ภาพกิจกรรม รายละเอียด วัน / เดือน / ปี
นายมนูญ โดะโอย รักษาการผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศและนายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา เป็นตัวแทนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายสันสถาปนากรมทหารราบที่8 ครบรอบปีที่ 37 ณ กรมทหารราบที่8 ค่ายสีหราชเดโชไชย โดยมี ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่3 เป็นประธานในพิธี 22 มีนาคม 2560
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นำโดย นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา และคณะร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา แอพลิเคชั่น Thai Weather ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยา ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธาน 16 มีนาคม 2560

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศบ.) ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์( GIS) เบื้องต้นเพื่อการนำเสนอข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
ระหว่างวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
บรรยายให้ความรู้โดย ดร.ปฏิวัติ ฤทธิเดช อาจารย์ประจำคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ซึ่งโครงการอบรมดังกล่าวมุ่งเพื่อให้ข้าราชการ ศบ. สามารถประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในการนำเสนอข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และข่าวพยากรณ์อากาศ ในรูปแบบของภาพกราฟิกมากขึ้น ซึ่งง่ายต่อการเข้าใจของผู้รับบริการ

9-10มีนาคม 2560
วันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 9:00น. นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ KTV ทีวีท้องถิ่น เรื่องพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้น
ในวันที่7-10มีนาคมนี้
7 มีนาคม 2560
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สาขาสิ่งเเวดล้อม ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยขอนเเก่น และอาจารย์ จำนวน 56 คน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่ ศูนย์อุตุนิยมวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน เพื่อศึกษาเพิ่มพูนความรู้ เเละประสบการณ์ ในชั่วโมงการเรียนรายวิชา Land Ecology and Remote Sensing Technique Laboratory โดยมีนายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ นายไตรรัตน์ สิงห์ขัน เเละนายฉัตรชัย หาญชนะ เป็นผู้บรรยายเรื่อง "ภูมิอากาศเเละการพยากรณ์อากาศ"  3 มีนาคม 2560
นายพงศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน สัมมนาทางวิชาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ “ คอร์รัปชัน..หายนะประเทศไทย” โดยมีนายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา
และนายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ด้วย โดยสมาคมผู้สื่อข่าวต่อต้านการคอร์รัปชันประเทศไทย เป็นผู้จัดงานสัมมนานี้ขึ้นมา ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3 มีนาคม 2560
นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม และคณะได้เดินทางมาตรวจราชการ ที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อติดตามการดำเนินงาน ของหน่วยงาน ในสังกัดในส่วนภูมิภาค ในการนี้ นายนที ฟักอ่อน ผู้อำนวยการส่วน สื่อสารและเครื่องมือ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนบน เข้าประชุม นายมนูญ โดะโอย นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ รักษาการ ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ เป็นผู้บรรยายสรุปเรื่อง “ประสิทธิภาพการพยากรณ์อากาศ และผลการปฏิบัติงานในพื้นที่” ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ณ ห้องประชุม อาคารฝ่ายขายและบริการลูกค้า ภูมิภาคที่ 2.1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จังหวัดขอนแก่น
28 กุมภาพันธ์ 2560

คณะผู้บริหารบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยและศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี เข้าเยี่ยมชมดูงานที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยงานในการประสานงานด้านการปฏิบัติการด้านการบิน โดยมี นายนที ฟักอ่อน ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารและเครื่องมื รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และนายมนูญ โดะโอย รักษาการ ผู้อำนวยการส่วน พยากรณ์อากาศบรรยายสรุปภาระกิจในครั้งนี้

 

22 กุมภาพันธ์ 2560

นายนที ฟักอ่อน ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารและเครื่องมือ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนบน ผู้อำนวยการส่วนฯ และข้าราชการ ศบ.เข้าร่วมกิจกรรม เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 2/2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงาน โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัด ขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ โดยมีท่านผุ้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธาน
ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

22 กุมภาพันธ์ 2560

การประชุม workshop จัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ระหว่าง กรมอุตุนิยมวิทยา (อต) กับ บริษัทวิทยุการบิน แห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.)
วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนบนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ อต.กับเจ้าหน้าที่ บวท. ได้ร่วมกันพิจารณาและจัดทำคู่มือฯสำหรับเป็นแนวทาง การปฏิบัติงานร่วมกันในการรายงาน สภาพอากาศสนับสนุนภารกิจการบินให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความปลอดภัย ของอากาศยานในการทำการบิน รวดเร็วทันต่อเวลา ครบถ้วนตรงตามกฎระเบียบ และมาตรฐานข้อกำหนดขององค์การ การบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO) และเป็นไปตามข้อตกลงการปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยา ระหว่าง อต.กับ บวท. ที่ได้กำหนดร่วมกัน ให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

20 กุมภาพันธ์ 2560
นายมนูญ โดะโอย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา นายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา แอพพลิเคชั่น Thai Weather ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนโนนทอง ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน
15 กุมภาพันธ์ 2560

นักศึกษาและอาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์ สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับชั้นปริญญาตรี ปีที่ 3 จำนวน 27 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ และเครื่องมือที่ใช้ในการพยาการณ์อากาศ ณ ศูนย์อุตุนิยม วิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาและอาจารย์ ได้เรียนรู้ประสบการณ์จากสภาพการทำงานจริง เพื่อนำไปปรับใช้กับการทำงานในอนาคตได้

14 กุมภาพันธ์ 2560
ข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยานำโดย นายนที ฟักอ่อน ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารและเครื่องมือ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา
และนายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ
เข้าสวัสดีปีใหม่และมอบปฏิทินกรมอุตุนิยมวิทยากับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น
17 มกราคม 2560

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน " ณ โรงเรียนชุมชนดูนสาด ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

12 มกราคม 2560

ศบ.จัดโครงการ ฝึกอบรม " การเพิ่มพูนความรู้การตรวจและการแปลภาพเรดาร์ ตรวจอากาศและดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา" โดยมี นายกมล พรมสาขา ณ สกลนคร
ผู้อำนายการส่วนเรดาร์และดาวเทียม สำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา และ นายพรเทพ นาคเป้า นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
สำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมในครั้งนี้

8-9 ธันวาคม 2559
นายวันชัย ชัยวิเศษ ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ กล่าวตอนรับนักเรียนโรงเรียนมัญจาศึกษา อำเภอมัญจา จ.ขอนแก่น ทำกิจกรรม The influrnce of typhoon ร่วมกับโรงเรียน Tlan Mu Junior High School,Taipei ประเทศไต้หวัน โดยมีนักอุตุนิยมวิทยาและเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยา ศูนย์อุตนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน บรรยายให้ความรู้ 1 ธันวาคม 2559
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" ณ โรงเรียนบ้านหนองบัววิคามบำรุง ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 18 พฤศจิกายน 2559

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน " ณ โรงเรียนดงมันพิทยาคม ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

14 ตุลาคม 2559