ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะว้นออกเฉียงเหนือตอนบน
Upper Northeastern Meteorological Center
| หน้าหลัก | | เกี่ยวกับเรา |
ถึงตรงนี้ --> ถึงตรงนี้ -->
ภาพกิจกรรม รายละเอียด วันที่
Responsive image เวลา 07.30 -12.00 น.นายมนูญ โดะโอย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายเสริมศิริ ศรีโย เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน และ นายศุภกฤต โคตรเวียงนักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” จังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนบ้านโนนหอมโนนศาลา หมู่ที่ 8 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จังหวัดขอนแก่น ในการนี้ศูนย์ฯ ได้ แนะนำช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยาผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น เพจfacebook ศูนย์ฯ เพื่อรับของรางวัล โดยในครั้งนี้ทางศูนย์ฯ ได้รณรงค์ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ร่วมใช้ถุงผ้า”เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับ ความสนใจเป็นอย่างมากจากประชาชนหน่วยงานต่าง ๆ มากมายโดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้ 21 ตุลาคม 2564
Responsive image เวลา 09.00 – 14.30 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เข้าร่วมประชุมและนำเสนอรายงานสภาพอากาศ ให้กับ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ที่ ศาลากลางจังหวัด จังหวัดขอนแก่น 14 ตุลาคม 2564
Responsive image เวลา 16.00 น.นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่7/2564 ณ ห้องประชุม เสียงแคน ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธาน 8 ตุลาคม 2564
Responsive image วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น.นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายรักษพล พอจิต นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ/รักษาราชการผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ และ นายวศิน อหันทริก ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารและเครื่องมือ เข้าร่วมต้อนรับและ รายงานให้ข้อมูลสภาพอากาศ แก่ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ณ ประตูน้ำ D8 บ้านพระคือ ตำบลพระลับ อ. เมือง จ. ขอนแก่น 8 ตุลาคม 2564
Responsive image เวลา 15.000 – 15.30 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์ อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวช่อง 3 เกี่ยวกับ สภาพอากาศในช่วงนี้ ณ ท่าอากาศยานขอนแก่น 5 ตุลาคม 2564
Responsive image เวลา 09.00 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และนายพีระเดช นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการ “ศบ.พร้อมใจให้โลหิต” โดยการบริจาคเกล็ดเลือด ณ คลังเลือดกลางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 1 อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับแผนสร้างความผาสุกและผูกพัน การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร กิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม 5 ตุลาคม 2564
Responsive image เวลา 15.000 – 15.30 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์ อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวช่อง 7 เกี่ยวกับสภาพอากาศในช่วงนี้ ณ ห้องประชุม ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 23 กันยายน 2564
Responsive image เวลา 14.00 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมาย นายรักษพล พอจิต นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ/รักษาราชการผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ เข้าร่วมประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในเชิงป้องกันหรือยับยั้งจังหวัดขอนก่น ห้องประชุมเสียงแคน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น หลังเก่า โดยมี นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธาน 20 กันยายน 2564
Responsive image เวลา 09.30 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมาย นายรักษพล พอจิต นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ /รักษาราชการผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ และ นายวศิน อหันทริก ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารและเครื่องมือ ร่วมงานพิธีเปิดสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ณ. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น โดยมีนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 กันยายน 2564
Responsive image เวลา 14.00 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยนายรักษพล พอจิต นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ/รักษาราชการผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น หลังใหม่ (ชั้น 5) โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธาน 15 กันยายน 2564
Responsive image เวลา 14.00 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าร่วมการประชุมการติดตามและเตรียมการป้องกนอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม ณ ห้องประชุมเสียงแคน จังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (ชั้น 2) โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธี 14 กันยายน 2564
Responsive image เวลา 10.00 – 10.30 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์ อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวช่อง 5 เกี่ยวกับสภาพอากาศในช่วงนี้ ณ ห้องประชุม ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 10 กันยายน 2564
