ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
Upper Northeastern Meteorological Center
| หน้าหลัก | | เกี่ยวกับเรา |
ภาพกิจกรรม รายละเอียด วันที่
Responsive image วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 13.00 - 15.00 น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย มอบหมายให้นายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ นายสุชาติ ศรีใส นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน นายกู้เกียรติ สูญราชนักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ และนายณัฐพงษ์ โกฏิสืบ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานงาน ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบเครื่องมือวัดสารประกอบด้านอุตุนิยมวิทยาและ ติดตามผลผลิตทางการเกษตรในปี 2565 ณ ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น โดยมีนางต๋อย โพธิ์ศรี สมาชิกเครือข่ายให้การต้อนรับ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕
Responsive image เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วย ผส.ส่วน และข้าราชการศูนย์ฯ เข้าร่วมโครงการ“การซ้อมดับเพลิงและหนีไฟเบื้องต้น ประจำปี ๒๕๖๕” เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือสภาวะวิกฤตในรูปแบบต่างๆ โดยมีขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติเรื่องการเกิดอัคคีภัย เพื่อให้มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับสภาวะวิกฤต สามารถบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน แก่ประชาชน เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แม้ว่าจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงจนส่งผลกระทบให้เกิดการหยุดชะงักในการดำเนินงานหรือการให้บริการ ประกอบกับกิจกรรม “กิจกรรมการซ้อมดับเพลิง/หนีไฟ” อยู่ในแผนปฏิบัติงานสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร กรมอุตุนิยมวิทยาปี ๒๕๖๕ ได้รับความอนุเคราะห์จาก หน่วยดับเพลิง/หน่วยกู้ภัย ท่าอากาศยานขอนแก่น ณ บริเวณห้องประชุมชั้น 1 และบริเวณลานจอดรถ ศบ. ๒o กันยายน ๒๕๖๕
Responsive image วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้ นายศุภกฤต โคตรเวียง นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการเป็นวิทยากรในการบรรยายเพื่อให้ความรู้กับพนักงานของโรงแรมฯ ในหัวข้อ “ข่าวสารด้านอุตุนิยมวิทยากับการเตือนภัยธรรมชาติ” ด้วยทางโรงแรม ได้คำนึงถึงความสำคัญของการพยากรณ์อากาศ สำหรับการเตรียมความพร้อมในการจัดงานประชุมสัมมนาและกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมช์และขับเคลื่อนธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการท่องเที่ยว ให้ทัดเทียมกับจังหวัดและภูมิภาคอื่นๆ ทั้งนี้ ทางโรงแรม ได้มีการประสานงานจากทางศูนย์อุตุนิยมวิทยา เพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมด้านการบริการด้วยข้อมูลพยากรณ์อากาศที่ครบครัน ถูกต้อง แม่นยำ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้ ณ โรงแรมแอดลิบ ขอนแก่น ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕
Responsive image วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ นางณิชกานต์ หลวงจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา และข้าราชการศูนย์ฯ เข้าร่วม "กิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน" โครงการ KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2565 ในการนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ทางด้านอุตุนิยมวิทยา และการตรวจสอบสภาพอากาศด้วยตนเองเพื่อวางแผนการเดินทาง พร้อมทั้งได้แนะนำช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยาผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น เพจface book ศูนย์ฯ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากประชาชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ มากมาย การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และกลุ่มสมาชิกเครือข่ายสีหราชเดโชชัย ร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับชุมชน ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ ลานชั้น 1 สถานีรถไฟขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕
Responsive image เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้ นางณิชกานต์ หลวงจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ฯ เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”จังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ในการนี้ศูนย์ฯ ได้แนะนำช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยาผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น เพจfacebook ศูนย์ฯ เพื่อรับของรางวัล โดยในครั้งนี้ทางศูนย์ฯ ได้รณรงค์ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ร่วมใช้ถุงผ้า”เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากประชาชนหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
