การจัดการองค์ความรู้ (KM : Knowledge Management) ปี 2563

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนคู่มือการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO9001:2015

การจัดการองค์ความรู้ KM ประจำปี 2563