ศบ.ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก รณรงค์ในการลดจำนวนถุงพลาสติก พร้อมกับเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ เล็งเห็นความสำคัญในการหันมาใช้วัสดุทดแทนถุงพลาสติก และความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจนได้รับความรู้เกิดความเข้าใจ และปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้างวินัยลดใช้ถุงพลาสติก ภาพ:ชญานิศ ภูจอมดาว เรียบเรียง-ลงข่าว:ชญานิศ ภูจอมดาว 20 ธันวาคม 2562
Responsive image นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผู้อำนวยการส่วนต่าง ๆ และข้าราชการศูนย์ฯ พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกงานร่วมสักการะบูชาเนื่องวันคล้ายวันประสูติ นายพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ภาพ:สุรชัย ภูนางดาว เรียบเรียง-ลงข่าว:ชญานิศ ภูจอมดาว 19 ธันวาคม 2562
Responsive image นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผู้อำนวยการส่วนต่าง ๆ และข้าราชการศูนย์ฯ พร้อมด้วยสมาชิกกาแฟสีหราช ร่วมกันจัดกิจกรรมปีใหม่ 2563 ณ ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีและความสนุกสนานแก่ข้าราชการในหน่วยงาน พร้อมกันนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนของขวัญและมอบรางวัลต่างๆ มากมาย ภาพ:สุรชัย ภูนางดาว เรียบเรียง-ลงข่าว:ชญานิศ ภูจอมดาว 17 ธันวาคม 2562
Responsive image นายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ พร้อมข้าราชการศูนย์ฯ เข้าร่วมโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เเละร่วมกับการปฏิบัติงานหน่วยเเพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านหนองกุดติ่ง หมู่ที่ 3 จ.ห้วยเตย อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น ซึ่งในการนี้ศูนย์ฯได้ให้ความรู้อุตุนิยมวิทยา และแนะนำช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยาแก่ประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจกันอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่าน App Thai Weather เเละ Facebook ของทางศูนย์ โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการ พอ.สว.ในครั้งนี้ ภาพ:ณัฐพงษ์ โกฏสืบ เรียบเรียง-ลงข่าว:ชญานิศ ภูจอมดาว 12 ธันวาคม 2562
Responsive image นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วย นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ นายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ(หัวหน้าคณะทำงานเครือข่าย) และคณะทำงานฯ ออกพื้นที่เพื่อพูดคุยปรึกษาหารือร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชน ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ร่วมให้ข้อมูลและหาจุดติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดปริมาณน้ำฝนและอุณหภูมิในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ภาพ:ณัฐพงษ์ โกฏสืบ เรียบเรียงข่าว/ลงข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 9 ธันวาคม 2562
Responsive image นางสาวชลาลัย เเจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ นายชิดชนก ผลโภค ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาท่าพระ นางณิชกานต์ หลวงจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศ พร้อมด้วยข้าราชการในศูนย์ฯ เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้เเละถวายบังคม ณ ห้องเเก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนเเก่น เนื่องในวันพ่อเเห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนเเก่นเป็นประธานในพิธี ภาพ:ชญานิศ ภูจอมดาว เรียบเรียงข่าว/ลงข่าว:อทิติยา ไกรสีห์ 5 ธันวาคม 2562
Responsive image ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จัดโครงการสัมมนาแนวทางการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2563 โดยมีว่าที่ ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการ นางสาวผุสดี คงสมบูรณ์โชค ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นวิทยากรบรรยาย และนางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กล่าวรายงาน โดยมีข้าราชการศูนย์ ฯ เข้าร่วมการสัมมนา จำนวน 34 คน การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม สามารถขับเคลื่อนตัวชี้วัดให้บรรลุผลสำเร็จ อีกทั้งเป็นการถ่ายทอดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายจากระดับองค์การสู่ระดับหน่วยงาน โดมีการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความคุ้มค่าและประโยชน์ของประชาชน จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาพ:วโรดม ศรีใส เขียนข่าว/ลงข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 29 พฤศจิกายน 2562
Responsive image นางสาวชลาลัย เเจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ นายสรุชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ นำข้าราชการศูนย์ฯ เข้าร่วมพิธีรำบวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลองครบรอบ 222 ปี และนางรำร่วม แสนคน แปลอักษรลายแคนแก่นคูณและรูปดอกขิกโดยงานจัดขึ้นที่ถนน 5 เส้นทางรอบศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ประกอบด้วย ถนนศรีจันทร์ , ถนนประชาสำราญ ,ถนนดรุณสำราญ ,ถนนเทพารักษ์ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ในงานนี้มีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทุก ๆ ปีนั้น นอกจากเป็นการสักการะขอพรการที่เมืองขอนแก่นครบรอบในแต่ละปีแล้ว ยังเป็นการรำบวงสรวงเชิงสัญลักษณ์ที่ชาวขอนแก่นทุกคนทราบดีว่า เป็นการรำบวงสรวงก่อนเริ่มการเปิดงานประเพณีประจำปี คืองานเทศกาลไหมนานาชาติ ซึ่งจะมีการจัดงานในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2562 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นซึ่งนางรำทั้งหมดได้พร้อมใจกันรำบวงสรวง ทั้งหมด 3 เพลง ประกอบด้วย เพลงขอนแก่นวันนี้,เพลงฟ้อนผูกเสี่ยว ,เพลงดอกคูนเสียงแคน ซึ่งเป็นเพลงประจำจังหวัดขอนแก่น ที่บ่งบอกถึงความเป็นคนขอนแก่น ในขณะที่ท่วงท่าที่รำก็จะสอดคล้องกับสัญลักษณ์ของเมืองขอนแก่น ทั้งไดโนเสาร์ การเป่าแคน และการผูกเสี่ยว นอกจากนี้ ยังได้พร้อมใจกันสวมใส่ชุดเสื้อเหลืองดอกคูน ผ้าซิ่นลายมัดหมี่สีเข้ม ผ้าไหมลายแคนแก่นคูน สไบลายแคนแก่นคูณ แปรอักษร 222 KHON KAEN ภาพ:วโรดม ศรีใส เขียนข่าว:อทิติยา ไกรสีห์ ลงข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 28 พฤศจิกายน 2562
