การจัดการองค์ความรู้ (KM : Knowledge Management) ปี 2562

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

การจัดการองค์ความรู้ KM ประจำปี 2562