ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะว้นออกเฉียงเหนือตอนบน
Upper Northeastern Meteorological Center
| หน้าหลัก | | เกี่ยวกับเรา |
ภาพกิจกรรม รายละเอียด วันที่
Responsive image เวลา ๐๙.๐๙ น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วย ผู้บริหารและข้าราชการศูนย์ฯ เข้าร่วมสักการะพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
Responsive image ระหว่างวันที่ ๖-๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่ตรวจราชการกิจกรรม/โครงการของหน่วยงานภายใต้กระทรวงฯ ณ จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคาย ในการนี้ท่านดร.ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมในการลงพื้นที่ดังกล่าวด้วย ซึ่งในการนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยาด้วย ๖-๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
Responsive image เวลา 11.30 - 13.30 น. ผู้อำนวยการส่วนต่าง ๆ และข้าราชการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับว่าที่ร้อยตรีธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ ในการตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมกับมอบนโยบาย ในการขับเคลื่อนการทำงานของกรมอุตุนิยมวิทยา และเน้นย้ำให้เกิดความรัก ความสามัคคีกันภายในหน่วยงาน ณ ห้องประชุมศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 5 พฤษภาคม 2565
Responsive image เวลา 08.00 น. นายมนูญ โดะโอย นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ และนางณิชกานต์ หลวงจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา เข้าร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า” และพิธี “วันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น(หลังใหม่) ชั้น 1 โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธี 31 มีนาคม 2565
Responsive image เวลา 12.00 -14.30 น. นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้อำนวนการส่วนต่างๆ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาและข้าราชการสังกัดศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อรับทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนปัญหา-อุปสรรคต่างๆ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องประชุมด่านตรวจพืชนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม 21 มีนาคม 2565
Responsive image วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ว่าที่ร้อยตรีธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ นายมนูญ โดะโอย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคจะออกเฉียงเหนือตอนบน และผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาในสังกัดฯ เข้าร่วมกิจกรรม “สร้างการรับรู้ เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม" ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti Fake News Center : AFNC) ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เน้นกุล่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้แทนภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชนในพื้นที่ โดยมี นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธีจัดขึ้น ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 21 มีนาคม 2565
Responsive image เวลา 09.00 -12.00 น. นายมนูญ โดะโอยนักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ฯ ร่วมกิจกรรม big cleaning day โดยร่วมกันตัดแต่งต้นไม้บริเวณรอบ ๆ อาคารที่ทำการ ตัดหญ้าภายในสนามอุตุนิยมวิทยาและทำการเก็บกวาดขยะ พร้อมกับปรับปรุงภูมิทัศน์ และปรับปรุงพื้นที่ใช้สอย ให้ถูกสุขลักษณะ อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกข้าราชการ ให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสถานที่ปฏิบัติงานให้น่าอยู่และดีขึ้น 10 มีนาคม 2565
Responsive image เวลา 08.30 - 12.15 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้ นายรักษพล พอจิต นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน บรรยายให้ความรู้อุตุนิยมวิทยาแก่อาจารย์และนิสิตนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 18 คน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 28 กุมภาพันธ์ 2565
Responsive image เวลา 08.00 – 10.00 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะ วันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้ข้าราชการศูนย์ฯ เข้าร่วมโครงการ มาตรวจสุขภาพกันเถอะ ตามแผนปฏิบัติงานสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร กรมอุตุนิยมวิทยาปี 2565 ประเด็นยุทธ์ ที่ 1. เสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน , กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตกับงาน 22 กุมภาพันธ์ 2565
Responsive image วันจันทร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 11.00 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้นายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ และนายกู้เกียรติ สูญราช นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่าน VDO Conference ร่วมกับคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีเนื้อหาในการนำเสนอโครงการการบริหารราชการแบบประชาชนมีส่วนร่วม รวมถึงการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่างๆ ณ ห้องประชุม MDES1 ชั้น 9 กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม. โดยมีนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ 21 กุมภาพันธ์ 2565
Responsive image วันพฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 16.00 -17.30 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้ นายรักษพล พอจิต นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน บรรยายให้ความรู้อุตุนิยมวิทยาแก่คณะศึกษาดูงานนักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 18 คน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 17 กุมภาพันธ์ 2565
Responsive image ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30–16.30 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนต่าง ๆ และข้าราชการศูนย์ฯ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ ISO 9001:2015 ประจำปี 2565 โดย ดร.ชยุตพงศ์ นิลอ่อน จากบริษัทBEST ISO (Thailand ) Co., Ltd ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 14-16 กุมภาพันธ์ 2565
Responsive image วันจันทร์ ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้ นายมนูญ โดะโอย นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการพิเศษ ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวช่อง NBT และช่อง 7 เกี่ยวกับสภาพอากาศในช่วงสัปดาห์นี้และแจ้งเตือนรับมือกับพายุฝนฟ้าคะนอง ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 31 มกราคม 2565
Responsive image วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ รองอธิบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และ และนายพีระเดช ซุยกระเดื่อง นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ เข้าร่วมโครงการ “ศบ.พร้อมใจให้โลหิต” โดยการบริจาคเกล็ดเลือด ณ คลังเลือดกลางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 1 อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร กิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม (เข้าร่วม 2 คน) 16 มกราคม 2565
CopyRight : 2010 by Upper North-Eathern Region Meteorological Center All Right Reserved
สถานที่ตั้ง : ท่าอากาศยานขอนแก่น ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. ส่วนพยากรณ์อากาศ (สอบถามลักษณะอากาศ) 0-4346-8224 , ส่วนสารสนเทศฯ (บริการข้อมูล) 0-4346-8246
ส่วนเฝ้าระวังฯ 0-4346-8291 , ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 043-468130 , Fax 043-468086
Contact to Webmaster: s48381@metnet.tmd.go.th, center_kk@metnet.tmd.go.th