Responsive image เวลา 05:30 น. นางสาวชลาลัย เเจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
นายสรุชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ พร้อมด้วยข้าราชการในศูนย์ฯ
เข้าร่วมกิจกรรม "เดิน-วิ่ง เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี จังหวัดขอนแก่น" ครั้งที่ 3 ในระยะทาง 6.5 กิโลเมตร
ณ สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักการรับรู้และความเข้าใจในบทบาทเกี่ยวกับการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ภาพ:ศุภกฤต โคตรเวียง เรียบเรียงข่าว:อทิติยา ไกรสีห์ ลงข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์
24 พฤศจิกายน 2562
Responsive image เวลา 09.30 - 12.00 น.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นำโดย นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด จัดกิจกรรม big cleaning day โดยร่วมกันตัดแต่งต้นไม้บริเวณรอบ ๆ อาคารที่ทำการ ตัดหญ้าภายในสนามอุตุนิยมวิทยาและทำการเก็บกวาดขยะ พร้อมกับปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สะอาดเรียบร้อย ดูสะอาดตา เพื่อปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยในความดูแลของศูนย์อุตุนิยมวิทยา ให้มีความสะอาดเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ ไม่เป็นแหล่งสะสมของฝุ่นละอองเชื้อโรค และปลูกจิตสำนึกข้าราชการ ให้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น เรียบเรียงข่าว/ลงข่าว : ศิริพร อหันทริก ภาพ : อังคนาง ขันทกสิกรรม 22 พฤศจิกายน 2562
Responsive image เวลา 09.00 น. นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้ให้สัมภาษณ์ กับผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ช่อง KTV และ ช่อง NBT เเละร่วมรับฟังเเถลงข่าวแผนดินไหว สปป.ลาว และผลกระทบจากแผ่นดินไหว ในประเทศไทยโดยอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ภาพ:อานนท์ แก่นบัว เรียบเรียงข่าว-ลงข่าว:ชญานิศ ภูจอมดาว 21 พฤศจิกายน 2562
Responsive image เวลา 06.30-08.30 น. นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนต่าง ๆ และข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร่วมกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ 11/2562 โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง และหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้น ณ ห้องมงกุฎเพชร 1-3 ชั้น 2 โรงแรมโฆษะ จ. ขอนแก่น งานนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน โดยมีดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในครั้งนี้ ภาพ:นายณัฐพงษ์ โกฎสืบ เรียบเรียงข่าว-ลงข่าว:นางอังคนาง ขันทกสิกรรม 20 พฤศจิกายน 2562
Responsive image เวลา 09.30 -12.30 น. นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วย นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ และนายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ เข้าร่วมการประชุม"ติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำชี"ณ โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์ โดยมีนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นประธาน ภาพ:นายสุรชัย ภูนางดาว เรียบเรียงข่าว-ลงข่าว:นางชญานิศ ภูจอมดาว 12 พฤศจิกายน 2562
Responsive image นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน, นายรักษพล พอจิต รักษาการผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศการบิน พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2563 ตามแผนสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร ศบ. โดยได้รับความอนุเคราะห์จากบุคลากรโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ภาพ:นางศิริพร อหันทริก เรียบเรียงข่าว-ลง นางชญานิศ ภูจอมดาว 12 พฤศจิกายน 2562
Responsive image นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยนายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ และนายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การสร้างนวัตกรรมเครือข่ายสัญญาณเพื่อสังคมดิจิตอลในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ให้ไปสู่เกษตรกรรมที่ล้ำสมัย (Smart Farming) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น ภาพ:สุรชัย ภูนางดาว เรียบเรียงข่าว-ลงข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 12 พฤศจิกายน 2562
Responsive image นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน, นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์ ,นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ, นายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ, นายรักษพล พอจิต รักษาการผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศการบิน พร้อมด้วยข้าราชการส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมงานสภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 101 มีหน่วยงานเข้าร่วมทั้งหมด 17 หน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ ให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนในกลุ่มสีหราช ได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงาน โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้ ภาพ:นางกัญญาณัฐ ไวโสภา เรียบเรียงข่าว-ลงข่าว:ชญานิศ ภูจอมดาว 8 พฤศจิกายน 2562
