ภาพกิจกรรม รายละเอียด วัน / เดือน / ปี
วันอาทิตย์ ที่ 23 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น. - 13.30 น. ที่ท่าอากาศยานขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นำโดย นายวันชัย ชัยวิเศษ ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา นายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ และคณะ เข้าร่วมงานเปิดการเดินรถ โดยสาร ประจำทาง หมวด 1 จังหวัดขอนแก่น สายที่ 24 ซึ่งจะทำการวิ่งรับส่งผู้โดยสารระหว่างสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 กับท่าอากาศยานขอนแก่น ตามแผนการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนแบบเชื่อมต่อทางรถ ทางราง และทางอากาศโดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน 23 เมษายน 2560

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นำโดย นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและข้าราชการ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน "กีฬาสานสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560" โดยมีนายนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งจังหวัดขอนแก่นจัดขึ้นตามนโยบายนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ต้องการให้ข้าราชการออกกำลังกายทุกวันพุธ เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความพร้อมในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กิจกรรมการแข่งขันกีฬาดังกล่าวได้เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่
1 มีนาคม 2560 ในหลายประเภทกีฬา เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล เปตอง บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เป็นต้น และชิงชนะเลิศในวันที่ 7 เมษายน 2560 โดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอยู่สีน้ำตาล มีหน่วยงานในสังกัด 5 กระทรวง คือ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ผลการแข่งขันปรากฏว่า สีน้ำตาลได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันกีฬาแชร์บอลหญิง

7 เมษายน 2560
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นำโดย นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วน สารสนเทศอุตุนิยมวิทยา, นายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ นายกู้เกียรติ สูญราช นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ,นายบุญเพ็ง พิลาวรรณ์ นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน, นางณิชกานต์ หลวงจันทร์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน,นางอังคนาง ขันทกสิกรรม เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน และนางสาวสิรินารถ อำไพพันธ์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้อุตุนิยม วิทยา แอพลิเคชั่น Thai Weather ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน จังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน
7 เมษายน 2560
นางสาวชลาลัย เเจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศ นายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ นายเสริมศิริ ศรีโย นางอังคนาง ขันทกสิกรรม เเละนางสาวอทิติยา ไกรสีห์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน ได้เข้าร่วมพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เเละวันที่ระลึกพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ " ณ ห้องเเก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนเเก่น โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหสัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี 6 เมษายน 2560
นางสาวชลาลัย เเจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ นายนที ฟักอ่อน ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารและเครื่องมือ นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศ นายเสริมศิริ ศรีโย นางอังคนาง ขันทกสิกรรม เเละนางสาวอทิติยา ไกรสีห์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน เข้าร่วมงานสภากาแฟสีหราชครั้งที่ 74 ณ ห้องอำนวยการชั้น 1 ท่าอากาศยานขอนแก่น โดยมี พ.อ.สวราชย์ แสงผล ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 เป็นประธานในพิธี และมีว่าที่ร้อยตรีอัธยา ลาภมาก ผู้อำนวยการท่าอากาศยานขอนแก่นเป็นผู้กล่าวให้การต้อนรับ  4 เมษายน 2560
นางสาวชลาลัย เเจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ นายวันชัย ชัยวิเศษ ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ นายนที ฟักอ่อน ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารเเละเครื่องมือ นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศ เเละนายสุรชัย ภูนางดาวผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศได้เข้าร่วมพิธี วันถวายสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" เเละงาน"วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560 ณ ห้องเเก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนเเก่น โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหสัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี 31 มีนาคม 2560
นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวจการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยคณะผู้อำนายการส่วนและข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 3/2560
โดยมี นายพงษ์ศักดิ์์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนควาคิดเห็นระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น
29 มีนาคม 2560
ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นางสาวชลาลัย แจ่มผล และคณะผู้บริหาร เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ เพื่อรายงานตัวเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 28 มีนาคม 2560
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นำโดยนายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ นายศุภกฤต โคตรเวียง และนางปราญิชา จันทร์กอง พร้อมด้วย นายไพบูลย์ ไกรสีห์ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี เข้าร่วมประชุมทบทวนวิธีปฏิบัติ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตการบิน(Airside 2017) ที่จัดขึ้นโดย ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ณ ห้องประชุมฟ้าหลวง 1 โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี  27 มีนาคม 2560
นายมนูญ โดะโอย รักษาการผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศและนายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา เป็นตัวแทนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายสันสถาปนากรมทหารราบที่8 ครบรอบปีที่ 37 ณ กรมทหารราบที่8 ค่ายสีหราชเดโชไชย โดยมี ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่3 เป็นประธานในพิธี 22 มีนาคม 2560
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นำโดย นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา และคณะร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา แอพลิเคชั่น Thai Weather ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยา ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธาน 16 มีนาคม 2560

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศบ.) ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์( GIS) เบื้องต้นเพื่อการนำเสนอข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
ระหว่างวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
บรรยายให้ความรู้โดย ดร.ปฏิวัติ ฤทธิเดช อาจารย์ประจำคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ซึ่งโครงการอบรมดังกล่าวมุ่งเพื่อให้ข้าราชการ ศบ. สามารถประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในการนำเสนอข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และข่าวพยากรณ์อากาศ ในรูปแบบของภาพกราฟิกมากขึ้น ซึ่งง่ายต่อการเข้าใจของผู้รับบริการ