Responsive image วันศุกร์ ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และนายวศิน อหันทริก ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารและเครื่องมือ เข้าร่วมโครงการ “ศบ.พร้อมใจให้โลหิต” โดยการบริจาคเกล็ดเลือด ณ คลังเลือดกลางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 1 อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับแผนสร้างความผาสุกและผูกพัน การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร กิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม 3 กันยายน 2564
Responsive image วันพฤหัสบดี ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564 นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และคณะฯเดินทางตรวจราชการที่ สอต.เลย สกษ.เลย สอต.หนองบัวลำภู พร้อมรื้อถอน สถานีฝนอัตโนมัติ อบต.หนองงิ้ว ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย 2 กันยายน 2564
Responsive image วันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยนายรักษพล พอจิต นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ/รักษาราชการผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ เข้าร่วมการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีอุทกภัย ผ่านระบบประชุมทางไกล “Zoom” เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน และบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น 26 สิงหาคม 2564
Responsive image เวลา 09.00-12.00 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมอบหมายให้ นายรักษพล พอจิต นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ/รักษาราชการผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ พร้อมด้วยนายพีระเดช ซุยกระเดื่อง นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการและนายทนินธร ถือขุนทด นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จำนวน 30 คน ในรูปแบบออนไลน์ 7 สิงหาคม 2564
Responsive image เวลา 09.00 น. วันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าร่วมโครงการ “ศบ.พร้อมใจให้โลหิต” โดยการบริจาคเกล็ดเลือด ณ คลังเลือดกลางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 1 อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับแผนสร้างความผาสุกและผูกพัน การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร กิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม 3 สิงหาคม 2564
Responsive image วันศุกร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนต่างๆ และข้าราชการศูนย์ฯ เข้าร่วมการประชุมสัมมนา หัวข้อ “สร้างการรับรู้ เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม" โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti Fake News Center : AFNC) ครั้งที่ 1/2564 จัดโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีนายทศพล เพ็งส้ม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) เป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธี โดยมี นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมสัมมนา การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เน้นกุล่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้แทนภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชนในพื้นที่ จัดขึ้น ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 9 กรกฏาคม 2564
Responsive image เวลา 09.00 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนพร้อมด้วยนายพีระเดช ซุยกระเดื่อง นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ และนายวัสนันทน์ แสงจันทร์ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการ “ศบ.พร้อมใจให้โลหิต” โดยการบริจาคเลือด ณ คลังเลือดกลางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 1 อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับแผนสร้างความผาสุกและผูกพัน การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร กิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม 2 กรกฎาคม 2564
Responsive image วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าร่วมประชุม Video Conference รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำชี ณ สำนักงานชลประทานที่ 6 โดยมีนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นประธาน 24 มิถุนายน 2564
Responsive image เวลา 14.00 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน แผนงานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนฯ ซึ่งเป็นแผนระดับที่ 3 ที่รองรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคง แผนแม่บทย่อยด้านการรักษาความสงบภายในประเทศ และแผนแม่บทย่อยด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่งคง รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุม กองอำนวยการ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 23 มิ.ย.64
Responsive image เวลา 09.09 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนต่าง ๆ และข้าราชการศูนย์ฯ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสักการะพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยา ครบรอบ 79 ปี เพื่อเป็นการน้อมถวายสักการะและระลึกถึงคุณงามความดีของผู้ก่อตั้งกรมอุตุนิยมวิทยาในประเทศไทย ณ ศาลพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และร่วมกันทำความสะอาดบริเวณในอาคารสำนักงานและบริเวณรอบๆ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 23 มิ.ย.64