Responsive image นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นประธานเปิดโครงการการถ่ายทอดความรู้ "การแปลข่าวอุตุนิยมวิทยาการบิน" การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายจะได้รับความรู้เกี่ยวกับข่าวอุตุนิยมวิทยาการบินเพิ่มมากขึ้น และ สามารถแปลข่าวอุตุนิยมวิทยาการบินได้ ณ ห้องประชุมหงส์ยนต์ ชั้น 3 ท่าอากาศยานขอนแก่น จ.ขอนแก่น ภาพ:จีรนันท์ แก้วกู่ เรียบเรียงข่าว-ลงข่าว:ชญานิศ ภูจอมดาว 7 พฤศจิกายน 2562
Responsive image นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้ นางณิชกานต์ หลวงจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศ พร้อมข้าราชการศูนย์ฯ เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เเละร่วมกับการปฏิบัติงานหน่วยเเพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง หมู่ที่ 2 ต.นาใหม่เพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น ซึ่งในการนี้ศูนย์ฯได้ให้ความรู้อุตุนิยมวิทยา และแนะนำช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยาแก่ประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจกันอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่าน App Thai Weather เเละ Facebook ของทางศูนย์ โดยมีนายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการ พอ.สว.ในครั้งนี้ ภาพ:วศิน อหันทริก เรียบเรียงข่าว-ลงข่าว:ชญานิศ ภูจอมดาว
7 พฤศจิกายน 2562
Responsive image นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ นางณิชกานต์ หลวงจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วยข้าราชการการศูนย์ฯ ออกพื้นที่สำรวจระดับความเชื่อมั่นของการพยากรณ์อากาศและเตือนภัยธรรมชาติทางอุตุนิยมวิทยา ของกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถามความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการใช้ข้อมูลการแจ้งเตือนภัยจากสภาวะอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงประกาศแจ้งเตือนภัย และช่องทางการแจ้งเตือนให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยได้ออกไปสำรวจพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยของ อำเภอบ้านไผ่ อำเภอโนนศิลา และเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ภาพ:วโรดม ศรีใส เรียบเรียงข่าง-ลงข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 15 ตุลาคม 2562
Responsive image เวลา 08.00 น. นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผุ้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ พร้อมด้วยข้าราชาการฯ เข้าร่วมพิธี “เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธี ภาพ:วโรดม ศรีใส เรียบเรียงข่าว-ลงข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 13 ตุลาคม 2562
Responsive image เวลา 09.00 น. นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้ นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “การฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นและฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีภัย” ประจำปี 2562 ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งมีข้าราชการของศูนย์ฯ เข้าร่วมการอบรม จำนวน 18 คน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของศูนย์ฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการดับเพลิงและมีทักษะในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น การอบรมแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทของไฟ องค์ประกอบของไฟ และวิธีการดับเพลิงประเภทต่างๆ หลังจากนั้นเป็นการฝึกปฏิบัติการดับเพลิงประเภทต่างๆ โดยมีพันจ่าเอกประดิษฐ์ โยเหลา นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยคณะเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ 20 กันยายน 2562
Responsive image นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้มอบหมายให้ นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ฯ เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนบ้านโนนทันแจ้งกระนวน หมู่ที่ 8 ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น ซึ่งในการนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้ให้ความรู้อุตุนิยมวิทยา และแนะนำช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยาแก่ประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจกันอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่าน App Thai Weather และ Facebook ของทางศูนย์ฯ โดยมีนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการ พอ.สว.ในครั้งนี้ ภาพ : วโรดม ศรีใส เรียบเรียงข่าว-ลงข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 13 กันยายน 2562
Responsive image นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นประธานเปิดโครงการ “การวิเคราะห์ ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อการพยากรณ์อากาศและการเตือนภัย ด้วย เทคโนโลยีสมัยใหม่” การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ตลอดจน เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ เชี่ยวชาญ และพัฒนาต่อ ยอดวิธีการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานต่อไป ณ ห้องประชุมศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาพ : ศุภกฤต โคตรเวียง เรียบเรียงข่าว-ลงข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 9-10 กันยายน 2562
Responsive image นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ให้สัมภาษณ์สดในรายการอีสานวันนี้ เรื่อง พายุระดับ 3 (โซนร้อน) “คาจิกิ” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น (NBT 11) ทีวีอีสาน เรียบเรียงข่าว-ลงข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 3 กันยายน 2562
