ภาพกิจกรรม รายละเอียด วัน / เดือน / ปี
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จัดโครงการ วิเคราะห์เเผนที่ Synopticแเละข้อมูลอุตุนิยมวิทยาต่างๆ เพื่อการพยากรณ์อากาศเเละการเตือนภัยเบื้องต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อำนวยการสถานีฯและนักอุตุนิยมวิทยาในความรับผิดชอบของ
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมีนายจรูญ เลาหเลิศชัย ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ
นายรักษพล พอจิต นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ นายศุภกฤต โคตรเวียง นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ นายกู้เกียร สูญราช นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ นายพีระเดช ซุยกระเดื่อง นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยนางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นประธานในพิธี
ณ ห้องประชุมศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จ.ขอนแก่น
18-19 มกราคม 2560
นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ นายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ นายนที ฟักอ่อน ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารและเครื่องมือ และข้าราชการ ประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อขัดข้องในการทำงาน และทบทวนวิธีปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี โดยมีนายสันติเวช ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัทวิทยุการบินฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จ.ขอนแก่น
15 มกราคม 2561
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นำโดย นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ,นายสุชาติ ศรีใส นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน, นางสาวธนพร นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการและนางชญานิศ มีคำทอง เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน เข้าร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “ เผยแพร่ความรู้อุตุนิยมวิทยายุคดิจิทัล” ร่วมกับ ” โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” จังหวัดขอนแก่น ณ โ รงเรียนบ้านกุดธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.อลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน 5 มกราคม 2561
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นำโดย นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์  NBT จังหวัดขอนแก่น เรื่องอากาศหนาวบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 19 ธันวาคม 2560
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นำโดย นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ และนายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ เข้ากิจกรรม เดิน - วิ่ง "ชาวขอนแก่นร่วมวิ่ง ก้าวคนละก้าวกับตูน" ซึ่งจังหวัดขอนแก่นจัดขึ้น เพื่อระดมเงินร่วมโครงการ "ก้าวคนละก้าว" ของศิลปินตูน บอดี้แสลม 16 ธันวาคม 2560
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นำโดย นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน, นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ, นายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ,
นายพีระเดช ซุยกระเดื่อง นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ, นายสุชาติ ศรีใส นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน, นายฉัตรชัย หาญชนะ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงานและ นางสาวปานดาว แก้วมณี นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน เข้าร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “เผยแพร่ความรู้อุตุนิยมวิทยายุคดิจิทัล” ร่วมกับ ”โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” จังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนบ้านปอแดง หมู่ที่ 1 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.อลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน
15 ธันวาคม 2560
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จำนวน 40 คน และอาจารย์ จำนวน 1 ท่าน
เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมีนางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กล่าวให้การต้อนรับ แนะนำการทำงานโดยผู้อำนวยการส่วนต่างๆ และบรรยายให้ความรู้โดยนายศุภกฤต โคตรเวียง นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ,นายเสริมศิริ ศรีโย เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน และนายสุชาติ ศรีใส นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
 
7 ธันวาคม 2560
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นำโดย นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ นายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ ได้เข้าร่วมพิธีวันชาติไทย ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.สมศํกดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธี มีหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ และเอกชน ในจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย 5 ธันวาคม 2560
ข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จัดโครงการเผยแพร่ความรู้อุตุนิยมวิทยายุคดิจิทัล ร่วมกับโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธาน
17 พฤศจิกายน 2560
นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน, นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ,นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ,นายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยส่วนติดตามสภาวะอากาศ นายชิดชนก ผลโภค ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น และ ข้าราชการเข้าร่วมงานพิธี "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2560 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สนามศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
23 ตุลาคม 2560
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นำโดย นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ , นายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ และข้าราชการศบฯ จัดโครงการ "เผยแพร่ความรู้อุตุนิยมวิทยาเพื่อประชาชน" ร่วมกับ โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" จังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนโรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่ง หมู่ที่ 1, 2 ตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธี 20 ตุลาคม 2560
นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ นายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยส่วนติดตามสภาวะอากาศ นายชิดชนก ผลโภค ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี ณ วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธี 13 ตุลาคม 2560
เวลา 16.30-18.00 น.
นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และข้าราชการ ศบ. เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บริเวณศาลหลักเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธาน 13 ตุลาคม 2560
นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ออกรายการ โทรทัศน์ NBT ขอนแก่น และ รายการ วิทยุ สวท.98.50MHz. โดยให้สัมภาษณ์เรื่องสภาพอากาศรายงานข่าวพยากรณ์ประจำวันที่ 5 ต.ค 2560 5 ตุลาคม 2560
นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ นายนที ฟักอ่อน ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารและเครื่องมือ นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ และนายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับพันเอกสวราชย์ แสงผล ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 ที่ได้รับคำสั่งเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับการกองพลทหารราบที่ 3 5 ตุลาคม 2560
นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ นายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ และนายชิดชนก ผลโภค ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการจัดงานการต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านใหม่ (ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล) ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม จังหวัดขอนแก่น 1 ตุลาคม 2560
นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ นายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ และนายชิดชนก ผลโภค ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 1 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี 1 ตุลาคม 2560
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นำโดย นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ นายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ และข้าราชการ เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้อุตุนิยมวิทยา แอพลิเคชั่น Thai Weather ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนจตุคามรังสรรค์ ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 15 กันยายน 2560
นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวนการส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิยาภาคตะวันออกเฉียงหนือตอนบนแถลงข่าว เรื่อง การเคลื่อนตัวของพายุ “DOKSURI”( 1719) กับผลกระทบที่มีต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน พ.ศ.2560 ผ่านทาง FACEBOOK LIVE และให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ NBT ขอนแก่น ในวันและเวลาเดียวกัน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 13 กันยายน 2560
จัดโครงการสัมมนาในหัวข้อ “ สื่อมวลชนกับอุตุนิยมวิทยายุคดิจิทัล” เพื่อสร้างและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสื่อมวลชนกับผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ และเพื่อเผยแพร่ผลผลิตให้สาธารณชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านอุตุนิยมวิทยา โดยมี นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ เป็นผู้กล่าวรายงาน และ นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมสัมนาประกอบด้วยสื่อสารมวลชนสาขาต่าง ๆ จำนวน 50 คน ผู้บริหารและข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน 20 คน
ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จ.ขอนแก่น
7 กันยายน 2560
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยามหาสารคาม นำโดยนางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายวิชัยทองจะโป๊ะ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยามหาสารคาม นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ นายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาสะอากาศ เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร 2017 ณ บริเวณลานด้านหน้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ มหาสารคามจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนางสาวรัจนา เนตรแสงทิพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายเสน่ห์ นนทะชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวต้อนรับ 2-3 กันยายน 2560
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ให้กับข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยา
ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เรื่อง การประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการนำเสนอข้อมูลอุตุนิยมวิทยา เเละการตรวจอากาศด้วยเรดาร์สถานีเรดาร์ขอนเเก่น โดยมี นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศ นายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วยติดตามสภาวะอากาศ
นายศุภกฤต โคตรเวียง นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ นายอภิชิต ฤทธิกูล นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ นายกู้เกียรติ สูญราช นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ นางสาวธนพร ภูไชยเเสง นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยาย เเละนางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงหนือตอนบน เป็นประธานในพิธี
24 สิงหาคม 2560
นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กล่าวต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่ จำนวน 80 คน และครูควบคุมจำนวน 8 คน
เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
18 สิงหาคม 2560
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นำโดย นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศ , นายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ และข้าราชการศบ.ฯ จัดโครงการ "เผยแพร่ความรู้อุตุนิยมวิทยาเพื่อประชาชน" ร่วมกับ โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" จังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธี 18 สิงหาคม 2560
นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงหนือตอนบน, นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ, นายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ, นายศิวัช ดวงศร นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการและนางณิชกานต์ หลวงจันทร์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 จัดโดยสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
ณ มลฑลพิธีศาลหลักเมืองขอนแก่น
12 สิงหาคม 2560
นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ และข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาศเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธี 28 กรกฎาคม 2560
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันอกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน 125 คน 27 กรกฎาคม 2560
นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และข้าราชการศูนย์ฯ
เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(NBT) จังหวัดขอนแก่น
26 กรกฎาคม 2560
เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนนพรรษาครบรอบ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร พระเจ้าอยู่หัวรชกาลที่10 . นางสาวชลาลัย เเจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยข้าราชการในศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้จัดโครงการอาการกลางวันเด็กมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดขอนเเก่น 25 กรกฎาคม 2560
นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมข้าราชการ ศบ. เข้าร่วมกิจกรรม เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 7/2560 ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงาน โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่นเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธาน 25 กรกฎาคม 2560
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นำโดย นายนที ฟักอ่อน ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารและเครื่องมือ และข้าราชการฯ จัดโครงการ "เผยแพร่ความรู้อุตุนิยมวิทยาเพื่อประชาชน" ร่วมกับ โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" จังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนบ้านวังยาวหมู่ที่ 7 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสุวพงษ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานนายนที ฟักอ่อน ผอ.ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ 14 กรกฎาคม 2560
นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมภายใต้กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น 7 กรกฎาคม 2560
นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน, นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ, นายนที ฟักอ่อน ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารและเครื่องมือ, นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา, นายสุรชัย ภูนางดาว ผู้้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ และข้าราชการศูนย์ฯ
เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(NBT) จังหวัดขอนแก่น
29 มิถุนายน 2560
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 06.30 นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายนที ฟักอ่อน ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารและเครื่องมือ นายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยส่วนติดตามสภาวะอากาศ นายชลชัย จตุรทิศ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ นางสาวธนพร ภูไชยแสง นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ และนางสาวเต็มศิริ วงศ์อามาตร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ได้เข้าร่วมกิจกรรม " เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 ณ สำนักงานชลประทานที่ 6 โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดขอนแก่นและหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพ โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน 28 มิถุนายน 2560
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 กรมอุตุนิยมวิทยา จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยา ครบรอบ 75 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 23 มิถุนายนของทุกปี โดยมีนายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นประธาน ในพิธีวางพานพุ่มสักการะพระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เพื่อเป็นการรำลึกถึง คุณงามความดีของผู้ก่อตั้ง และปูชณียบุคคลในอดีต เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่และพัฒนางาน ด้านอุตุนิยมวิทยา ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป ในการนี้ นางสาวชลาลัย เเจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้นำคณะผู้บริหารและข้าราชการ เข้าร่วมงานวันดังกล่าวด้วย 23 มิถุนายน 2560
นางสาวชลาลัย เเจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา นายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วน ติดตามสภาวะอากาศ นายเสริมศิริ ศรีโย เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน นางอังคนาง ขันสิกรรม เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา ชำนาญงาน นายบุญเพ็ง พิลาวรรณ์ นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน นายชลชัย จตุรทิศ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ นายศิวัช ดวงศร นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ นายอภิชิต ฤทธิกูล นักอุตุนิยมวิทยา ปฏิบัติการ นางสาวธนพร ภูไชยเเสง นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" เเละร่วมกับการปฏิบัติงานหน่วยเเพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดขอนเเก่น ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว หมู่ที่ 3 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนเเก่น
โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน
16 มิถุนายน 2560
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟสีหราช ครั้งที่ ๗๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ ให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนในกลุ่มสีหราช ได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงาน โดยมี นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกล่าวต้อนรับ 15 มิถุนายน 2560
นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวจการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยคณะผู้อำนายการส่วนและข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 5/2560
โดยมี นายพงษ์ศักดิ์์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคมเป็นเจ้าภาพ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนควาคิดเห็นระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ณ โรงแรมราชาวดีขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น
24 พฤษภาคม 2560
นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน คณะผู้บริหาร และ ทีมประเมินสมรรถการบิน เดินทางตรวจราชการ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เดินทางตรวจเยี่ยม สอต.กาฬสินธ์ มีนายสุพจน์ ปั้นทรัพย์ ผอ.สอต.กาฬสินธ์ และคณะข้าราชการให้การต้อนรับ หลังจากนั้น คณะได้เดินทางไปยัง สอต.สกลนคร มีนายสมจิต เข็มทอง ผอ.สอต.สกลนครและคณะข้าราชการให้การต้อนรับ ในการนี้ทีมประเมิน สมรรถการบิน ได้ทำการซักซ้อม ทำความเข้าใจเกี่ยว กับระบบการประเมิน และอบรมเพื่อทบทวนความรู้เรื่อง การตรวจอากาศการบินให้กับ พอต.ของสอต.สกลนคร ที่ท่าอากาศยานสกลนคร วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 คณะได้เดินทางตรวจเยี่ยม สอต.นครพนม มีนายสมผล เมืองโคตร ผอ.สอต. นครพนมและคณะข้าราชการ ให้การต้อนรับ ทีมประเมินสมรรถนะการบิน ได้ทำการอบรมทำความเข้าใจระบบประเมินและทบทวนความรู้ 22-23 พฤษภาคม 2560
นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน คณะผู้บริหาร และทีมประเมินสมรรถการบิน เดินทางตรวจราชการ สอต.อุดรธานี โดยมี นายไพบูลย์ ไกรสีห์ ผอ.สอต.อุดรธานี และข้าราชการ ให้การต้อนรับ คณะทีมประเมินสมรรถนการบิน ได้ทำการซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ การประเมิน และอบรมเพื่อทบทวนความรู้เรื่องการตรวจอากาศการบินให้กับ พอต.ของสอต.อุดรธานี จากนั้น ผอ.ศบ.และ คณะ พร้อมด้วย ผอ.สอต.อุดรธานี เดินทางไปตรวจเยี่ยม สอต.หนองคาย โดยมี นายสำราญ พิมพ์โคตร ผอ.สอต.หนองคาย และข้าราชการให้การต้อนรับ หลังจากนั้น ผอ.ศบ.และคณะ ได้เดินทางไป ดูสถานที่ก่อสร้างสถานีอุตุนิยมวิทยาบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 19 พฤษภาคม 2560
นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และ นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ให้สัมภาษณ์รายการอิสานวันนี้ โทรทัศน์ NBT ขอนแก่น เรื่องการพยากรณ์อากาศฤดูฝนปีนี้ โดยออกอากาศสดในเวลา 08.00-09.00 น. 18 พฤษภาคม 2560
นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และ นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ นายสุรชัย ภูนางดาว เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย หัวข้อ "อุตุนิยมวิทยากับ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย" โดย นายกู้เกียรติ สูญราช นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น ในการนี้ ผอ.ศบ. และคณะ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชม ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน. พระยืน ด้วย 17 พฤษภาคม 2560
นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ KTV ทีวีท้องถิ่น เรื่อง สภาพอากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 16 พฤษภาคม 2560
นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน คณะผู้บริหาร และทีมประเมินสมรรถการบิน เดินทางตรวจราชการ สอต.เลย โดยมี นายพรเทพ พงษ์โอภาส ผอ.สอต.เลย และข้าราชการ ให้การต้อนรับ คณะทีมประเมินสมรรถนการบิน ได้ทำการซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ การประเมิน และอบรมเพื่อทบทวนความรู้เรื่องการตรวจอากาศการบินให้กับ พอต.ของสอต.เลย จากนั้น ผอ.ศบ.และ คณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม สอต.หนองบัวลำภู โดยมี นายอุดม อินจันต๊ะ ผอ.สอต.หนองบัวลำภู และข้าราชการให้การต้อนรับ 15 พฤษภาคม 2560
นางสาวชลาลัย เเจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผอ.ส่วนฯ ข้าราชการ ศบ.และนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชาสากลของโลก จังหวัดขอนแก่น เพื่อน้อมถวายพุทธบูชาและถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น 9 พฤษภาคม 2560
นางสาวชลาลัย เเจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผอ.ส่วนฯ และข้าราชการ ศบ. ได้เข้าร่วมประชุมสภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 75 เพื่อให้สมาชิกได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และสร้างความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเจ้าภาพในการจัด
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
9 พฤษภาคม 2560
นางสาวชลาลัย เเจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและคณะ ผอ.ส่วนฯ ได้เข้าร่วมชมการฝึกทางทหารประกอบดนตรี ราชวัลลภเริงระบำ จากคณะกรรมการกองพลทหารราบที่ 3
ณ กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย โดยมี พลตรีสมชาติ แน่นอุดร ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่3 เป็นประธาน
9 พฤษภาคม2590