Responsive image วันจันทร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้นายรักษพล พอจิต นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ/รักษาราชการผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ และนายวศิน อหันทริก ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารและเครื่องมือ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเริ่ม บูรณฤกษ์ สำนักเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 21 มิถุนายน 2564
Responsive image นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายไห้นายวศิน อหันทริก ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารและเครื่องมือ และนายพีระเดช ซุยกระเดื่อง นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ จิตอาสาเฉพาะกิจ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพสกนิกรชาวจังหวัดขอนแก่น ร่วมปฏิบัติภารกิจบริการประชาชนที่มารอรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 11 มิถุนายน 2564
Responsive image เวลา 09.00 น. วันที่ 4 มิถุนายน 2564นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าร่วมโครงการ “ศบ.พร้อมใจให้โลหิต” โดยการบริจาคเกล็ดเลือด ณ คลังเลือดกลางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 1 อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับแผนสร้างความผาสุกและผูกพัน การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม 4 มิถุนายน 2564
Responsive image วันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น.นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร่วมประชุมเพี่อเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตชุมชนเมือง เตรียมการรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2564 นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธาน พร้อมกับหน่วยภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 1 มิถุนายน 2564
Responsive image วันอังคาร ที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 ณ ที่สาธารณะประโยชน์หนองผือ บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธี 25 พฤษภาคม 2564
Responsive image เวลา 13.00 น. นายวศิน อหันทริก ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารและเครื่องมือ เข้าร่วมโครงการ “ศบ.พร้อมใจให้โลหิต” โดยการบริจาคเลือด ณ คลังเลือดกลางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 1 อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับแผนสร้างความผาสุกและผูกพัน การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร กิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม 3 พฤษภาคม 2564
Responsive image เวลา 09.30 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าร่วมโครงการกรณีฉุกเฉินในเชิงป้องกันและยับยั้งจังหวัดขอนแก่น (อุทกภัย) กำจัดวัชพืช ผักตบชวา สิ่งกีดขวางทางน้ำออก และเปิดทางน้ำการพร่องน้ำเพื่อทำเป็นแก้มลิงรองรับน้ำในช่วงฤดูฝน ในเขตบริเวณพื้นที่ เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านเป็ด เทศบาลตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อเปิดทางน้ำให้น้ำไหลได้สะดวก แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและติดตั้งเครื่องสูบน้ำในเขตพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อเตรียมการรับมือกับสถาณการณ์และเข้าร่วมตรวจเยี่ยมพื้นที่ดำเนินการและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริเวณสถานีสูบน้ำบึงหนองโคตร โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน 3 พฤษภาคม 2564
Responsive image วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 10.00 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยนายรักษพล พอจิต นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ/ รักษาราชการผู้อำนวยการ ส่วนพยากรณ์อากาศ เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความ จงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลาหลางจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธี 25 เมษายน 2564
Responsive image ด้วยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นำโดย นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร กรมอุตุนิยมวิทยาปี ๒๕๖๔ ประเด็นยุทธ์ที่ ๑.สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การ เป้าประสงค์ องค์การมีภาพลักษณ์ที่ดี บุคลากรมีความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์การ กลยุทธ์ เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมได้จัดกิจกรรม“โครงการยาเหลือใช้ บริจาคได้” นำไปมอบให้กับโรงพยาบาลที่ห่างไกล และขาดแคลนยา รอบเเรกเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการรักษาโรคต่างๆ 21 เมษายน 2564
Responsive image วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 10:00 - 12.00 น.นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ลงพื้นที่สำรวจที่ระบายน้ำ ณ ศูนย์วิจัยข้าวพร้อมด้วยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยขอนแก่น โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธี 20 เมษายน 2564
Responsive image วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในเชิงป้องกันหรือยับยั้ง จังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (ชั้น 2) โดยมีนาย นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน 8 เมษายน 2564
Responsive image เวลา 06.00 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยนายวศิน อหันทริก ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารและเครื่องมือ และนางสาวชนกมาส สุจจะชารี เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน เข้าร่วมงานรัฐพิธี” วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลาหลางจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธี 6 เมษายน 2564