Responsive image เวลา ๐๙.๐๐- ๑๔.oo น. นายสุรชัย ภูนางดาวผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ พร้อมคณะทำงานเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน ลงพื้นที่อบรมให้ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยากับสมาชิกเครือข่ายชุมแพ จำนวน ๒๗ คน ณ บ้านขามป้อม ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายวิโรจน์ นามจันทร์ดี ผู้นำเครือข่ายให้การต้อนรับ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มุ่งเน้นให้สมาชิกเครือข่ายเวียงเก่าสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ที่คณะทำงานเครือข่าย ศบ. ส่งให้ผ่านทางกลุ่มไลน์และสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปวางแผนในเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในโอกาสเดียวกันนี้นายณัฐพงษ์ โกฏิสืบ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานได้ติดตั้งเครื่องมือวัดสารประกอบด้านอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่เครือข่ายด้วยเพื่อให้กลุ่มเครือข่ายได้ทำการตรวจวัดและ ส่งข้อมูลให้นักอุตุนิยมวิทยา ศบ.ได้พยากรณ์อากาศและเก็บเป็นสถิติของพื้นที่เครือข่ายชุมแพต่อไป ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕
Responsive image เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นประธานเปิดการประชุมและอบรมทีมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Audit Team) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ตามระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรวมทั้งเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในฯ ให้กับบุคลากรของศูนย์ฯ ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารสำนักงานศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และทางระบบออนไลน์ทาง Google Meet ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
Responsive image เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับข้าราชการในสังกัดศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการต้นแบบ (My idol) ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้แก่ นายชิดชนก ผลโภค ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น เป็นข้าราชการต้นแบบในด้าน Moral มีคุณธรรม จริยธรรม และนายกู้เกียรติ สูญราช นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ เป็นข้าราชการต้นแบบในด้าน Service Mind บริการที่ดี ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนค่านิยมกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ค่านิยม กรมอุตุนิยมวิทยา คือ SOSMART ประกอบด้วย S : Self development พัฒนาตนเอง O : On Target มุ่งผลสัมฤทธิ์ S : Service mind มีจิตบริการ M : Moral มีคุณธรรม จริยธรรม A : Active กระตือรือร้น มุ่งมั่นในการทำงาน R : Responsibility มีความรับผิดชอบ T : Team work ทำงานเป็นทีม ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศบ.) ได้จัดโครงการประกวดข้าราชการต้นแบบ (My idol) เพื่อขับเคลื่อนค่านิยมกรมอุตุนิยมวิทยา SOSMART ให้บรรลุเป้าหมาย บุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยามองเห็นทิศทาง เข้าใจแนวทางการทำงานขององค์กรที่ชัดเจน สามารถวางแผนในการพัฒนาตนเอง รวมทั้งประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบค่านิยมจนก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรต่อไป ๑ กันยายน ๒๕๖๕
Responsive image เวลา ๐๙.๐๐- ๑๔.oo น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายสุรชัย ภูนางดาวผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ พร้อมคณะทำงานเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน ลงพื้นที่อบรมให้ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยากับสมาชิกเครือข่ายเวียงเก่า จำนวน ๒๕ คน ณ บ้านหนองน้อย ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสุภาพ ศรีโคตรอัน ผู้นำเครือข่ายให้การต้อนรับ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มุ่งเน้นให้สมาชิกเครือข่ายเวียงเก่าสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ที่คณะทำงานเครือข่าย ศบ. ส่งให้ผ่านทางกลุ่มไลน์และสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปวางแผนในเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในโอกาสเดียวกันนี้นายสุชาติ ศรีใส นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน พร้อมด้วยนายกฤษฎา ฆาตรักษานายช่างไฟฟ้าได้ติดตั้งเครื่องมือวัดสารประกอบด้านอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่เครือข่ายด้วยเพื่อให้กลุ่มเครือข่ายได้ทำการตรวจวัดและ ส่งข้อมูลให้นักอุตุนิยมวิทยา ศบ.ได้พยากรณ์อากาศและเก็บเป็นสถิติของพื้นที่เครือข่ายเวียงเก่าต่อไป ๓๑ ส.ค. ๖๕
Responsive image เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยนายศุภกฤต โคตรเวียง นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ, นางณิชกานต์ หลวงจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและนายสุชาติ ศรีใส นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น และผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ณ ห้องประชุมสีโห อาคารสำนักสวัสดิการสังคม จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายภาษิต ชนะบุญ รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุมครั้งนี้ทั้งสามฝ่ายตกลงร่วมกันในการตั้งคณะทำงานเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อจัดทำแลตฟอร์มแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมจากฝนตกหนักในเขตเมืองขอนแก่น เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็วและลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕
Responsive image เวลา ๑๔.oo - ๑๖.oo น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนและข้าราชการศูนย์ฯ ประชุมร่วมกับผู้บริหารโรงแรมแอดลิบขอนแก่น เพื่อจัดทำแผนดำเนินการด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ โรงแรมแอดลิบ จังหวัดขอนแก่น ภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และกลุ่มผู้ประกอบการ ด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมโดย ร่วมกันพิจารณารูปแบบการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน การกำหนดเป้าหมาย ความต้องการข้อมูลข่าวสาร มีการ แนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของศูนย์ฯ รวมทั้งช่องทางการเข้าถึงข้อมูลอุตุนิยมวิทยา โดยผู้ประกอบการมีความต้องการข่าวพยากรณ์อากาศรายวัน คาดหมายลักษณะอากาศ ๗ วันข้างหน้า การแจ้งเตือนกลุ่มฝน และมีความต้องการให้มีการจัดอบรมความรู้กับพนักงาน ซึ่งการประชุมครั้งนี้ทั้ง ๒ ฝ่ายได้ตกลงเป็นการดำเนินการในรูปแบบความร่วมมือระหว่าง ๒ หน่วยงาน แล้วจึงพัฒนาเป็นรูปแบบเครือข่ายต่อไป การดำเนินการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น และลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ๒๙ ส.ค. ๖๕
Responsive image เวลา ๐๘-๐๐ -.๑๘.๐๐ น. ดร. ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วย นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนพร้อมข้าราชการศูนย์ฯ ช่วงเช้า ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน เครือข่ายตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ช่วงบ่าย หารือแนวทางการใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเรียนการสอนและการประยุกต์ใช้สำหรับประชน ณ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ หารือแนวทางการใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อป้องกันภัยพิบัติจากสภาพอากาศและการประยุกต์ใช้ในภารกิจอื่นๆของเทศบาลนครขอนแก่น ณ สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น จากนั้นได้เข้าตรวจเยี่ยม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่กับข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒๐ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
Responsive image วันที่ ๑๕ - ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยนายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ นายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ นางณิชกานต์ หลวงจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา นายเสริมศิริ ศรีโย เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน และนายอภิชิต ฤทธิกุล นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ ได้เดินทางไปตรวจราชการเพื่อให้การปฏิบัติงานของสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดและส่วนอากาศการบินจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบของศบ. สามารถดำเนินการไปตามนโยบายและแผนปฏิบัติราชการของกรมอุตุนิยมวิทยา ติดตามการปฏิบัติงานตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจแก่ราชการหน่วยงานในพื้นที่ความรับผิดชอบ ประกอบด้วย ศบ.ได้ดำเนินโครงการมีส่วนร่วมเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งตามแผนการดำเนินงาน คณะทำงานฯ ต้องลงพื้นที่เครือข่ายเป้าหมาย ในจังหวัดต่างๆ เพื่อชี้แจงนโยบายและแผนการดำเนินการ ในพื้นที่รับผิดชอบของ ศบ. เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ รวมถึงติดตามการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางการปฏิบัติงาน ๑๕ สิงหาคม ๖๕
Responsive image วันศุกร์ ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยนายวศิน อหันทริก ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารและเครื่องมือ และข้าราชการศูนย์ฯ ร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา และเวลา ๑๗.oo น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธี ณ ห้องแก่นเมือง ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ๑๒ สิงหาคม ๖๕
Responsive image เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหารโรงแรม adlib ขอนแก่น เข้าพบ ผู้บริหารศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อปรึกษาหารือการขอรับบริการข่าวพยากรณ์อากาศในพื้นที่เทศบาลฯ ขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยมี นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วย นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศและนายศุภกฤต โคตรเวียง นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ ให้การต้อนรับและร่วมปรึกษาหารือถึงความร่วมมือในการใช้ข้อมูลข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม ลดผลกระทบ และความเสียหายจากปัจจัยด้านสภาพอากาศ ต่อไป ๒ ส.ค. ๖๕
Responsive image วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้ผู้อำนวยการส่วนและตัวแทนข้าราชการ ศบ. เวลา ๐๗.๐๐ น. เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องแก่นเมือง ศาลากลางขอนแก่นเวลา เวลา ๑๘.๐๐ น. เข้าร่วมพิธีถวายสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องแก่นเมือง ศาลากลางขอนแก่นเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ น.