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้จัดโครงการสัมมนา "การบริหารเเละติดตามงานเพื่อผลสัมฤทธิ์ของ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน " ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจากจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนบน ทั้ง 10 จังหวัด เเละข้าราชการใน ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน 37 คน โดยมีนางสาวชลาลัย เเจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นประธาน
เปิดการสัมมนาและมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน
4 พฤษภาคม 2560
วันอาทิตย์ ที่ 23 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น. - 13.30 น. ที่ท่าอากาศยานขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นำโดย นายวันชัย ชัยวิเศษ ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา นายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ และคณะ เข้าร่วมงานเปิดการเดินรถ โดยสาร ประจำทาง หมวด 1 จังหวัดขอนแก่น สายที่ 24 ซึ่งจะทำการวิ่งรับส่งผู้โดยสารระหว่างสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 กับท่าอากาศยานขอนแก่น ตามแผนการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนแบบเชื่อมต่อทางรถ ทางราง และทางอากาศโดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน 23 เมษายน 2560
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นำโดย นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและข้าราชการ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน "กีฬาสานสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560" โดยมีนายนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งจังหวัดขอนแก่นจัดขึ้นตามนโยบายนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ต้องการให้ข้าราชการออกกำลังกายทุกวันพุธ เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความพร้อมในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กิจกรรมการแข่งขันกีฬาดังกล่าวได้เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่
1 มีนาคม 2560 ในหลายประเภทกีฬา เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล เปตอง บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เป็นต้น และชิงชนะเลิศในวันที่ 7 เมษายน 2560 ผลการแข่งขันปรากฏว่า สีน้ำตาลได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันกีฬาแชร์บอลหญิง
7 เมษายน 2560
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นำโดย นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วน สารสนเทศอุตุนิยมวิทยา, นายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ นายกู้เกียรติ สูญราช นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ,นายบุญเพ็ง พิลาวรรณ์ นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน, นางณิชกานต์ หลวงจันทร์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน,นางอังคนาง ขันทกสิกรรม เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน และนางสาวสิรินารถ อำไพพันธ์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้อุตุนิยม วิทยา แอพลิเคชั่น Thai Weather ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน จังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน 7 เมษายน 2560
นางสาวชลาลัย เเจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศ นายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ นายเสริมศิริ ศรีโย นางอังคนาง ขันทกสิกรรม เเละนางสาวอทิติยา ไกรสีห์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน ได้เข้าร่วมพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เเละวันที่ระลึกพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ " ณ ห้องเเก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนเเก่น โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหสัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี 6 เมษายน 2560
นางสาวชลาลัย เเจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ นายนที ฟักอ่อน ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารและเครื่องมือ นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศ นายเสริมศิริ ศรีโย นางอังคนาง ขันทกสิกรรม เเละนางสาวอทิติยา ไกรสีห์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน เข้าร่วมงานสภากาแฟสีหราชครั้งที่ 74 ณ ห้องอำนวยการชั้น 1 ท่าอากาศยานขอนแก่น โดยมี พ.อ.สวราชย์ แสงผล ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 เป็นประธานในพิธี และมีว่าที่ร้อยตรีอัธยา ลาภมาก ผู้อำนวยการท่าอากาศยานขอนแก่นเป็นผู้กล่าวให้การต้อนรับ  4 เมษายน 2560
นางสาวชลาลัย เเจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ นายวันชัย ชัยวิเศษ ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ นายนที ฟักอ่อน ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารเเละเครื่องมือ นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศ เเละนายสุรชัย ภูนางดาวผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศได้เข้าร่วมพิธี วันถวายสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" เเละงาน"วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560 ณ ห้องเเก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนเเก่น โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหสัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี 31 มีนาคม 2560
นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวจการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยคณะผู้อำนายการส่วนและข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 3/2560
โดยมี นายพงษ์ศักดิ์์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนควาคิดเห็นระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น
29 มีนาคม 2560
ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นางสาวชลาลัย แจ่มผล และคณะผู้บริหาร เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ เพื่อรายงานตัวเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 28 มีนาคม 2560