9-10มีนาคม 2560
วันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 9:00น. นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ KTV ทีวีท้องถิ่น เรื่องพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้น
ในวันที่7-10มีนาคมนี้
7 มีนาคม 2560
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สาขาสิ่งเเวดล้อม ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยขอนเเก่น และอาจารย์ จำนวน 56 คน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่ ศูนย์อุตุนิยมวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน เพื่อศึกษาเพิ่มพูนความรู้ เเละประสบการณ์ ในชั่วโมงการเรียนรายวิชา Land Ecology and Remote Sensing Technique Laboratory โดยมีนายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ นายไตรรัตน์ สิงห์ขัน เเละนายฉัตรชัย หาญชนะ เป็นผู้บรรยายเรื่อง "ภูมิอากาศเเละการพยากรณ์อากาศ"  3 มีนาคม 2560
นายพงศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน สัมมนาทางวิชาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ “ คอร์รัปชัน..หายนะประเทศไทย” โดยมีนายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา
และนายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ด้วย โดยสมาคมผู้สื่อข่าวต่อต้านการคอร์รัปชันประเทศไทย เป็นผู้จัดงานสัมมนานี้ขึ้นมา ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3 มีนาคม 2560
นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม และคณะได้เดินทางมาตรวจราชการ ที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อติดตามการดำเนินงาน ของหน่วยงาน ในสังกัดในส่วนภูมิภาค ในการนี้ นายนที ฟักอ่อน ผู้อำนวยการส่วน สื่อสารและเครื่องมือ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนบน เข้าประชุม นายมนูญ โดะโอย นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ รักษาการ ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ เป็นผู้บรรยายสรุปเรื่อง “ประสิทธิภาพการพยากรณ์อากาศ และผลการปฏิบัติงานในพื้นที่” ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ณ ห้องประชุม อาคารฝ่ายขายและบริการลูกค้า ภูมิภาคที่ 2.1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จังหวัดขอนแก่น
28 กุมภาพันธ์ 2560

คณะผู้บริหารบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยและศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี เข้าเยี่ยมชมดูงานที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยงานในการประสานงานด้านการปฏิบัติการด้านการบิน โดยมี นายนที ฟักอ่อน ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารและเครื่องมื รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และนายมนูญ โดะโอย รักษาการ ผู้อำนวยการส่วน พยากรณ์อากาศบรรยายสรุปภาระกิจในครั้งนี้

 

22 กุมภาพันธ์ 2560

นายนที ฟักอ่อน ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารและเครื่องมือ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนบน ผู้อำนวยการส่วนฯ และข้าราชการ ศบ.เข้าร่วมกิจกรรม เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 2/2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงาน โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัด ขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ โดยมีท่านผุ้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธาน
ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

22 กุมภาพันธ์ 2560

การประชุม workshop จัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ระหว่าง กรมอุตุนิยมวิทยา (อต) กับ บริษัทวิทยุการบิน แห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.)
วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนบนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ อต.กับเจ้าหน้าที่ บวท. ได้ร่วมกันพิจารณาและจัดทำคู่มือฯสำหรับเป็นแนวทาง การปฏิบัติงานร่วมกันในการรายงาน สภาพอากาศสนับสนุนภารกิจการบินให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความปลอดภัย ของอากาศยานในการทำการบิน รวดเร็วทันต่อเวลา ครบถ้วนตรงตามกฎระเบียบ และมาตรฐานข้อกำหนดขององค์การ การบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO) และเป็นไปตามข้อตกลงการปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยา ระหว่าง อต.กับ บวท. ที่ได้กำหนดร่วมกัน ให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

20 กุมภาพันธ์ 2560
นายมนูญ โดะโอย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา นายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา แอพพลิเคชั่น Thai Weather ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนโนนทอง ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน
15 กุมภาพันธ์ 2560

นักศึกษาและอาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์ สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับชั้นปริญญาตรี ปีที่ 3 จำนวน 27 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ และเครื่องมือที่ใช้ในการพยาการณ์อากาศ ณ ศูนย์อุตุนิยม วิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาและอาจารย์ ได้เรียนรู้ประสบการณ์จากสภาพการทำงานจริง เพื่อนำไปปรับใช้กับการทำงานในอนาคตได้

14 กุมภาพันธ์ 2560
ข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยานำโดย นายนที ฟักอ่อน ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารและเครื่องมือ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา
และนายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ
เข้าสวัสดีปีใหม่และมอบปฏิทินกรมอุตุนิยมวิทยากับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น
17 มกราคม 2560

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน " ณ โรงเรียนชุมชนดูนสาด ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

12 มกราคม 2560

ศบ.จัดโครงการ ฝึกอบรม " การเพิ่มพูนความรู้การตรวจและการแปลภาพเรดาร์ ตรวจอากาศและดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา" โดยมี นายกมล พรมสาขา ณ สกลนคร
ผู้อำนายการส่วนเรดาร์และดาวเทียม สำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา และ นายพรเทพ นาคเป้า นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
สำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมในครั้งนี้

8-9 ธันวาคม 2559
นายวันชัย ชัยวิเศษ ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ กล่าวตอนรับนักเรียนโรงเรียนมัญจาศึกษา อำเภอมัญจา จ.ขอนแก่น ทำกิจกรรม The influrnce of typhoon ร่วมกับโรงเรียน Tlan Mu Junior High School,Taipei ประเทศไต้หวัน โดยมีนักอุตุนิยมวิทยาและเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยา ศูนย์อุตนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน บรรยายให้ความรู้ 1 ธันวาคม 2559
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" ณ โรงเรียนบ้านหนองบัววิคามบำรุง ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 18 พฤศจิกายน 2559

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน " ณ โรงเรียนดงมันพิทยาคม ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

14 ตุลาคม 2559