การจัดการองค์ความรู้ (KM : Khowlledge Management) ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ประจำปี พ.ศ. 2560 เรื่อง GIS , RADAR
กรอบเวลาดำเนินการ
การบ่งชี้องค์ความรู้
การแสวงหาความรู้
ฐานข้อมูลองค์ความรู้
 
องค์ความรู้เรื่อง GIS
 
องค์ความรู้เรื่อง เรดาร์
COP-1 (GIS)
COP-2(RADAR)
COP-3 (GIS)
COP-4 (RADAR)
COP-5 (GIS)
COP-6 (RADAR)
คู่มือ GIS
คู่มือ เรดาร์
การเรียนรู้และเผยแพร่
การจัดการองค์ความรู้(KM) 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศบ.จัดโครงการ ฝึกอบรม " การเพิ่มพูนความรู้การตรวจและการแปลภาพเรดาร์ ตรวจอากาศและดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา" ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 โดยมี นายกมล พรมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนายการส่วนเรดาร์และดาวเทียม สำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา และ นายพรเทพ นาคเป้า นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน สำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมในครั้งนี้
   
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศบ.) ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์( GIS) เบื้องต้นเพื่อการนำเสนอข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน บรรยายให้ความรู้โดย ดร.ปฏิวัติ ฤทธิเดช อาจารย์ประจำคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งโครงการอบรมดังกล่าวมุ่งเพื่อให้ข้าราชการ ศบ. สามารถประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในการนำเสนอข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และข่าวพยากรณ์อากาศ ในรูปแบบของภาพกราฟิกมากขึ้น ซึ่งง่ายต่อการเข้าใจของผู้รับบริการ
   
กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ (Cop-RADAR) ครั้งที่ 2/2560 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เรื่อง Volume Browser ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560
   
กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ (Cop-GIS) ครั้งที่ 3/2560 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Surfer10 เพื่อการจัดทำแผนที่ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาแสดงผลแบบ GIS ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม2560
   
กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ (Cop-RADAR) ครั้งที่ 3/2560 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เรื่อง การวิเคราะห์และการแปลภาพเรดาร์และการนำข้อมูลผลการวิเคราะห์ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวขึ้นเพจ,ขึ้นเว็บศบ. ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
   
ศบ. จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ให้กับข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เรื่อง การประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการนำเสนอข้อมูลอุตุนิยมวิทยา เเละการตรวจอากาศด้วยเรดาร์สถานีเรดาร์ขอนเเก่น ในวันพฤหัวบดี ที่ 24 สิงหาคม 2560