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นำโดยนายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ นายศุภกฤต โคตรเวียง และนางปราญิชา จันทร์กอง พร้อมด้วย นายไพบูลย์ ไกรสีห์ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี เข้าร่วมประชุมทบทวนวิธีปฏิบัติ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตการบิน(Airside 2017) ที่จัดขึ้นโดย ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ณ ห้องประชุมฟ้าหลวง 1 โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี  27 มีนาคม 2560
นายมนูญ โดะโอย รักษาการผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศและนายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา เป็นตัวแทนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายสันสถาปนากรมทหารราบที่8 ครบรอบปีที่ 37 ณ กรมทหารราบที่8 ค่ายสีหราชเดโชไชย โดยมี ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่3 เป็นประธานในพิธี 22 มีนาคม 2560
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นำโดย นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา และคณะร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา แอพลิเคชั่น Thai Weather ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยา ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธาน 16 มีนาคม 2560
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศบ.) ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์( GIS) เบื้องต้นเพื่อการนำเสนอข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
ระหว่างวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
บรรยายให้ความรู้โดย ดร.ปฏิวัติ ฤทธิเดช อาจารย์ประจำคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ซึ่งโครงการอบรมดังกล่าวมุ่งเพื่อให้ข้าราชการ ศบ. สามารถประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในการนำเสนอข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และข่าวพยากรณ์อากาศ ในรูปแบบของภาพกราฟิกมากขึ้น ซึ่งง่ายต่อการเข้าใจของผู้รับบริการ
9-10มีนาคม 2560
วันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 9:00น. นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ KTV ทีวีท้องถิ่น เรื่องพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้น
ในวันที่7-10มีนาคมนี้
7 มีนาคม 2560
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สาขาสิ่งเเวดล้อม ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยขอนเเก่น และอาจารย์ จำนวน 56 คน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่ ศูนย์อุตุนิยมวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน เพื่อศึกษาเพิ่มพูนความรู้ เเละประสบการณ์ ในชั่วโมงการเรียนรายวิชา Land Ecology and Remote Sensing Technique Laboratory โดยมีนายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ นายไตรรัตน์ สิงห์ขัน เเละนายฉัตรชัย หาญชนะ เป็นผู้บรรยายเรื่อง "ภูมิอากาศเเละการพยากรณ์อากาศ"  3 มีนาคม 2560
นายพงศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน สัมมนาทางวิชาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ “ คอร์รัปชัน..หายนะประเทศไทย” โดยมีนายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา
และนายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ด้วย โดยสมาคมผู้สื่อข่าวต่อต้านการคอร์รัปชันประเทศไทย เป็นผู้จัดงานสัมมนานี้ขึ้นมา ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3 มีนาคม 2560
นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม และคณะได้เดินทางมาตรวจราชการ ที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อติดตามการดำเนินงาน ของหน่วยงาน ในสังกัดในส่วนภูมิภาค ในการนี้ นายนที ฟักอ่อน ผู้อำนวยการส่วน สื่อสารและเครื่องมือ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนบน เข้าประชุม นายมนูญ โดะโอย นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ รักษาการ ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ เป็นผู้บรรยายสรุปเรื่อง “ประสิทธิภาพการพยากรณ์อากาศ และผลการปฏิบัติงานในพื้นที่” ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ณ ห้องประชุม อาคารฝ่ายขายและบริการลูกค้า ภูมิภาคที่ 2.1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จังหวัดขอนแก่น
28 กุมภาพันธ์ 2560
คณะผู้บริหารบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยและศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี เข้าเยี่ยมชมดูงานที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยงานในการประสานงานด้านการปฏิบัติการด้านการบิน โดยมี นายนที ฟักอ่อน ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารและเครื่องมื รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และนายมนูญ โดะโอย รักษาการ ผู้อำนวยการส่วน พยากรณ์อากาศบรรยายสรุปภาระกิจในครั้งนี้

 

22 กุมภาพันธ์ 2560
นายนที ฟักอ่อน ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารและเครื่องมือ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนบน ผู้อำนวยการส่วนฯ และข้าราชการ ศบ.เข้าร่วมกิจกรรม เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 2/2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงาน โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัด ขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ โดยมีท่านผุ้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธาน
ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
22 กุมภาพันธ์ 2560
การประชุม workshop จัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ระหว่าง กรมอุตุนิยมวิทยา (อต) กับ บริษัทวิทยุการบิน แห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.)
วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนบนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ อต.กับเจ้าหน้าที่ บวท. ได้ร่วมกันพิจารณาและจัดทำคู่มือฯสำหรับเป็นแนวทาง การปฏิบัติงานร่วมกันในการรายงาน สภาพอากาศสนับสนุนภารกิจการบินให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความปลอดภัย ของอากาศยานในการทำการบิน รวดเร็วทันต่อเวลา ครบถ้วนตรงตามกฎระเบียบ และมาตรฐานข้อกำหนดขององค์การ การบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO) และเป็นไปตามข้อตกลงการปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยา ระหว่าง อต.กับ บวท. ที่ได้กำหนดร่วมกัน ให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
20 กุมภาพันธ์ 2560
นายมนูญ โดะโอย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา นายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา แอพพลิเคชั่น Thai Weather ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนโนนทอง ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน
15 กุมภาพันธ์ 2560
นักศึกษาและอาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์ สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับชั้นปริญญาตรี ปีที่ 3 จำนวน 27 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ และเครื่องมือที่ใช้ในการพยาการณ์อากาศ ณ ศูนย์อุตุนิยม วิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาและอาจารย์ ได้เรียนรู้ประสบการณ์จากสภาพการทำงานจริง เพื่อนำไปปรับใช้กับการทำงานในอนาคตได้ 14 กุมภาพันธ์ 2560
ข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยานำโดย นายนที ฟักอ่อน ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารและเครื่องมือ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา
และนายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ
เข้าสวัสดีปีใหม่และมอบปฏิทินกรมอุตุนิยมวิทยากับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น
17 มกราคม 2560
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน " ณ โรงเรียนชุมชนดูนสาด ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 12 มกราคม 2560
ศบ.จัดโครงการ ฝึกอบรม " การเพิ่มพูนความรู้การตรวจและการแปลภาพเรดาร์ ตรวจอากาศและดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา" โดยมี นายกมล พรมสาขา ณ สกลนคร
ผู้อำนายการส่วนเรดาร์และดาวเทียม สำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา และ นายพรเทพ นาคเป้า นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
สำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมในครั้งนี้
8-9 ธันวาคม 2559
นายวันชัย ชัยวิเศษ ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ กล่าวตอนรับนักเรียนโรงเรียนมัญจาศึกษา อำเภอมัญจา จ.ขอนแก่น ทำกิจกรรม The influrnce of typhoon ร่วมกับโรงเรียน Tlan Mu Junior High School,Taipei ประเทศไต้หวัน โดยมีนักอุตุนิยมวิทยาและเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยา ศูนย์อุตนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน บรรยายให้ความรู้ 1 ธันวาคม 2559
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" ณ โรงเรียนบ้านหนองบัววิคามบำรุง ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 18 พฤศจิกายน 2559
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน " ณ โรงเรียนดงมันพิทยาคม ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 14 ตุลาคม 2559