Responsive image เวลา 09.00 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนพร้อมด้วยนายพีระเดช ซุยกระเดื่อง นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการ “ศบ.พร้อมใจให้โลหิต” โดยการบริจาคเกล็ดเลือด ณ คลังเลือดกลางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 1 อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับแผนสร้างความผาสุกและผูกพัน การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร กิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม 2 เมษายน 2564
Responsive image วันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 – 15.00 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์ อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น (NBT KHONKAEN) เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 3-6 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เมษายน 2564
Responsive image เวลา 08.00 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วย
นายรักษพล พอจิต นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ/ รักษาราชการผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ และ นางสาวจริญญา เห็มวงศ์
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน ร่วมงานพิธีถวายสักการะ “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว” และ
"วันข้าราชการพลเรือน" ณ ห้องแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
31 มีนาคม 2564
Responsive image เวลา 14.30- 15.00 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ฯร่วมให้การต้อนรับนายภูเวียง ประคำมินทร์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการตรวจเยี่ยม ศบ. 24 มีนาคม 2564
Responsive image นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้
นายกู้เกียรติ สูญราช เข้าร่วมการประชุมผังน้ำครั้งที่ 2 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำชี จัดโดยสำนักงานทรัพยากร
น้ำแห่งชาติ ณ โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอล 2-3
โดยมีนาย สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานและกล่าวเปิดงานและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ได้มอบหมายให้บริษัทโปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด ,บริษัทเมกกาเทค คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ทำการศึกษา
และวางผังน้ำบริเวณลุ่มแม่น้ำชีเพื่อหาแก้ปัญหาพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก ใช้ระยะเวลา 480 วัน และได้นำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ได้ให้ข้อมูลและสะท้อนถึงปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่
22 มีนาคม 2564
Responsive image ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2564 เวลา 08.30–16.30 น. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นำโดยนายนายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนต่าง ๆ และข้าราชการศูนย์ฯ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ ISO 9001:2015 ประจำปี 2564 โดย ดร.ชยุตพงศ์ นิลอ่อน จากบริษัท เอ็นคิวเอ-ซีเอส ไทยแลนด์ จำกัด (NQA C.S. Thailand Co., Ltd) ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 19 มีนาคม 2564
Responsive image วันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 07.30 -12.00 น.นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์ อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้ นางณิชกานต์ หลวงจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศ อุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ฯ เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” จังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนชุมแพพิทยาคม หมู่ที่ 9 ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ในการนี้ศูนย์ฯ ได้ แนะนำช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยาผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น เพจfacebook ศูนย์ฯ เพื่อรับของรางวัล โดยในครั้งนี้ทางศูนย์ฯ ได้รณรงค์ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ร่วมใช้ถุงผ้า”เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับ ความสนใจเป็นอย่างมากจากประชาชนหน่วยงานต่าง ๆ มากมายโดยมีนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้ ภาพ:อทิติยา เรียบเรียง/ลงข่าว:ชนกมาส ตรวจทานข่าว:ณิชกานต์ 18 มีนาคม 2564
Responsive image เวลา 13:30 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 18 คน ในรายวิชา อุตุนิยมวิทยาการเกษตร เเละวิชาการจัดการพืชไร่ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาริการ์ บุญพันธ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เรื่องเครื่องมือทางอุตุนิยมวิทยา หลักการใช้งาน การอ่านแผนที่อากาศ แผนที่ดาวเทียม ตลอดจนประยุกต์ใช้อุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายวิชาดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ด้านต่างๆเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยในครั้งนี้มีนายชลชัย จตุรทิศ,นางสาวจีรนันท์ เเก้วกู่ นักอุตุนิยมวิทยาปฎิบัติการ นางสาวอทิติยา ไกรสีห์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงานเเละนายวโรดม ศรีใส เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฎิบัติงานเป็นวิทยากรในครั้งนี้ 15 มีนาคม 2564
