การจัดการองค์ความรู้ (KM : Khowlledge Management) ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ประจำปี พ.ศ. 2560 เรื่อง GIS , RADAR
กรอบเวลาดำเนินการ
การบ่งชี้องค์ความรู้
การแสวงหาความรู้
ฐานข้อมูลองค์ความรู้
 
องค์ความรู้เรื่อง GIS
 
องค์ความรู้เรื่อง เรดาร์
COP-1 (GIS)
COP-2(RADAR)
COP-3 (GIS)
COP-4 (RADAR)
COP-5 (GIS)
คู่มือ GIS
คู่มือ เรดาร์
การเรียนรู้และเผยแพร่
การจัดการองค์ความรู้(KM) 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ศบ.จัดโครงการ ฝึกอบรม " การเพิ่มพูนความรู้การตรวจและการแปลภาพเรดาร์ ตรวจอากาศและดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา" ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 โดยมี นายกมล พรมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนายการส่วนเรดาร์และดาวเทียม สำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา และ นายพรเทพ นาคเป้า นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน สำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมในครั้งนี้
   
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศบ.) ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์( GIS) เบื้องต้นเพื่อการนำเสนอข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน บรรยายให้ความรู้โดย ดร.ปฏิวัติ ฤทธิเดช อาจารย์ประจำคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งโครงการอบรมดังกล่าวมุ่งเพื่อให้ข้าราชการ ศบ. สามารถประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในการนำเสนอข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และข่าวพยากรณ์อากาศ ในรูปแบบของภาพกราฟิกมากขึ้น ซึ่งง่ายต่อการเข้าใจของผู้รับบริการ