การจัดการองค์ความรู้ (KM : Khowlledge Management) ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ประจำปี พ.ศ. 2559 เรื่อง เทคนิคการประชาสัมพันธ์องค์การ , การพัฒนาบุคลิคภาพ

KM Action Plan 59
การจัดการความรู้ ศบ.
การบ่งชี้องค์ความรู้
km การประชาสัมพันธ์องค์การ
km การพัฒนาบุคลิคภาพ
km ระเบียบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
story telling การประชาสัมพันธ์
story telling การแต่งกายการเข้าสังคม การพูด
คู่มือเทคนิคการประชาสัมพันธ์
คู่มือการพัฒนาบุคลิกภาพ