Responsive image ศบ.ร่วมต้อนรับรองนายกฯ (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 13.30-14.30 น. นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้ นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ และนายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ เข้าร่วมต้อนรับท่านรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) และคณะในการตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ ณ บ้านวังถั่ว ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โดยมี นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้กล่าวรายงาน และ นายสมศักดิ์ จังตระกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและผู้บริหารส่วนราชการต่างๆ ให้การต้อนรับ ภาพ:สุรชัย ภูนางดาว เรียบเรียงข่าว:สามารถ ปลอดกระโทก ลงข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์
7 กันยายน 2562
Responsive image นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนพร้อมคณะฯ ได้เดินทางตรวจราชการสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัด กลุ่มงานฯ และส่วนอากาศการบินจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน แนะนำการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานในรอบ 2/2562 ตลอดจนรับทราบปัญหาอุปสรรคและความต้องการที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการสถานี ฯ กลุ่มงาน ฯ และส่วนอากาศการบินจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ภาพ:สุรชัย ภูนางดาว เรียบเรียงข่าว-ลงข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 29 สิงหาคม-2กันยายน 2562
Responsive image เวลา 07.00 น. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นำโดย นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ผู้อำนวยการส่วนต่าง ๆ และข้าราชการศูนย์ฯ เป็นเจ้าภาพจัดงานสภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 99 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งมีหน่วยงานเข้าร่วมทั้งหมด 19 หน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ ให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนในกลุ่มสีหราช ได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงาน ภาพ:วโรดม ศรีใส เรียบเรียงข่าว-ลงข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 27 สิงหาคม 2562
Responsive image วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 17.00 น. นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้นายรักษพล พอจิต รักษาราชการผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศการบิน พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ฯ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี 12 สิงหาคม 2562
Responsive image เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00 น.นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ นายพีระเดช ซุยกระเดื่อง นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ นายวศิน อหันทริก นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน นางสาวอทิติยา ไกรสีห์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน นางสาวชนกมาส สุจจะชารี เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนบ้านเเก้งคร้อ ต.นาเเพง อ. โคกโพธิ์ชัย จ.ขอนแก่น เพื่อเผยแพร่ความรู้อุตุนิยมวิทยาและแนะนำช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยาแก่ประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจกันอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่าน App Thai Weather เเละ Facebook ของทางศูนย์ โดยมีนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการ พอ.สว.ในครั้งนี้ 9 สิงหาคม 2562
Responsive image วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 18:00 น. นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผู้อำนวยการส่วนต่างๆพร้อมด้วยข้าราชการศบ. เข้าร่วมงานพิธี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 87 พรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารพลศึกษา กองการกีฬา หาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานในพิธี 7 สิงหาคม 2562
Responsive image เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 11.30 น. นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้มอบหมายให้ นายรักษพล พอจิต รักษาการผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศการบิน ให้การต้อนรับนักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลขอมหาวิทยาลัยขอนแก่น (โครงการ วมว.-มข.) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) จำนวน 33 คน และอาจารย์ 2 ท่าน เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมี นายรักษพล พอจิต รักษาการผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศการบิน, นายเสริมสิริ ศรีโย เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา ชำนาญงาน, นายฐินันท์ ธีระวัชรานนท์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน ,นางศิริพร อหันทริก เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน ,นางอังคนาง ขันทกสิกรรม เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน, นายฉลาดชัย ศิริวงศ์กุล นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ 3 สิงหาคม 2562
Responsive image เวลา 17:30 น. นายมนูญโดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ รักษาราชการผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ นายสุรชัย ภูนางนาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ นายรักษพล พอจิต ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศการบิน พร้อมด้วยข้าราชการในศูนย์ ฯ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเเละจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พุทธศักราช 2562 โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนเเก่น เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมเเก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนเเก่น ภาพ/ข่าว:อทิตยา ไกรสีห์ ลงข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 28 กรกฎาคม 2562
