สถิติภูมิอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน


ค่าปกติฝนในคาบ 30 ปี (ค.ศ.1981-2010)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ตารางค่าปกติฝนรายเดือน
แยกเป็นรายจังหวัด
ตารางข้อมูลปริมาณน้ำฝน
และจำนวนวันที่ฝนตกทั้งปี แยกเป็นรายจังหวัด

ค่าปกติในคาบ 30 ปี (ค.ศ.1981-2010)
อุณหภูมิสูงสุด ต่ำสุด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน



ปริมาณน้ำฝนรายเดือนเฉลี่ย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในคาบ 30 ปี (พ.ศ.2524-2553)


อุณหภูมิต่ำสุดรายเดือน (ext_min) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ.2524-2553)


อุณหภูมิสูงสุดรายเดือน (ext_max) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ.2524-2553)


สถิติภูมิอากาศที่น่าสนใจของจังหวัดขอนแก่น