Responsive image วันพฤหัสบดี ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 10.00 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น (NBT KHONKAEN) และ สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 เรื่อง ภาวะฝุ่นละออง ณ ห้องประชุม ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 11 มีนาคม 2564
Responsive image เวลา 08.00 น.นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำชี
รวมทั้งเตรียมความพร้อมของส่วนราชการในการช่วยเหลือประชาชน ในกรณีที่ประสบสภาวะภัยแล้ง ร่วมกับผู้แทนจากสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ,สำนักพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ นายสมศักดิ์ จังตระกุล
ผู้ว่าราชจังหวัดขอนแก่น,นายสมพงษ์ เข็มเหล็ก หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น,นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานจังหวัดขอนแก่น
,นายสมบัติ มีลักษณะสม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดขอนแก่นและ นายสาธิต สื่อประเสริฐสุข ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 4
โดยมี นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
4 มีนาคม 2564
Responsive image เวลา 13.00 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น (NBT KHONKAEN) เรื่อง พายุฤดูร้อน และผลกระทบที่เกิดขึ้นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ ห้องประชุม ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 3 มีนาคม 2564
Responsive image เวลา 09.00 น.นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าร่วมโครงการ “ศบ.พร้อมใจให้โลหิต” โดยการบริจาคเกล็ดเลือด ณ คลังเลือดกลางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 1 อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับแผนสร้างความผาสุกและผูกพัน การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร กิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม 3 มีนาคม 2564
Responsive image นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ฯ ตามมาตรการทุกรูปแบบในการเฝ้าระวังเเละป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เเละกระตุ้นเตือนให้เกิดการตระหนักตื่นตัวของบุคลากร ศบ.ประกอบกับเป็นแผนปฏิบัติงานสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร กรมอุตุนิยมวิทยาปี 2564 ประเด็นยุทธ์ที่ 1.เสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน เป้าประสงค์ มีสภาพแวดล้อม บรรยากาศและเครื่องมือที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มีขวัญกำลังใจที่ดี กลยุทธ์ เสริมสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตกับงาน ส่งเสริมให้บุคคลากรมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมจึงได้จัดทำ โครงการมือสะอาดปราศจากโรค จัดทำอ่างล้างมือแบบเท้าเหยียบ โดยมุ่งหวังการล้างมือตามมาตรการการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อได้อย่างดียิ่ง 2 มีนาคม 2564
Responsive image เวลา 14.00-16.30 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
มอบหมายให้ นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนตรวจอากาศการบินและส่วนพยากรณ์อากาศการบิน พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ฯ
ให้การต้อนรับคณะนักเรียนโครงการวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.5 คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 31 คน
พร้อมอาจารย์ 4 ท่าน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
โดยมีนายชลชัย จตุรทิศ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ บรรยายในหัวข้ออุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น และนางสาวอทิติยา ไกรสีห์
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน บรรยายด้านการตรวจอากาศผิวพื้น และการตรวจอากาศชั้นบน
ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
24 กุมภาพันธ์ 2564
Responsive image เวลา 10.00-12.00 น.นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องอบรม 1 อาคารB1 วิทยาลัยป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตขอนแก่นที่ โดยมีนายสุเทพ มณีโชค รองผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในการประชุม
19 กุมภาพันธ์ 2564
Responsive image นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ฯ ตามมาตรการทุกรูปแบบในการเฝ้าระวังเเละป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)เเละกระตุ้นเตือนให้เกิดการตระหนักตื่นตัวของบุคลากร ศบ. ประกอบกับเป็นแผนปฏิบัติงานสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร กรมอุตุนิยมวิทยาปี 2564 ประเด็นยุทธ์ที่ 1.เสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน ป้าประสงค์ มีสภาพแวดล้อม บรรยากาศและเครื่องมือที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มีขวัญกำลังใจที่ดี กลยุทธ์ เสริมสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตกับงาน ส่งเสริมให้บุคคลากรมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมจึงได้ติดตั้งเครื่องเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิอุณหภูมิร่างกาย แบบไร้สัมผัส และแอลกอฮอล์ล้างมือ โดยมุ่งหวังให้บริการคัดกรองโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เบื้องต้น 11 กุมภาพันธ์ 2564
Responsive image เวลา 09.00-12.00 น.คณะทำงานเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนได้รับมอบหมายจาก นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ออกไปพบปะกลุ่มสมาชิกเครือข่ายลงพื้นเก็บข้อมูลผลผลิตทางการเกษตรที่เครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนแบบมีส่วนร่วมบ้านห้วยเตย อำเภอซำสูง จ.ขอนแก่น 11 กุมภาพันธ์ 2564
