ตัวชี้วัดระดับตัวบุคคล (KPI) ของข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบประเมินที่ 2
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ส่วนพยากรณ์อากาศ
ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา
ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ
ส่วนติดตามสภาวะอากาศ
ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ
นางสาวปิยะวรรณ ยอดศิริ นายมนูณ โดะโอย นายสามารถ ปลอดกระโทก นายวันชัย ชัยวิเศษ นาสุรชัย ภูนางดาว นายนาที ฟักอ่อน
นางสาวเต็มศิริ วงศ์อามาตร นายรักษพล พอจิต นางศิริพร อหันทริก นางกัญญาณัฐ ไวโสภา นางอังคนาง ขันทกสิกรรม นายวศิน อหันทริก
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี
นายพีระเดช ซุยกระเดื่อง นางณิชกานต์ หลวงจันทร์ นายฉัตรชัย หาญชนะ นายฐินันท์ ธีระวัชรานนท์ นายบุญเพ็ง พิลาวรรณ
นายไพบูลย์ ไกรสีห์ นางสาวชญานิศ ภูจอมดาว นายเสริมศิริ ศรีโย
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์
นายสุชาติ ศรีใส
นายสวัสดิ์ หินชัยภูมิ
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น
นางสาวอทิติยา ไกรสีห์ นายสุพจน์ ปั้นทรัพทย์ นางปราณิชา จันทร์กอง
นายเอกชัย ดอกสันเทียะ   นายชิดชนก ผลโภค นางสาวศิรินาถ อำไพพันธ์ นางสาวจุฬารัตน์ อ่อนสาคร
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร
นางจรินทร์ญาภรณ์ มอบมิตร   นายสุริยา เสาร่อน
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย
นางสาวชนกมาส สุจจะชารี นายสมจิต เข็มทอง
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยภูมิ
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู
นางกนกวรรณ ปราบเพ็ชร นายพรเทพ พงษ์โอภาส
สถานีอุตุนิยมวิทยามหาสารคาม
นายธีระ บุนนาคสีชัย
นายสุชาติ คล่องแคล่ว นายอุดม อินจันทร์ต๊ะ
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองคาย
นายบุญชู ศรีไตรภพ นายวิชัย ทองจะโป๊ะ นายปิยะ ศรีนามนต์
พ.จ.อ.สุเทพ ภักดี นางสาวปิยนาถ เคนสุโพธิ์ นายสำราญ พิมพ์โคตร นายเศกสรรค์ ปาโส นายคำนึง ภักดี นางสุภลักษณ์ สุริยวรรณ
นายประวิทย์ เอื้อเฟื้อ นางสาวอริยสภรณ์ ศุภิกมลเสนีย์ นายสิราวุธ สายบัว นายสมพงษ์ ชมภูเทศ นายธานินทร์ นาโสม นางโสภาภรณ์ ศรีนานมต์
    นางสุภาวรรณ อนุสุเรนทร์ นางสาววรัญญา สมศรี นายสมบัติ อินภูวา
        นายสมผล เมืองโครต นายอนิรุทธิ์ มณีรัตน์
        นายเสกสันต์ ไชยบูลย์ นายบรรพต มูลทรัพย์
        นายดุรงค์กร กำสมุทร  
        นายจักพงษ์ มีบุญ  
        นายวิทยา แข็งแรง  
        นางพจนศักดิ์ วงค์มีแก้ว