Responsive image เวลา 06.30-08.30 น. นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ รักษาราชการผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนต่าง ๆ และข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร่วมกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและกระทรวงวัฒนธรรม เป็นเจ้าภาพ จัดขึ้น ณ ห้องมงกุฎเพชร ชั้น 2 โรงแรมโฆษะขอนแก่น งานนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน โดยมีดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในครั้งนี้ ภาพ : สุรชัย ภูนางดาว เรียบเรียงข่าว/ลงข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 24 กรกฎาคม 2562
Responsive image เวลา 09.30 น. นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้มอบหมายให้ นายนที ฟักอ่อน ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารและเครื่องมือ (หัวหน้าคณะทำงานแผนสร้างความผาสุกและความผูกพัน ศบ. ) พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ฯ จัดโครงการ “สะสมบุญ ถวายสังฆทาน” ครั้งที่ 3 (วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา) ณ วัดป่าโมกขวนาราม บ้านหัวทุ่ง-คำไฮ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น ภาพ : กัญญาณัฐ ไวโสภา เรียบเรียงข่าว-ลงข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 12 กรกฏาคม 2562
Responsive image นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้มอบหมายให้ นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ นายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ นางสาวจีรนันท์ แก้วกู่ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน นางชญานิศ ภูจอมดาว เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน นางสาวจริญญา เห็มวงศ์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน และนายบุญเพ็ง พิลาวรรณ์ นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง หมู่ที่ 8 ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ซึ่งในการนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้ให้ความรู้อุตุนิยมวิทยา และแนะนำช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยาแก่ประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจกันอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่าน App Thai Weather เเละ Facebook ของทางศูนย์ฯ โดยมีนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการ พอ.สว.ในครั้งนี้ ภาพ : สุรชัย ภูนางดาว เรียบเรียงข่าว-ลงข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 12 กรกฏาคม 2562
Responsive image เวลา 08:30 น. นายมนูญ โดะ ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ นายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ นายเสริมศิริ ศรีโย เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงานเเละนายกู้เกียรติ สูญราช นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โดยการปลูกต้นไม้และทำความสะอาดกำจัดวัชพืชเเละทาสีสนามเด็กเล่น เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 บริเวณ กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชชัย โดยมี พันเอกณรงค์ สวนเเก้ว ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 เป็นประธานในพิธี
ภาพ-ข่าว:อทิติยา ไกรสีห์ ลงข่าว: ณิชกานต์ หลวงจันทร์
9 กรกฎาคม 2562
Responsive image เวลา 13.00 น. นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และนายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ ให้การต้อนรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแก่นวิเทศศึกษา จำนวน 20 คน และอาจารย์ 2 ท่าน เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมี นายกู้เกียรติ สูญราช นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ, นายอานนท์ แก่นบัว นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ, นางสาวอทิติยา ไกรสีห์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ภาพ-ข่าว : อังคนาง ลงข่าว : ณิชกานต์ 5 กรกฎาคม 2562
Responsive image เวลา 07.30 น. นายรักษพล พอจิต นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ รักษาราชการผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศการบิน พร้อมด้วยข้าราชการส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมงานสภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 97 มีหน่วยงานเข้าร่วมทั้งหมด 17 หน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ ให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนในกลุ่มสีหราช ได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงาน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น เป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้ ภาพ:จีรนันท์ แก้วกู่ เรียบเรียงข่าว-ลงข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 21 มิถุนายน 2562
Responsive image นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้มอบหมายให้ นายประวิทย์ เอื้อเฟื้อ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา พร้อมข้าราชการศูนย์ฯ เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เเละร่วมกับการปฏิบัติงานหน่วยเเพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนเปียน้อยศึกษา ต.สระแก้ว อ.เปียน้อย จ.ขอนแก่น ซึ่งในการนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้ให้ความรู้อุตุนิยมวิทยา และแนะนำช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยาแก่ประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจกันอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่าน App Thai Weather เเละ Facebook ของทางศูนย์ โดยมีนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการ พอ.สว.ในครั้งนี้ ภาพ-ข่าว:ประวิทย์ เอื้อเฟื้อ ลงข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 14 มิถุนายน 2562