Responsive image วันศุกร์ ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และนางณิชกานต์ หลวงจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมการปั้นเมล็ดพันธุ์ ภายใต้โครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืช สร้างผืนป่า สร้างความชุ่มชื้น เพิ่มโอกาสทำฝน ประจำปี ๒๕๖๕ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕
Responsive image วันศุกร์ ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๓๐-๐๘.๓๐ น. นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และนางณิชกานต์ หลวงจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา เข้าร่วมกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ณ ห้องศรีจันทร์ ๒ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕
Responsive image วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมีนางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม โดยได้นำเสนอการคาดหมายลักษณะอากาศให้ที่ประชุมรับทราบด้วย ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕
Responsive image วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้ นางณิชกานต์ หลวงจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา นายสุชาติ ศรีใส นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน นายกู้เกียรติ สูญราญ นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ และนางชญานิศ ภูจอมดาว เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”จังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ในการนี้ศูนย์ฯ ได้แนะนำช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยาผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น เพจfacebook ศูนย์ฯ เพื่อรับของรางวัล โดยในครั้งนี้ทางศูนย์ฯ ได้รณรงค์ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ร่วมใช้ถุงผ้า”เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากประชาชนหน่วยงานต่าง ๆ มากมายโดยมีนางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕
Responsive image วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๓๐ น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมข้าราชการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คณาจารย์ จำนวน ๔ คน และนักศึกษา จำนวน ๑๗ คน ในการศึกษาดูงานด้านพยากรณ์อากาศทางสถิติ การสร้างสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อนำเสนอออนไลน์ และด้านวิทยาการข้อมูล โดยมี นายนายศุภกฤต โคตรเวียง นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ และนางสาวปิยมาศ สวัสดี เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน บรรยายให้ความรู้ ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕
Responsive image เวลา๑๑.๐๐.-๑๒.๐๐ น. ว่าที่ ร้อยตรีธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้กลุ่มสมาชิกเครือข่ายเกษตรกรเพื่อส่งผลการตรวจอากาศมายังกรมอุตุนิยมวิทยาและแนะนำการบริการข่าวพยากรณ์อากาศ ในการวางแผนทำการเกษตร ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเก่าน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังประมาณ ๒๕๐ คน ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕
Responsive image เวเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยาและมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยมี ดร.ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ผู้มีอำนาจลงนาม ศาสตราจารย์ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และนายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมเป็นสักขีพยาน ต่อจากนั้น ดร.ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “เดินหน้าเข้าสู่เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเกษตรกร” โดยดร.ชมภารี ชมภูรัตน์พร้อมด้วยนางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ได้ส่งมอบเครื่องตรวจวัดสภาพอากาศ ให้กับวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเก่าน้อย ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเก่าน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลให้กับเกษตรกร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ สารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยา และเผยแพร่ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาให้กับเกษตรกร ข้าราชการและประชาชนทั่วไป เพื่อนำระบบการตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติขนาดเล็กมาบูรณาการยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนครอบคลุมเชิงพื้นที่ เพื่อบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาใช้ในภาคการเกษตร และ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาการวิจัยให้ครอบคลุมด้านอุตุนิยมวิทยา ตลอดจนการขยายฐานความรู้และงานวิจัยด้านอุตุนิยมวิทยาสู่หน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕
Responsive image วันเสาร์ ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนต่างๆ และข้าราชการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ ว่าที่ ร้อยตรีธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ นายสมภพ วงศ์วิไล ผู้อำนวยการสำนักบริการดิจิทัล นางสาวมาลินี มีลาภผล ผู้อำนวยการสถาบันอุตุนิยมวิทยา และนางสาววนิดา ทุมมัย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ได้เข้าตรวจเยี่ยม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่กับข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๙ กรกฏาคม ๒๕๖๕
Responsive image วันพฤหัสบดี ที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนต่าง ๆ และข้าราชการศูนย์ฯ ร่วม กิจกรรม สะสมบุญ ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน รับพร เพื่อเป็นสิริมงคล และสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการ ศบ. และได้นำคำสอนมาใช้ในชีวิตประจำวัน และใช้ในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรประเด็นยุทธ์ฯที่ ๑. เสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน เป้าประสงค์ มีสภาพแวดล้อม บรรยากาศและเครื่องมือที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มีขวัญกำลังใจกลยุทธ์ที่ ๒. เสริมสร้างความสัมพันธ์ภายใน ณ วัดป่าโมกขวนาราม บ.หัวทุ่ง-คำไฮ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๗ กรกฏาคม ๒๕๖๕
