ตัวชี้วัดระดับตัวบุคคล (KPI) ของข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบประเมินที่ 2
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ส่วนพยากรณ์อากาศ
ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา
ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ
ส่วนติดตามสภาวะอากาศ
ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ
นางสาวปิยะวรรณ ยอดศิริ นายมนูณ โดะโอย นายสามารถ ปลอดกระโทก นายวันชัย ชัยวิเศษ นายสุรชัย ภูนางดาว นายนที ฟักอ่อน
นางสาวเต็มศิริ วงศ์อามาตร นายประเสริฐ ปุราถานัง นายเสริมศิริ ศรีโย นางณิชกานต์ หลวงจันทร์ นายฉัตรชัย หาญชนะ นายวศิน อหันทริก
  นายรักษพล พอจิต นางสาวชญานิศ ภูจอมดาว นางศิริพร อหันทริก นางกัญญาณัฐ ไวโสภา นายบุญเพ็ง พิลาวรรณ
  นายไตรรัตน์ สิงห์ขัน   นางอังคนาง ขันทกสิกรรม   นายสุชาติ ศรีใส
  นายพีระเดช ซุยกระเดื่อง   นายฐินันท์ ธีระวัชรานนท์   นางปราณิชา จันทร์กอง