Responsive image นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ประจำปี 2562 (Search and Rescue Exercise 2019 : SAREX 2019) ณ กองบิน 23 กองทัพอากาศ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกกว่า 30 หน่วยงาน ในงานนี้ กรมอุตุนิยมฯวิทยา นำโดย นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค รองอธิบดีฝ่ายปฏิบัติการ, นายณัฐวุฒิ แดนดี ผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบิน และศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นำโดย นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการด้านอุตุนิยมวิทยา ในครั้งนี้ด้วย ภาพ/ข่าว:ประวิทย์ เอื้อเฟื้อ ลงข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 7-9 มิถุนายน 2562
Responsive image นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ รักษาราชการผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
มอบหมายให้ นายประวิทย์ เอื้อเฟื้อ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา, นายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ
และ นายกู้เกียรติ สูญราช นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ ไปร่วมจัดนิทรรศการกับ สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร นำโดย นายธีระ บุนนาคศรีชัย
ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับเขต เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร โดยมีนายนพดล ไพฑูรย์ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี ซึ่ง ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและสถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร ได้ร่วมออกบูท ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำการเข้าเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา เว็บไซต์ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
และการใช้ APPLICATION THAIWEATHER ในการวางแผนการจัดการด้านการเกษตรให้แก่ เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ส่วนราชการ และประชาชนผู้เข้าร่วมชมงาน ภาพ/ข่าว : นายประวิทย์ เอื้อเฟื้อ ลงข่าว: ณิชกานต์ หลวงจันทร์
7-8 มิถุนายน 2562
Responsive image วันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 17.00 น. นายมนูญ โดะโอย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยร่วมประกอบพิธีมีวางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร. สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ภาพ:อทิติยา ไกรสีห์ เรียบเรียงข่าว/ลงข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 3 มิถุนายน 2562
Responsive image เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นำโดย นายมนูญ โดะโอย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด จัดกิจกรรม big cleaning day ครั้งที่ 2 ตั้งแต่เวลา 09.30 -12.00 น. โดยร่วมกันตัดแต่งต้นไม้บริเวณรอบ ๆ อาคารที่ทำการ ตัดหญ้าภายในสนามอุตุนิยมวิทยาและทำการเก็บกวาดขยะ พร้อมกับปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สะอาดเรียบร้อย ดูสะอาดตา เพื่อปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยในความดูแลของศูนย์อุตุนิยมวิทยา ให้มีความสะอาดเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ ไม่เป็นแหล่งสะสมของฝุ่นละอองเชื้อโรค และปลูกจิตสำนึกข้าราชการ ให้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น เรียบเรียงข่าว/ลงข่าว : ณิชกานต์ หลวงจันทร์ ภาพ : ปราญิชา จันทร์กอง 28 พฤษภาคม 2562
Responsive image เวลา 08.30-12.00 น. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นำโดย นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ฯ จัดโครงการ “อุตุอิ่มใจ น้องได้อิ่มท้อง” กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเเคนทอง จังหวัดขอนแก่น ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น ต่อด้วยโครงการ “อุตุฯจิตอาสาพัฒนาเพื่อชุมชน” กิจกรรมเก็บขยะในที่สาธารณะ บริเวณถนนมะลิวัลย์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภาพ:อทิติยา ไกรสีห์ เรียบเรียงข่าว-ลงข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 8 พฤษภาคม 2562
Responsive image นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้นำข้าราชการประกอบกิจกรรม ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ดังนี้ 1. เวลา 07.00น.บำเพ็ญบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์จากวัดโมกขวนาราม ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 2. เวลา 07.30น.พิธีถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10 ณ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ร่วมเฉลิมฉลองงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 3. เวลา 07.50น.ปลูกต้นไม้มงคล “รวงผึ้ง” ต้นไม้มงคลประจำรัชกาลที่ 10 ณ บริเวณศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จากนั้น ผอ.ศบ.ได้นำข้าราชการไหว้สักการะศาลเสด็จเตี่ย กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อเป็นสิริมงคลร่มเย็นเป็นสุขแก่ข้าราชการทุกคน ภาพ:ปานดาว-วโรดม เรียบเรียงข่าว:ประวิทย์ ลงข่าว:ณิชกานต์ 3 พฤษภาคม 2562
Responsive image นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วย นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ , นายประวิทย์ เอื้อเฟื้อ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศ ได้เข้าตรวจเยี่ยมข้าราชการที่สถานีอุตุนิยมวิทยามหาสารคาม จ.มหาสารคาม เพื่อตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการ ประเมินผลตามตัวชี้วัด การปฏิบัติงานด้านตรวจข้อมูลอุตุนิยมวิทยา การรับ-ส่งข้อมูลฝนอำเภอ รวมถึงการประสานงานระดับอำเภอและระดับจังหวัด จากนั้น ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้ให้กำลังใจแก่เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาผู้ปฏิบัติงาน ที่สถานีอุตุนิยมวิทยามหาสารคาม เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีต่อไป. ภาพ/ข่าว:ประวิทย์ เอื้อเฟื้อ ลงข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 2 พฤษภาคม 2562