Responsive image วันพุธ ที่ ๖ กรกฏาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และนายศุภกฤต โคตรเวียง นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ เข้าตรวจเยี่ยมสถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีนายมะณี อุทรักษ์ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์และข้าราชการ สอต.กาฬสินธุ์ ให้การตอนรับ ณ สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ๖ กรกฏาคม ๒๕๖๕
Responsive image วันพุธ ที่ ๖ กรกฏาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยนายมะณี อุทรักษ์ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ และนายศุภกฤต โคตรเวียง นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำชี โดยมีนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ในฐานะรองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ และการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำชี รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำของเขื่อนลำปาว ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนาย ทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนราชการ และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ๖ กรกฏาคม ๒๕๖๕
Responsive image เวลา ๑๑.๐๐ -๑๓.๐๐ น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ นายคำนึง ภักดี ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยามหาสารคาม นายสุชาติ ศรีใส นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน และนายณัฐพงษ์ โกฎสืบ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ได้ลงพื้นที่ประชุมหารือ วางแผนจัดเตรียมงาน"เกษตรกร ดิจิทัล" เดินหน้าเข้าสู่เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อเกษตรกร ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเกษตรจังหวัด และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านเก่าน้อย อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ซึ่งได้รับการต้อนรับและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกลุ่มเครือข่าย ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕
Responsive image นางทิพย์สุดาวรรณ รื่นจินดา ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานอุตุนิยมวิทยาการบิน กองอุตุนิยมวิทยาการบินพร้อมด้วยทีมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในด้านมาตรฐานอุตุนิยมวิทยาการบิน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น โดยได้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานจริง (On-Site) ของส่วนพยากรณ์อากาศการบิน และส่วนตรวจอากาศการบิน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) โดยมีนายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นผู้กล่าวเปิดการตรวจประเมิน และวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าร่วมฟังสรุปผลการตรวจฯ และกล่าวปิด ๒๑-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
Responsive image เวลา ๑๔.๐๐ น.นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนต่าง ๆ และข้าราชการศูนย์ฯ ร่วมถ่ายรูปที่ระลึกเนื่องในวันสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยา ๘๐ ปี ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
Responsive image เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ให้การต้อนรับอาจารย์และนักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายชั้น Gifted โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง จำนวน ๖ คน ในการศึกษาดูงานและเรียนรู้เรื่อง ระบบการตรวจอากาศ โดยมี นายนายศุภกฤต โคตรเวียง นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ และนายเสริมศิริ ศรีโย เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน บรรยายให้ความรู้ ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
Responsive image เวลา ๐๙..๐๐ - ๑๐.๐๐ น.นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยนายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ และนางสาวธนพร ภูไชยแสง นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ เข้าแสดงความยินดี กับผู้อำนวยการท่าอากาศยานขอนแก่น เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
Responsive image เวลา ๐๘.๓๐ -๑๕.๐๐ น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายสามารถ ปลอดกนะโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ นายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ นายคำนึง ภักดี ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยามหาสารคาม นายกู้เกียรติ สูญราช นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ และนายณัฐพงษ์ โกฏิสืบ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคามจำนวน ๒ เครือข่ายประกอบด้วยเครือข่ายบ้านดอนกลอย อ.โกสุมพิสัย และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนข้าวบ้านเก่าน้อย อ.พยัคฆภูมิพิสัย โดยมีการสอบถามถึงปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ และความต้องการข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา เพื่อใช้วางแผนการปลูกพืช ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากผู้นำกลุ่มเครือข่าย ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕
Responsive image วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ -๑๑.๐๐ น.นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้ นางณิชกานต์ หลวงจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ฯ เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”จังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก บ้านภูเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ในการนี้ศูนย์ฯ ได้แนะนำช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยาผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น เพจfacebook ศูนย์ฯ เพื่อรับของรางวัล โดยในครั้งนี้ทางศูนย์ฯ ได้รณรงค์ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ร่วมใช้ถุงผ้า”เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากประชาชนหน่วยงานต่าง ๆ มากมายโดยมีนายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
