ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561
10/2563 คำสั่งแต่งตั้งทีมผู้ประเมินสมรรถนะบุคลากรด้านการบิน ประจำปี 2563 11 สิงหาคม 2563 PDF
6/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2563 15 พฤษภาคม 2563 PDF
ดศ. 0310/1005 การลงเวลาปฎิบัติราชการ 28 สิงหาคม 2562 PDF
ดศ. 0310/1058 แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการใช้รถราชการ 8 ตุลาคม 2561 PDF
ประกาศ ฉบับที่ 1 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019:COVID-19) 18 มีนาคม 2563 PDF
4/2563 แต่งตั้งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลอุตุนิมวิทยา 13 เมษายน 2563 PDF
3/2563 ยกเลิกและแต่งตั้งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์ 9 เมษายน 2563 PDF
2/2563 แต่งตั้งคณะทำงานชุมชนนักปฎิบัติ (CoP) 29 มกราคม 2563 PDF
1/2563 ยกเลิกและแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ (QMR) และผู้ความคุมเอกสาร (DCC) 21 มกราคม 2563 PDF