Responsive image ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้ขอการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวนการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนต่าง ๆ และข้าราชการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ ดร.ชยุตพงศ์ นิลอ่อน และคณะจากบริษัท เอ็นคิวเอ-ซีเอส ไทยแลนด์ จำกัด (NQA C.S. Thailand Co., Ltd) เพื่อเข้าตรวจรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 ในการขอรับรองมาตรฐานตามนโยบายการพัฒนาครอบคลุมทุกส่วนงานให้มีคุณภาพแบบยั่งยืน ซึ่งผลการตรวจรับ...“ผ่านตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015” ภาพ:ปานดาว แก้วมณี ข่าว:ประวิทย์ เอื้อเฟื้อ ลงข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 24-25 เมษายน 2562
Responsive image นางสาวชลาลัย เเจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนพร้อมผู้อำนวยการส่วนต่าง ๆ เเละข้าราชการในศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าร่วมวางพานพุ่มราชสักการะเนื่องในงานพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เเละวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” เพื่อเป็นการเเสดงออกถึงความจงรักภักดี เเละสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ห้องประชุมเเก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนเเก่น โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนเเก่น เป็นประธานในพิธี ภาพ : ประวิทย์ เอื้อเฟื้อ ข่าว : อทิติยา ไกรสีห์ ลงข่าว : ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 6 เมษษยน 2562
Responsive image เวลา 09.00น. - 12.00 น. นางสาวชลาลัย เเจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้มอบหมายให้ นายประวิทย์ เอื้อเฟื้อ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา พร้อมข้าราชการศูนย์ฯ เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เเละร่วมกับการปฏิบัติงานหน่วยเเพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ต.ห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนเเก่น โดยมีดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในครั้งนี้ ในการนี้ข้าราชการที่เข้าร่วมงาน ได้ทำการเผยเเพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน เรื่องติดตามสภาพอากาศในทุกช่องทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่าน App Thai Weather เเละ Facebook ของทางศูนย์ ทำให้ประชาชนให้ความสนใจกันอย่างมาก ภาพ : ประวิทย์ เอื้อเฟื้อ ข่าว : อังคนาง ขันทกสิกรรม ลงข่าว : ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 4 เมษายน 2562
Responsive image เวลา 13.00น. นางสาวชลาลัย เเจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยนายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ ให้การต้อนรับนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 9 คน และอาจารย์ 1 ท่าน เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมี นายกู้เกียรติ สูญราช นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ, นายอภิชิต ฤทธิกุล นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ, นางสาวชนกมาศ สุจวารี เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน,นางสาวศิรินาถ อำไพพันธ์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ภาพ : ศิรินาถ อำไพพันธ์ เรียบเรียงข่าว-ลงข่าว : ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 29 มีนาคม 2562
Responsive image นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้ นายมนูญ โดะโอย ผอ.ส่วนพยากรณ์อากาศ พร้อมด้วย นายประวิทย์ เอื้อเฟื้อ ผอ.ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา ,นายวัสนันทน์ แสงจันทร์ นักอุตุนิยมวิทยา ,นายอานนท์ แก่นบัว นักอุตุนิยมวิทยา , นางสาวจีรนันท์ แก่วกู่ นักอุตุนิยมวิทยา เข้าร่วมการประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน รับทราบแผนโครงการต่างๆ ของหน่วยงานข้างเคียง และเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบินจำนวน 28 หน่วยงาน ในหัวข้อเรื่อง "บินปลอดภัยไร้ความเสี่ยง" ครั้งที่ 6 ณ ห้องประชุมทุ่งศรีเมืองแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา จ.อุดรธานี ภาพ-เรียบเรียงข่าว : ประวิทย์ เอื้อเฟื้อ ลงข่าว : ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 28-29 มีนาคม 2562
Responsive image เวลา 12.30 น. นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จังหวัดขอนแก่น และข้าราชการให้การต้อนรับ นายสือ ล้ออุทัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.) ประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมคณะ ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในโอกาสที่คณะกรรมการฯ(ค.ต.ป.) มาตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินโครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ(LLWAS) ซึ่งดำเนินการโดยกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ อีกทั้งได้ประชุมหารือการดำเนินโครงการฯ แก้ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินโครงการดังกล่าวด้วย ภาพ-ข่าว:ประวิทย์ ลงข่าว:ณิชกานต์ 21 มีนาคม 2562