Responsive image เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ และ ข้าราชการ ศบ ให้การตอนรับ และบรรยายให้ความรู้ แก่คณะอาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง จำนวน ๘ คน ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
Responsive image เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ และนายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีการจัดกิจกรรมรณรงค์ (kick off) การเตรียมความพร้อมป้องกันอุทกภัยในเขตชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจพิเศษ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดงาน ณ บริเวณสถานีสูบน้ำบึงหนองโคตร ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕
Responsive image เวลา ๐๙.๓๐ น. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day จิตอาสา พัฒนาศบ.” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นำโดย นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนต่าง ๆ ข้าราชการและพนักงานราชการ จำนวน ๓๐ คน ร่วมกันทำความสะอาด ปัดกวาด เช็ด ถู บริเวณ ชั้น ๑ จุดบริการประชาชน และตัดหญ้าบริเวณรอบอาคารที่ทำการ เพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความจงรักภักดี และร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าว ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อย่างเคร่งครัด ๒ มิ.ย.๖๕
Responsive image เวลา ๑๑.๔๐ น. วลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้นายรักษพล พอจิต นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ รก.ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศการบิน และนายวศิน อหันทริก ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารและเครื่องมือ เข้าร่วมประชุมแผนความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในเขตก่อสร้างท่าอาศยานขอนแก่น เพื่อรับทราบแผนความปลอดภัยเพื่อขอเปิดเป็นลานจอด ทางขับ และการปฏิบัติงานในเขตท่าอากาศยานขอนแก่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ณ หอประชุมหงส์ยนต์ชั้น ๓ ท่าอากาศยานขอนแก่น ต.บ้านเป็ด จ.ขอนแก่น ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
Responsive image เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าร่วมประชุมกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดขอนแก่น (อุทกภัย) และเข้าร่วมสร้างกลุ่มไลน์ "ขอนแก่นรู้ทันภัย" เพื่อให้หน่วยงานส่วนราชการ องค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ และประชาชนทั่วไป ส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ขอนแก่น โดยมี นางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดขอนแก่น (ชั้น ๒) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕
Responsive image เวลา ๑๗.๐๐ น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้ นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ นายอุดม อินจันทร์ต๊ะ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู และนางสาวปิยะนาถ เคนสุโพธิ์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญ ร่วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดแพรคลุมป้าย “เจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต” และทรงประกอบพิธีสมโภช “พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย” ณ วัดถ้ำกลองเพล อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕
Responsive image เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนต่าง ๆ และข้าราชการศูนย์ฯ ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ่มพื้นที่ สีเขียว ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเวียง บ้านโน้นสว่าง หมู่ที่ ๑๐ ต. เขาน้อย อ. เวียงเก่า จ. ขอนแก่น โดยมี นางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕
Responsive image เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยนายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำชี ณ โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น โดยมี นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นประธาน ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
Responsive image เวลา ๑๑.๐๐ น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนต่าง ๆ และข้าราชการศูนย์ฯ ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕
Responsive image วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.09 น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนต่าง ๆ และข้าราชการศูนย์ฯ เข้าร่วมสักการะพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอาภากร ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 19 พฤษภาคม 2565
Responsive image เวลา ๐๙.๐๙ น. นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วย ผู้บริหารและข้าราชการศูนย์ฯ เข้าร่วมสักการะพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
Responsive image ระหว่างวันที่ ๖-๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่ตรวจราชการกิจกรรม/โครงการของหน่วยงานภายใต้กระทรวงฯ ณ จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคาย ในการนี้ท่านดร.ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมในการลงพื้นที่ดังกล่าวด้วย ซึ่งในการนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยาด้วย ๖-๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
Responsive image เวลา 11.30 - 13.30 น. ผู้อำนวยการส่วนต่าง ๆ และข้าราชการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับว่าที่ร้อยตรีธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ ในการตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมกับมอบนโยบาย ในการขับเคลื่อนการทำงานของกรมอุตุนิยมวิทยา และเน้นย้ำให้เกิดความรัก ความสามัคคีกันภายในหน่วยงาน ณ ห้องประชุมศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 5 พฤษภาคม 2565
Responsive image เวลา 08.00 น. นายมนูญ โดะโอย นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ และนางณิชกานต์ หลวงจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา เข้าร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า” และพิธี “วันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น(หลังใหม่) ชั้น 1 โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธี 31 มีนาคม 2565