Responsive image เวลา 09.00-12.00 น.คณะทำงานเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนได้รับมอบหมายจาก นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ลงพื้นเก็บข้อมูลผลผลิตทางการเกษตรที่เครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนแบบมีส่วนร่วมบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ และพบปะพูดคุยสมมชิกเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาใหม 2เครือข่ายที่ บ้านอำเภอชุมแพและ บ้านหนองน้อย อำเภอเวียงเก่า 10 กุมภาพันธ์ 2564
Responsive image เวลา 10.00 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น (NBT KHONKAEN) เรื่อง เตือน พายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ในช่วงวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 9 กุมภาพันธ์ 2564
Responsive image เวลา 16.00 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวช่อง36 PPTV เรื่อง เตือน พายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ในช่วงวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 5 กุมภาพันธ์ 2564
Responsive image นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ฯ เข้าร่วมโครงการ
“ศบ.พร้อมใจให้โลหิต” ซึ่งสอดคล้องกับแผนสร้างความผาสุกและผูกพัน การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร กิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม
บริจาคเกล็ดเลือดและบริจาคเลือด ที่คลังเลือดกลางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 1 อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ภาพ
5 กุมภาพันธ์ 2564
Responsive image เวลา 08.00-09.30 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
มอบหมายให้ นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนต่างฯ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชชัย ต.ศิลา
อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีพ.อ.ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการการกรมทหารราบที่ 8 เป็นประธานในพิธี
28 มกราคม 2564
Responsive image เวลา 10.30 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น (NBT KHONKAEN) ในหัวข้อเรื่อง “การคาดหมายสภาวะอากาศและผลกระทบต่อการสะสมของฝุ่นละออง PM 2.5" ณ ห้องปรุชุม ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน วันที่ 27 มกราคม 2564
Responsive image เวลา 09.00-12.00 น.นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าร่วมประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ที่ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 6 ขอนแก่น เรื่องการบริหารจัดการน้ำ ปี 2564 โดยมีนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรีเป็นประธานในการประชุม 25 มกราคม 2564
Responsive image คณะทำงานเครือข่ายฯได้รับมอบหมายจาก นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ให้ออกไปพบปะพูดคุยกับสมาชิกใหม่เครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนแบบมีส่วนร่วม เเละได้เยี่ยมชมพื้นที่การเกษตรและงานกลุ่มกิจกรรม ชุมชนบ้านขามป้อม ที่บ้านขามป้อม ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 22 มกราคม 2564
Responsive image เวลา 08:00 - 12.00 น.นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ฯ เข้าร่วมโครงการ ลดปริมาณเชื้อเพลิง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยสำนักจัดการทรัพยากร ป้าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อมจังหวัดขอนเก่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ ซึ่งในงานนี้มีการสาธิตการเก็บขนใบไม้ กิ่งไม้เเห้งที่ร่วงหล่นในพื้นที่ป่าเเล้วนำมาเข้าเครื่องอัดใบไม้เเละการจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการป่าไม้โดยทำเเนวกันไฟ (firebreak) ในพื้นที่ป่าระยะทางประมาณ100เมตร ณ บริเวณป่าชุมชน บ้านหนองปิง ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยในงานนี้มีนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี 21 มกราคม 2564
Responsive image เวลา 08.30 - 16:30 น.นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ฯ
ร่วมกันทำความสะอาดและ ทาสีรั้ว ณ ศูนย์ฯ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ทัศนียภาพของศูนย์ฯ ให้สวยงาม สะอาด น่าอยู่ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
อีกทั้งการทำกิจกรรมดังกล่าวยังมีส่วนทำให้บุคลากรได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการเสริมสร้างความสามัคคี ความรักใคร่กลมเกลียวต่อกัน
12-14 ม.ค.2564
Responsive image วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 คณะทำงานเครือข่ายอุตุนิยมวิทยา ได้รับมอบหมายจากท่าน ผอ.ศบ.ได้ออกไปพบปะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องผลิตผลทางการเกษตรและบำรุงรักษาตรวจเช็ดเครื่องมือตรวจอากาศที่ เครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนแบบมีส่วนร่วม อำเภอซำสูง และได้พบปะพูดคุยกับบุคลากรเกษตรอำเภอซำสูง เรื่องการเกษตรในพื้นที่ เครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนแบบมีส่วนร่วม อำเภอซำสูง 6 มกราคม 2564
CopyRight : 2010 by Upper North-Eathern Region Meteorological Center All Right Reserved
สถานที่ตั้ง : ท่าอากาศยานขอนแก่น ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. ส่วนพยากรณ์อากาศ (สอบถามลักษณะอากาศ) 0-4346-8224 , ส่วนสารสนเทศฯ (บริการข้อมูล) 0-4346-8246
ส่วนเฝ้าระวังฯ 0-4346-8291 , ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 043-468130 , Fax 043-468086
Contact to Webmaster: s48381@metnet.tmd.go.th, center_kk@metnet.tmd.go.th