Responsive image เวลา 10.00-12.30 น. นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วย นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ นายสุพจน์ ปั้นทรัพย์ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ และนายประวิทย์ เอื้อเฟื้อ ผู้อำนวนการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา ได้เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำชี ฤดูแล้ง ปี 2561/2562 ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งในการนี้ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้นำเสนอข้อมูลการพยากรณ์อากาศและพยากรณ์ฤดูฝนในช่วง 5-6เดือนข้างหน้านี้ จากนั้นได้ร่วมติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนลำปาว ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว สำนักงานชลประทานที่6 กรมชลประทาน ภาพ-ข่าว:ประวิทย์ เอื้อเฟื้อ ลงข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 15 มีนาคม 2562
Responsive image เวลา 09.00น.นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้ นายประวิทย์ เอื้อเฟื้อ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาฯ เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนบ้านหนองหอยเทพเทวัญ หมู่ที่ 6 ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้รับทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ซึ่งศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉ0ียงเหนือตอนบน ได้ให้ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา แนะนำช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยาแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ ภาพ:วโรดม ศรีใส เรียบเรียงข่าว-ลงข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 8 มีนาคม 2562
Responsive image เวลา 09.00 น.นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ช่อง 7 สี ในเรื่องพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2562 ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2562) ซึ่งบริเวณที่มีผลกระทบ ได้แก่ บริเวณจังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น หนองบัวลำภู เลย และอุดรธานี ภาพ:ประวิทย์ เอื้อเฟื้อ เรียบเรียงข่าว:อทิติยา ไกรสีห์ ลงข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 26 กุมภาพันธ์ 2562
Responsive image นางสาวชลาลัย เเจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผู้อำนวยการส่วนฯ พร้อมด้วยข้าราชการในศบ. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการเเสดงออกถึงความจงรักภักดีเเละน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ห้องประชุมเเก่นเมือง ศาลากลางจังจังหวัดขอนเเก่น พร้อมด้วยหน่วยงานในจังหวัดทุกภาคส่วน โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนเเก่น เป็นประธานในพิธี ภาพ:อทิติยา ไกรสีห์ เรียบเรียงข่าว:อทิติยา ไกรสีห์ ลงข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 18 มกราคม 2562
Responsive image เวลา 07.00 – 12.00 น. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้จัด กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้นซึ่งในงานนี้เด็กๆ ได้มีโอกาสเเสดงความสามารถ ตอบคำถาม เล่นเกมส์ ชิงรางวัล โดยในงานมี นางสาวชาลัย เเจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนฯ เป็นผู้มอบของรางวัลซึ่งในงานนี้ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและเด็กๆเป็นจำนวนมาก เด็กๆสนุกเเละตื่นเต้นที่ได้เรียนรู้เเละได้สัมผัสกับเครื่องมือตรวจอากาศของจริง คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 คือ “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” ภาพ : วโรดม ศรีใส ข่าว : อทิติยา ไกรสีห์ ลงข่าว : ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 12 มกราคม 2562
Responsive image เวลา07:00-12.00 นางสาวชลาลัย เเจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
มอบหมายให้ นายประวิทย์ เอื้อเฟื้อ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ พอ.สว. สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ ต.หนองกุงเซิน อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น เ
เละในครั้งนี้ ข้าราชการในศูนย์ได้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้ ทางด้านอุตุนิยมวิทยา พร้อมทั้งตอบข้อสักถามต่าง ๆ ให้กับประชาชนผู้สนใจ
โดยในงานงานนี้ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนเก่น ได้เข้าเยี่ยมชมบูธ เเละเป็นประธานในพิธีอีกด้วย ภาพ : ประวิทย์ เอื้อเฟื้อ ข่าว:อทิติยา ไกรสีห์ ลงข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์
11 มกราคม 2562
Responsive image เวลา 12.00น. นางสาวชลาลัย เเจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ให้สัมภาษณ์สื่อทีวี บริษัทขอนแก่นเคเบิลทีวี จำกัด(KTV) เกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าชมศูนย์อุตุนิยมวิทยา(OPEN HOUSE ) และเปิดต้อนรับเด็กและเยาวชนเข้าชมช่วงวันเด็กแห่งชาติ พร้อมนี้ได้พาผู้สื่อข่าวเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของข้าราชการในส่วนฯต่างๆ ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาพ-เรียบเรียงข่าว:ประวิทย์ เอื้อเฟื้อ ลงข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 7 มกราคม 2562
Responsive image เวลา 09.00-12.00น. นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเเหนือตอนบน เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเรื่องการตรวจอากาศผิวพื้น ซึ่งจัดโดยส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมีสถานีอุตุนิยมวิทยาจากต่างจังหวัด เข้ารับฟังทางconferenceด้วย ภาพ:ประวิทย์ เอื้อเฟื้อ เรียบเรียงข่าว:อทิติยา ไกรสีห์ ลงข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์ 7 มกราคม 2562
CopyRight : 2010 by Upper North-Eathern Region Meteorological Center All Right Reserved
สถานที่ตั้ง : ท่าอากาศยานขอนแก่น ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. ส่วนพยากรณ์อากาศ (สอบถามลักษณะอากาศ) 0-4346-8224 , ส่วนสารสนเทศฯ (บริการข้อมูล) 0-4346-8246
ส่วนเฝ้าระวังฯ 0-4346-8291 , ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 043-468130 , Fax 043-468086
Contact to Webmaster: s48381@metnet.tmd.go.th, center_kk@metnet.tmd.go.th