Responsive image เวลา 12.00 -14.30 น. นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้อำนวนการส่วนต่างๆ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาและข้าราชการสังกัดศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อรับทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนปัญหา-อุปสรรคต่างๆ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องประชุมด่านตรวจพืชนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม 21 มีนาคม 2565
Responsive image วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ว่าที่ร้อยตรีธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ นายมนูญ โดะโอย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคจะออกเฉียงเหนือตอนบน และผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาในสังกัดฯ เข้าร่วมกิจกรรม “สร้างการรับรู้ เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม" ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti Fake News Center : AFNC) ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เน้นกุล่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้แทนภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชนในพื้นที่ โดยมี นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธีจัดขึ้น ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 21 มีนาคม 2565
Responsive image เวลา 09.00 -12.00 น. นายมนูญ โดะโอยนักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ฯ ร่วมกิจกรรม big cleaning day โดยร่วมกันตัดแต่งต้นไม้บริเวณรอบ ๆ อาคารที่ทำการ ตัดหญ้าภายในสนามอุตุนิยมวิทยาและทำการเก็บกวาดขยะ พร้อมกับปรับปรุงภูมิทัศน์ และปรับปรุงพื้นที่ใช้สอย ให้ถูกสุขลักษณะ อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกข้าราชการ ให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสถานที่ปฏิบัติงานให้น่าอยู่และดีขึ้น 10 มีนาคม 2565
Responsive image เวลา 08.30 - 12.15 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้ นายรักษพล พอจิต นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน บรรยายให้ความรู้อุตุนิยมวิทยาแก่อาจารย์และนิสิตนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 18 คน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 28 กุมภาพันธ์ 2565
Responsive image เวลา 08.00 – 10.00 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะ วันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้ข้าราชการศูนย์ฯ เข้าร่วมโครงการ มาตรวจสุขภาพกันเถอะ ตามแผนปฏิบัติงานสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร กรมอุตุนิยมวิทยาปี 2565 ประเด็นยุทธ์ ที่ 1. เสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน , กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตกับงาน 22 กุมภาพันธ์ 2565
Responsive image วันจันทร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 11.00 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้นายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ และนายกู้เกียรติ สูญราช นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่าน VDO Conference ร่วมกับคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีเนื้อหาในการนำเสนอโครงการการบริหารราชการแบบประชาชนมีส่วนร่วม รวมถึงการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่างๆ ณ ห้องประชุม MDES1 ชั้น 9 กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม. โดยมีนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ 21 กุมภาพันธ์ 2565
Responsive image วันพฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 16.00 -17.30 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้ นายรักษพล พอจิต นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน บรรยายให้ความรู้อุตุนิยมวิทยาแก่คณะศึกษาดูงานนักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 18 คน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 17 กุมภาพันธ์ 2565
Responsive image ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30–16.30 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนต่าง ๆ และข้าราชการศูนย์ฯ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ ISO 9001:2015 ประจำปี 2565 โดย ดร.ชยุตพงศ์ นิลอ่อน จากบริษัทBEST ISO (Thailand ) Co., Ltd ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 14-16 กุมภาพันธ์ 2565
Responsive image วันจันทร์ ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้ นายมนูญ โดะโอย นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการพิเศษ ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวช่อง NBT และช่อง 7 เกี่ยวกับสภาพอากาศในช่วงสัปดาห์นี้และแจ้งเตือนรับมือกับพายุฝนฟ้าคะนอง ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 31 มกราคม 2565
Responsive image วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ รองอธิบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และ และนายพีระเดช ซุยกระเดื่อง นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ เข้าร่วมโครงการ “ศบ.พร้อมใจให้โลหิต” โดยการบริจาคเกล็ดเลือด ณ คลังเลือดกลางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 1 อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร กิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม (เข้าร่วม 2 คน) 16 มกราคม 2565
CopyRight : 2010 by Upper North-Eathern Region Meteorological Center All Right Reserved
สถานที่ตั้ง : ท่าอากาศยานขอนแก่น ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. ส่วนพยากรณ์อากาศ (สอบถามลักษณะอากาศ) 0-4346-8224 , ส่วนสารสนเทศฯ (บริการข้อมูล) 0-4346-8246
ส่วนเฝ้าระวังฯ 0-4346-8291 , ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 043-468130 , Fax 043-468086
Contact to Webmaster: s48381@metnet.tmd.go.th, center_kk@metnet.tmd.go.th